Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрПостать. Публікація перекладу В. Бігуна про Ніла Мак-Корміка / Vyacheslav Bihun translated article about Neil MacCormick

02.04.2012

Тема: юридична наука, філософія права і загальна теорія права

В’ячеслав Бігун опублікував переклад статті про Ніла Мак-Корміка. Переклад – стаття Зенон Баньковскі, присвячена особистості та науковій спадщині відомого шотландського філософа права. Публікація вийшла друком у новому науковому журналі «Філософія права і загальна теорія права».

  • Бігун В. С. Ніл МакКормік [автор: Зенон Баньковскі. Переклад з англ. В. С. Бігуна: Zenon Bańkowski. Neil MacCormick] // Філософія права і загальна теорія права. — 2012. — № 1. — С. 286-300. [ Завантажити ]

 

* * *  

Publication. Vyacheslav Bihun translated article about Neil MacCormick

Subject: Legal Scholarship, Legal Philosophy and General Theory of Law

Vyacheslav Bihun published a translation of the article about Neil MacCormick. The translated article was authored by Zenon Bańkowski and dedicated to the personality and scholarly heritage of the famous Scottish philosopher of law. The publication is featured in the new Ukrainian journal "Philosophy of Law and General Theory of Law"

  • See: Bihun V. S. Neil MacCormick [author: Zenon Bańkowski. Translated from English by V. S. Bihun] // Philosophy of Law and General Theory of Law. – 2012. – № 1. – S. 286-300. [Download]

Анотація. / Аннотация. / Summary

  • Анотація. Баньковскі З. Ніл Мак-Кормік. Стаття присвячена пам’яті, життю і працям Ніла Мак-Корміка (1941–2009) — видатного філософа права, політика, президента Міжнародної асоціації філософії права і соціальної філософії (IVR), підготовлена його учнем, професором Зеноном Баньковські, в перекладі В. Бігуна. Стаття коротко викладає віхи життя вченого, а також розглядає деякі основні його праці та ідеї. Зокрема, вони присвячені проблематиці установчого правового позитивізму, локального космополітизму і правового обґрунтування (в аспекті загального і конкретного). У кінці статті дається уявлення автора про особистість Н. Мак-Корміка як людини. Ключові слова: філософія права, теорії права, Ніл Мак-Кормік.
  • Аннотация. Баньковски З. Нил Мак-Кормик. Статья посвящена памяти, жизни и трудам Нила Мак-Кормика (1941–2009) — выдающегося философа права, политика, президента Международной ассоциации философии права и социальной философии (IVR), подготовленная его учеником профессором Зеноном Баньковски, в переводе В. Бигуна. Статья кратко излагает вехи жизни ученого, а также рассматривает некоторые основные его труды и идеи. В частности, они посвящены проблематике учредительного правового позитивизма, локального космополитизма и правового обоснования (в аспекте общего и конкретного). В конце статьи дается представление автора о личности Н. Мак-Кормика как человека. Ключевые слова: философия права, теории права, Нил Мак-Кормик.
  • Summary. Bańkowski Z. Neil MacCormick. This exclusive (in memoriam) article is dedicated to the memory and legacy of Neil McCormick (1941–2009), a prominent legal philosopher and politician, the president of the International Association of Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), prepared by his pupil Professor Zenon Bańkowski, as translated by Dr. Vyacheslav Bihun, LL.M. The article gives a brief account of scholar’s life and explores some of his basic works and ideas. In particular, it covers the issues of institutional legal positivism, local cosmopolitanism and legal reasoning (in respect of the universal and the particular). Finally, it presents an author’s image of the personality of N. MacCormick as a human being. Key words: рhilosophy of law, legal theory, Neil MacCormick.
 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign