Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрНаука. Запрошення опонентом на захист дисертації: "Правниче вчення у рефлексії Памфіла Юркевича"

01.08.2009

Тема: юридична наука / legal science, філософія права / philosophy of law, опоненcтво / dissertation critical review, П. Юркевич / P. Yurkevych, P. Jurkevic

Запрошений виступити опонентом на захисті дисертації Галини Стахівни Боровської на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності "12.00.12 – філософія права" з теми: "Правниче вчення у рефлексії Памфіла Юркевича"

Захист відбудеться 24 вересня 2009 року у м. Львові на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ за адресою: 79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського державного університету внутрішніх справ за адресою: 79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26.

Витяг із автореферату: „У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання щодо філософсько-правового осмислення спадщини Памфіла Юркевича. Зокрема дійшли висновку:

1.      Спадщина Памфіла Юркевича як цілісна може розглядатись у правовій площині. Її основними складовими частинами є: метафізичні основи права; право як закон взаємодії та автономії особи; право як моральна ідея і норма для волі; право як сила, яка діє в ідеї.

2.      Правова рефлексія понять та суджень дозволяє вважати ініціативу мислителя раціональною та реальною для впровадження у системі ”досконалого юридичного ладу”.

3.      Метафізична парадигма права визначається в системі категоріальних елементів свідомості (“ідея”, “дух”, “душа”, “серце”, “розум”), які слугують поясненням сутності явища у праві, і їх співвідношення визначає окреме, особливе і загальне у праві.

4.      “Вільна воля” є дефініція у вченні Памфіла Юркевича у морально-правовій площині; у цьому контексті співмірними для визначення факту права слід розглядати категорії права і користі (інтересу), ”заслуженої відплати” або справедливості, “примусу” і “осудності вчинків”.

5.      Власна правнича концепція вчення Памфіла Юркевича “правового співжиття” дозволяє виділити моделі правничих концепцій, за об’єктивними норми права “культурних народів”, і розглядаються як універсальна правова, політична, моральна.

6.      “Правильна людина” є основою правової антропологічної концепції і рефлексує в системі “правильного вибору”, вміння оцінювати, визначати своє становище у світі речей; і знаходити “правила, закони в самій собі”.

7.      Становлення громадянської спільноти, “громадянського миру” відбувається в межах системи понять “моральний організм”, “життя за правилами”, де право є силою, яка діє в суспільстві.

8.      Ідея держави як “юридичної і соціальної інституції” є “вселюдською державою” і ”правомірною конституцією”.

9.      Інтегральні характеристики парадигми права формулюють наукові проблеми та визначають основні компоненти вчення у вигляді символічних узагальнень, формалізованих компонентів права методом рефлексії понять: а) “ідея”, “дух”, “душа”, “серце”, “розум” як елементів метафізичної правової парадигми світу; б) “християнський гуманізм”, “християнський універсалізм” − як ціннісних моральних універсалій розвитку суспільства у правовій площині; в) “правильна людина”, “життя за правилами”, “правильний устрій” – як моральних законів розвитку суспільства; г) “вселюдська свідомість”, “єдине людство”, “всесвітнє громадянство”, “вселюдська держава” – як законів універсуму; д) “закони права”, “досконалий юридичний лад”, “правомірна конституція” – як норм розвитку правової держави.

10. Моделювання позитивістської концепції права здійснюється на основі філософсько-правового аналізу спадщини Памфіла Юркевича з огляду на зближення європейських правових систем у просторі правового універсалізму: “всесвітнього громадянства”; “всезагальної правомірної конституції”, “досконалого юридичного ладу””.

 

Список опублікованих автором праць за темою дисертації

1.      Боровська Г.С. Проблеми людини у спадщині українського філософа П.Юркевича / Г.С. Боровська // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Львів, 1995. – № 32. – С. 159−163.

2.      Боровська Г.С. Правнича етика: людина – людство в рефлексії П.Юркевича / Г.С. Боровська // Науковий вісник ЛьвДУВС. – 2007. – № 1. – С. 362−368. – (Серія юридична).

3.      Боровська Г.С. П.Юркевич: філософія виховання (правовий аспект) // Науковий вісник ЛьвДУВС. – 2008. – № 2. – С. 352−358. – (Серія юридична).

4.      Боровська Г.С. Християнське вчення П.Юркевича як вислід його ідеї цілісної філософії / Г.С. Боровська // Спадщина П.Юркевича: світовий і вітчизняний контекст. – К.: НаУКМА, Німецький культурний центр, 1995. – С. 187−192.

5.      Боровська Г.С. Громадянське суспільство у вченні П.Юркевича / Г.С. Боровська // Історія релігій в Україні: матеріали VI круглого столу . – Львів, 1995. – С. 24−26.

6.      Боровська Г.С. П.Юркевич та німецька педагогіка другої половини ХІХ ст. / Г.С. Боровська // Спадщина П.Юркевича: світовий і вітчизняний контекст. – К.: НаУКМА, Німецький культурний центр, 1995. – С. 259 – 268.

7.      Боровська Г. Ідея права у філософсько-богословській спадщині П.Юркевича / Г. Боровська // Церква і соціальні проблеми: Міжнародна конференція ”Екологія, економіка, християнська мораль: українська дійсність і перспективи”. – Львів, 29−30 вересня 1994 р. – Львів: Місіонер, 2000. – С. 552.

8.      Боровська Г. Філософія українського менталітету. Полеміка П.Юркеивча з М. Чернишевським / Г.Боровська // Національна еліта та інтелектуальний потенціал України. Міжнародна наукова конференція. – Львів, МЦОНК, 1996. – С. 251-252.

9.      Боровська Г.С. Універсалізм філософсько-правової доктрини державо-творення П.Юркевича / Г.С. Боровська // Сучасне державотворення в Україні: проблеми теорії та історії: матеріали круглого столу. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – С. 46−51.

10.  Боровська Г.С. До питання осудності і покарання у філософсько-правових працях Памфіла Юркевича // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи: матеріали Другої звітної наукової конференції. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – С. 150−153.

11.  Боровська Г.С. Становлення правосвідомості особистості у філософсько-педагогічній спадщині П.Юркевича. / Г.С. Боровська // Матеріали Першої звітної наукової конференції. – 2 березня 2007 р. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – С. 112−114.

12.  Borovska G.S. Jurkewicz / G.S. Borovska // Encyclopedia Powszechna Filosofii. – T. 5. – Lublin, 2004. – S. 395−396.

Фото з сайту за лінком http://hnet.ru/files/2(518).jpg

 

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign