Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрЮвілей. Степану Степановичу Сливці - 60 років. Філософ правоохоронної діяльності, в основі способу мислення якого практика щоденної нелегкої боротьби зі злом

14.06.2011

Тема: юридична постать / prominent Ukrainian legal scholar

Філософ правоохоронної діяльності, в основі способу мислення якого практика щоденної нелегкої боротьби зі злом

14 квітня 2011 року професору Степану Степановичу Сливці виповнилося 60 років. До цієї знаменної дати Національний університет "Львівська політехніка" видала книжку про ювілейний доробок вченого (Ювілейний доробок. Збірник на пошану доктора юридичних наук, професора Степана Степановича Сливки. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 48 с.)

У збірці подано опублікований список наукових праць (монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, програми навчальних дисциплін, курсів, методичні вказівки та рекомендації, статті, опубліковані у журналах і збірниках, що внесені ВАК України до переліку наукових фахових видань, статті, опубліковані в інших журналах та збірниках, виступи, доповіді, тези доповідей, виголошених на конференціях, круглих столах, статті, опубліковані у довідникових та енциклопедичних виданнях, рецензії, праці наукової школи тощо). В них розкрито проблеми, що становлять основні напрями досліджень з питань філософії, історії, теорії держави і права, виховних аспектів з підготовки кваліфікованих правників.

Як відзначив у вступній статті д. ю. н., професор, директор Інституту права та психології НУ "Львівська політехніка" В. Л. Ортинський «Життєве кредо вченого полягає в тому, щоб у праці, творчості, учнях залишити якнайбільше із творчих наукових задумів. Зрозуміло, що мислити завжди легше, ніж реалізовувати задумане. Постійна напруга мозку, пов'язана із плануванням, пропонуванням ідей, втіленням їх у життя, науку, приносить радість, яку важко з чимось порівняти.

Із плином часу пересвідчуюсь, що можна було зробити більше, але вже зроблене гріє серце й думку, сприймається як близьке, рідне. Які б не були роботи — великі чи маленькі — вони як власні діти.

Те, що з'явилося з мого науково-писемного надбання, стосується проблем, які концептуально важливі як для сучасної юридичної науки і практики правоохоронних структур держави, так для виховання майбутньої правничої зміни.

Перелічені у збірнику наукові, навчально-методичні та інформаційні роботи дають змогу кожному поринути у юриспруденцію, її історію, теорію та філософію.

Власне бачення природних та суспільних явищ, його підходи ґрунтуються на сформованих практикою та розвинених у теорії внутрішніх переконаннях, моральних засадах християнської віри і не можуть мати нав’язливого характеру. Вони — як альтернатива для подальшого стрімкого злету тих, хто так само виношує цілком інші погляди в науці задля нашого спільного здобутку — поступу національної філософії права.

Систематизовані відомості про внесок ученого, спрямовані на перспективний розвиток науки, засвідчують одне: у філософсько-правовий фундамент покладено ще одну цеглину, яка започаткувала суто специфіковану філософськи осмислену галузь правоохоронної роботи. Це філософія права.

Автор праць – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України С.С. Сливка — народився 14 квітня 1951 року в селі Ганачівка Перемиитянського району Львівської області у багатодітній сім'ї. Довгий час працював вчителем математики, завучем, директором школи. Перейшовши на роботу в органи внутрішніх справ, здобув ще й юридичну вищу освіту. Кандидатську дисертацію захистив у 1994 р., а докторську – у 2002 р.

С.С. Сливка практик, який вибудував свою авторську теорію філософсько-правового бачення правоохоронної діяльності. Його спосіб мислення, його підхід має глибинне підґрунтя: практику щоденної нелегкої боротьби зі злом. Перелік праць засвідчує, як поступово, крок за кроком визрівала аналітична думка про філософську природу буття, добра і зла. Вже сформована теорія була побудована не заради теорії, а задля того, щоб змінити світ, як стимул і поштовх до досягнення благородної мети. Його рефлексії у галузі теорії філософії визріли від потреби шукати шляхи позитивного екзистенціалізму у сьогоденні. Тому праці професора С.С. Сливки засвідчують нестереотипність підходів, наявність дискусійних альтернативних думок, відмову від ідеологічної заангажованості та догматизму. У них постає трансформована система філософських категорій і понять, скерована на розвиток одвічної ідеї — торжества правди і добра. Кожна його наступна академічна праця — це актуалізація філософії права як фундаментального пласту юриспруденції, теорії та історії держави і права. Це постановка проблем, які потребують концептуалізації, однак не претендують на вичерпність. У них – загальнолюдський зміст і глибоко національна, вкорінена в українську ментальність сутність. Вони відкривають шлях до розв'язання як загальноцивілізаційних, так і загальнонаціональних проблем.

 

АВТОРСЬКА НАУКОВА МЕТОДОЛОГІЯ (як засадничий концептуальний напрям)

Розглядаючи важливу філософсько-правову проблему, акцентую увагу насамперед на правомірності підстав формування методологічних засадах людини, творчої особистості, яка присвятила себе науковій діяльності. При цьому береться до уваги її тіло, душа і дух, взаємовпливи між ними в еволюційному аспекті. Однак основа основ – людина, яку визнають мікрокосмосом, а як відомо, Космос і мікрокосмос постійно взаємодіють.

Ключова засада: тіло людини має методологічну природу тіла тварини й стебла рослини. У спрощеному розумінні – те, що потрібно рослині й тварині, передусім необхідне і людині. Такі потреби зумовлені законами розвитку природи.

Тому однобічне трактування гіпотези Дарвіна про походження людини від тварини має підстави, які, проте, потребують істотного доповнення. Зауважимо, що людина, якщо і споріднена із мавпою, все ж має подобу Божу. Річ у тім, що в утробі матері плід проходить усі стадії розвитку приматів – ссавців, з якими людина тісно пов'язана впродовж життя. Звідси і з'являється так звана тілесна, "тваринна" методологія, суть якої полягає у забезпеченні всього необхідного своєму тілу.

Душевна структуралізація також має приматоподібне походження, оскільки душа, як і тіло, починає формуватися ще в утробі матері. Через ДНК, РНК, різноманітні мікрохімічні процеси, навіть радіохвилі, передається генетичний код людини, здійснюється біологічне відокремлення, в результаті чого виникає виокремлено самостійна душа. Звичайно, первинна частина, душі відображає спадкову природу, яку змінити чи викорінити на підсвідомому рівні майже неможливо, але можна успішно пристосовувати до умов середовища упродовж земного життя. Друга (незмінна) частина душі формується в момент народження, як "подарунок" природи у вигляді кванта сузір'я (гороскопічні властивості), які в кожен момент буття є різними. Третя (остаточна) змінна частина виникає у ході соціалізації. Тому генетична схожість людини і Всесвіту, біологічне походження людських цінностей істотно впливають на формування методологічних компонентів, які властиві конкретній людині і які не можуть збагатити інші люди.

Підкреслимо, що на дослідження еволюції правомірного формування методологічних засад науковця поки що звертають недостатньо уваги. Хоча у наш час для розвитку методології як науки робиться досить багато, проте майже не заторкуються її антропологічні та еволюційні аспекти. Саме ця обставина спричиняє невиправдане віддалення методології від природного права, чим, зрештою, зумовлені неправомірні диспропорції її розвитку.

У цьому контексті, як видається, важливо на основі методології показати еволюційне нарощування потенціалу творчої активності перспективного науковця упродовж його життєдіяльності. Маємо на увазі вплив душевної та тілесної методології на духовну методологію і навпаки, що відбувається за природними законами. Духовна методологія притаманна лише людині, оскільки мислення, розум, свідомість, воля, слово визначають найвище, найскладніше творіння Бога, яке має в собі багато глибинного, незбагненного, через що наші пояснення часто стають безсилими. Людський дух — найскладніший витвір, який існує на Землі і формується в процесі еволюції. Тобто формування людини починається з хімічних і біологічних процесів, а завершується психічними процесами, але вони згодом впливають на попередні. Або з'являється нове утворення, або руйнується наявне. Тобто духовна методологія є провідною, основною порівняно з душевною та тілесною. Звичайно, виявити закономірності в окремих мікрофізичних процесах неможливо, потрібно розглядати макропроцеси (мікрофізику можна пізнати тільки на підставі макрофізики). Земне життя людини, яке запрограмоване на 120 років, – це певний макропроцес порівняно з окремою хвилинною подією. Причому події, випадки, життя у молодому віці мають більше методологічне значення, ніж у похилому.

Саме життя науковця дає змогу виявити, які тілесні та душевні "ін'єкції" є в методології автора і які "ін’єкції" ще потрібно занурити в його духовну методологію. Адже ніщо не є випадковим, все у світі відбувається через необхідність, закономірно. Для правомірності методології потрібно постійно утримувати власний дух у правовому просторі.

Основною функцією людини є пізнання об'єктивного світу і пошук свого місця у ньому. Для пізнавальної діяльності використовують різні методології, які в результаті зводяться до поняття Всесвіту, ролі планети Земля у ньому, впливу людини на космічний простір тощо. Тому й з'являються різні гіпотези, судження, висновки. Але будь-яка теорія повинна бути методологічно правильно побудованою, що забезпечується синхронізацією з природою, природними процесами. Методологічний аналіз різних теорій світобудови треба виконувати на одному фундаменті.

Життя людини підпорядковане своїй еволюції, якою нехтувати не слід, а тим більше не можна віддавати перевагу бурхливим революційним змінам. Сьогодні наука синергетика скерована на пошук законів еволюції, динамічних законів: фіксують нові явища природи, відкривають ті закони, яким вони підпорядковані. Але щоразу вчені доходять висновку, що людське життя повинно тривати за довільно-спонтанним сценарієм, за законами оприродненої революції, що виражає основну ідею правомірної методології, поєднання законів науки і життєдіяльності з природними законами. Не існує методології соціально дистильованої, "очищеної" від впливу з боку загального світогляду, переконаних установок дослідника. Необхідно збагнута природу людини, можливості її зміни, з'ясувати, чого вона шукає у запаморочливій безмежності природного простору.

Слід акцентувати увагу на синергетичних явищах, на професійній самоорганізації, які передбачають комплекс скалярних, а не векторних заходів соціологічного, а не психологічного характеру, які людина виконує, щоб підвищити рівень свого світогляду. Але методологія професійного становлення прямо пропорційна до життєвих скалярних установок, закладених генами, гороскопічними впливами. Скалярне поле життєдіяльності ефективніше у синергетичному сценарії, ніж векторний простір, який відображає прагматизм, досягнення успіху будь-якою ціною.

Людські фактичні знання у Всесвіті постійно обмежені, тому до методологічного арсеналу все активніше залучається синергетика. У спрощеному варіанті методологія є тим, що покладено в основу світогляду, де крізь його призму здійснюється методологічний аналіз, визначається, які життєві засади, звички, принципи (як методологічні атрибути) диктують людині, володіють нею. Але виявити і вивести ці природні парадигми неможливо на одиничних фактах. Потрібна множина фактів, статистична закономірність

Статистичну закономірність найкраще можна зафіксувати на перетині індивідуальної біографії з науковими досягненнями, коли життєва біографістика розкриває всі грані наукової творчості, здобуті наукові пріоритети вченого. В такому разі статистична закономірність збувається, тобто стає точнішою. У мікрофізичних процесах природні події та явища неможливо чітко передбачити. Але у цих процесах виявляється у великих сукупностях зумовленість як наслідок статистичної закономірності, тобто насичення суб'єктивними факторами становить методологічну основу. Причому збільшення кількості цих факторів (подробиць біографічних моментів) сприяє глибшому дослідженню методологічних засад особи. Суб'єктивні фактори поділяються на природні (натуральні, фізичні) та штучні. Перші існують у природі об'єктивно, незалежно від волі та свідомості людини, згідно із приписами природи, котрі прийнято називати долею. Інші ж з'являються внаслідок намагання людини внести корективи у плин життя (свою долю) вольовими зусиллями, використанням інтелекту, що в разі надмірного бажання, як правило, завершується невдачею. Будь-якою ціною досягнутий результат не є успіхом у природно-правовому аспекті, оскільки при цьому неправильно координуються норми природних сил, що передбачає адекватне покарання, урівноважування природно-енергетичних систем сутності Особи. Інакше кажучи, успіх в науці повинен зумовлюватися дією своєрідних наукових законів.

Наукові закони – не природна закономірність, природна потреба, незважаючи навіть на час їх реалізації. Ці закони відповідають законам об'єктивного світу, не суперечать ні в чому фактичному стану речей. Саме життя повинно підказати людині, чи повинна вона займатися активно наукою, чи ні. Якщо так, то внесок у вирішення проблем принесе користь Всесвіту. Уважне біографічне дослідження повинно мати природно-правовий зміст: наукова думка має розвиватися не випадковими ходами, а підпорядковуватись певним законам природно-правової логіки. Це не тільки зв'язок науки з практикою, а й закономірне "виникнення" й розв'язання наукових проблем з використанням методів, запропонованих практикою, особистим життям, навіть так званими законами Мерфі, котрі потрібно розшифровувати. В цьому полягає суть методологічної діяльності, проектно-конструктивної орієнтації методології.

Зважаючи на професійну роль, яку доводилося виконувати упродовж прожитих років, ученому слід враховувати, що стихійне, повсякденне пізнання виробляє переконання, ідеали, необхідні для наукової діяльності. А цілеспрямоване пізнання у формі навчання, наукового дослідження забезпечує потреби науки, практики. Тобто наукова методологія передбачає особливу підготовку суб'єкта цілеспрямованого пізнання.

До речі, наукова методологія – це спектр науково обґрунтованих антропологічних, еволюційних і навчально-виховних установок мислення та природно-правової свідомості, скерованих на постійно переосмислювальне рефлексивне відтворення кваліфікованих дій у науковому процесі. Використовуючи таке тлумачення наукової методології, потрібно аналізувати життєписний процес наукового становлення. Під кутом зору методології як пізнання здійснюється (свідомо або підсвідомо) професійне зростання або деградування. Все залежить від правильно вибраного методологічного становлення, яке повинно бути рефлексією антропологічних, еволюційних, навчально-виховних установок і такої свідомості особи-вченого, яка б відповідала природним законам, духовності, що не шкодить світобудові. Звідси й випливають відповідні правила мислення, що підкреслює самобутність методології.

Зважаючи на це, потрібно розглядати методологію наукового становлення, використовуючи окремі фрагменти конкретної біографії. Подібно до того, як вчені-медики випробовують методи лікування на собі, слід діяти аналогічно, оскільки про інших осіб інформація в дослідника буде неповною, без внутрішніх аспектів (почуття, свідомості). Насамперед треба дослідити основний світогляд, природно систематизовану сукупність рефлексованих пізнавальних засобів, підходів, які конструюють наукову діяльність у минулому, теперішньому.

Антропологічним установкам мисленнєвої (професійної) діяльності особи відповідають багато в чому родовідні підвалини генетичної методології і батьківська (генна) інженерія, яка є єдиною безсвідомою онтологічною системою у вигляді феноменологічних законів. З моменту народження людиною починає керувати культурна спадщина, що складається з комплексу практик батьків і можливих правил поведінки у майбутньому. Тут для антропологічної методології важливі кармінні (причинно-наслідкові) зв'язки, за яких панує абсолютна (а не відносна) гармонія, оскільки порожнечі у природі немає. Є таємниці (душа індивідуальної методології) увімкнення та вимкнення генного механізму: від того, які білки синтезуються в клітині, де зберігається вся спадкова інформація, залежать структурні та функціональні особливості майбутньої наукової методології. Це означає: щоб пізнати методологію вченого, потрібно пізнати його як людську особистість. Передусім це стосується пізнання її біологічних регуляторів (потреби, почуття, мотивів). А вже потім треба збагнути її розум, скерованість, з'ясувати духовно-правовий рівень.

Серйозний науковий інтерес викликає дослідження також іншого виду батьківської інженерії – повчальної. Саме вона є первинною в еволюційних установках. Наприклад, батько вимагає, щоб син чинив і думав так, як хоче він. Це нав'язування своєї волі іншій людині притаманне і виправдане в ранньому віці, коли свідомість дитини перебуває на початковій стадії формування. До таких можна віднести позитивні армійські повчання як безальтернативні методологічні установки та деякі аспекти практики. Повчальна конструкція методології недопустима, якщо сформовано світогляд, адже у ньому повчальну роль відіграє осмислення випадку, історичних подій тощо.

Еволюційні установки існують також у процесі навчання в школі, вищих навчальних закладах. Фактично це процес поступової, професійної соціалізації, де не приписуються заслуги лише одній особі і замовчується роль інших, а відображається спектр світоглядних установок, які давали їй окремі люди, ніби спеціально з'являючись на її життєвому шляху. Адже навколишній матеріальний світ та форми його відображення в майбутній методології людини існують незалежно від нашої свідомості, впливають на мету життєдіяльності. Це — практика, реальні факти і події, спостереження навколишнього світу, звідки народжуються ідеї, потреби життя. Тут душа еволюціонує не тільки шляхом логічних роздумів, а й у результаті підсвідомого, мимовільного спостереження, поширення, передавання і розвитку практичних дій інших осіб, що виробляє методологічну природу й тенденції у науковій діяльності. Навіть саме захоплення процесом навчання і працею, спрямовування на них своїх сил формують упевненість у правильності вибору способу діяльності, що є методологічно цінним. Звичайно, еволюційна методологія має і зворотний вплив: людина поводиться відповідно до тих методологічних постулатів, які висвітлюються на заняттях зі студентами.

Навчально-виховні методологічні установки також реалізовуються впродовж життя. Навчання у ВНЗ змушує людину зіставляти різні наукові концепції, шукати спільні методології, виявляти зміни їхніх функцій. Навіть самостійне вивчення окремих наук може бути основою майбутньої наукової методології.

У безпосередньому науковому процесі вчений переживає рефлексне відтворення науково-методологічних установок спеціальних наукових досліджень. Так розвивається вчення про принципи будови, форми і способи наукового пізнання фактів, закономірностей й механізмів, що стосуються предмета викладання. Все більше проявляються елементи наукознавства – вчення про загальні закономірності розвитку і функціонування науки як системи знань. Виявляється динамічна система знань, які розкривають нові явища у природі з тим, щоб використовувати їх у юридичній діяльності. Можлива навіть поява наукових проблем, які часто суперечать науковим знанням, прикладним методам, що зумовлює інтенсивність наукових досліджень, визначення наукових параметрів.

Справжньому науковцеві властива невдоволеність досягнутим, потреба постійних наукових пошуків, навіть готовність до самопожертви заради наукової істини. Наполегливість, рішучість, сміливість повинні проявлятися у виборі, написанні та захисті дисертації, не всі наукові положення якої можуть підтримувати в наукових колах. Але орієнтиром наукового пізнання все частіше повинен бути здоровий глузд, природно-правові норми.

Певною мірою потрібно висвітлити методологію ефективності професорсько-викладацької діяльності. Видається, що це буде некласичною методологією, суть якої полягає в тому, що основою лекційних та семінарських занять стануть не ідеї позитивістів, а авторські нетрадиційні дослідження. Викладати те, що досліджуєш, рідко кому вдається. Тому варто йти некласичним шляхом: створювати наукові проблеми і вибудовувати їхній логічний зв'язок безпосередньо на лекціях.

Біоліометрія як метод кількісного дослідження друкованих документів у вигляді бібліографічних одиниць дає змогу простежити динаміку окремих об'єктів науки. Методологічний зріз наукової практики є підсумком, який відображає мотиви наукових розробок, деталізує і конкретизує, визначає певний авторитет вченого. Саме бібліометричний метод дає відповідь, чи виконано і як саме завдання методології. Це результати методологічної рефлексії, відтворення широкого спектра інтелектуальних і духовних інтересів, вияв розуму наукових комунікацій дослідника.

Отже, висвітлення еволюційного аспекту методологічних засад науковця дає змогу відповісти на запитання, чому науковець чинить саме так, а не інакше. Методологічна біографістика доводить, що професійне становлення має глибоке коріння, висвітлює методологічну регульованість, психологію наукової творчості. Взагалі варто наголосити на тому, що життєвий досвід – найкращий учитель, якщо його уважно і вміло "слухати".

 

НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

1. МОНОГРАФІЇ

1.   Дисципліна та професійна правомірна поведінка працівників органів внутрішніх справ. – – Львів: Вільна Україна, 1991. – 41 с. [4,1 др. арк.]

2.    Правове виховання працівників органів внутрішніх справ в су­часних умовах. – Львів: Вільна Україна, 1991. – 42 с. [4,1 др. арк.]

3.    Професійна етика працівника міліції. – Львів: Вільна Україна. –   127 с.

4.    Професійна культура працівника міліції. – Львів: Вільна Україна, 1995. – 95 с.

5.    Інформаційна культура юриста. – Івано-Франківськ: Таля, 1996. – 155 с.

6.    Самозахист населення: моральний аспект. – Львів: Каменяр. –  144 с.

7.    Формування правосвідомості юриста. – Львів: Кальварія, 1997. – 96 с. (у співавторстві з М. І. Рудницьким, М. Т. Підгурським, М. Й. Штангретом, І. О. Єсипом).

8.    Сучасна особа юриста. – Львів: Вільна Україна, 1997. – 116 с. (у співавторстві з О. Д. Несімком, М.Й. Штангретом).

9.    Професійна культура юриста (теоретико-методологічний аспект). – Львів: Світ, 2000. – 336 с.

10.    Українська національна філософія права: онтологічний ракурс. – Львів: Воля, 2001. – 168 с.

11.    Природне та надприродне право: У 3-х ч. – Ч. І: Природне право: історико-філософський погляд. – К.: Атіка, 2005. – 224 с.

12.    Позитивістські концепти: філософсько-правовий аналіз. – Львів: ЛьвДУВС, 2006. – 160 с.

13.    Професійно-політична культура юриста як філософсько-правова категорія. – Луганськ: Ельтон– 2, 2008. – 196 с. (у співавторстві з О.А. Ануфрієнком).

 

2. ПІДРУЧНИКИ

14.    Юридична деонтологія: підручник. – К.: Атіка, 2001. – 304 с. (Затверджено МОН України).

15.    Юридична деонтологія: підручник. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Атіка, 2003. – 320 с. (Затверджено МОН України).

16.    Юридична деонтологія: підручник. – Вид. 3-тє, доп. і перероб. – К.: Атіка, 2006. – 296 с. (Затверджено МОН України).

17.    Юридична деонтологія: підручник. – Вид. 4-те, доп. і перероб. – К.: Атіка, 2008. – 296 с. (Затверджено МОН України).

3. НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

18.    Культурно-масова робота та підвищення духовного рівня праців­ників міліції. – Львів: Вільна Україна, 1991. – 41 с. [4,1 др. арк.]

19.    Основні аспекти прояву соціальної культури працівників міліції. – Львів: Вільна Україна, 1992. – 136 с.

20.     Юридична деонтологія: загальнотеоретична характеристика та методичні рекомендації до практичних занять. – Львів, 1996. – 65 с.

21.     Юридична деонтологія: навч. –метод, посібник. — Рівне: ВАТ "Рівненська друкарня", 1997. – 110 с.

22.     Правова деонтологія: навч. посібник. – К.: Атіка, 1999. – 320 с. (у співавторстві з П.Д. Біленчуком).

23.     Правнича деонтологія: навч. посібник. – К.: Атіка, 1999. – 336 с.

24.     Філософія права: навч. посібник. – К.: Атіка, 1999. – 208 с. (у співавторстві з П.Д. Біленчуком, В.Д. Гвоздецьким).

25.     Юридична деонтологія: навч. –метод. посібник. – Львів: Світ, 2003. – 116 с.

26.     Філософія права: конспект лекцій. – Львів: ЛІВС при НАВС України, 2003. – 80 с.

27.     Філософія права: навч. посібник. – Львів: ЛІВС при НАВС України, 2003. – 56 с.

28.     Філософія права. Емпіричний матеріал для опрацювання: навч. посібник. – Львів: ЛІВС при НАВС України. – 2003. – 20 с.

29.     Проблеми філософії права: навч. посібник. – Львів, 2005. – 40 с.

30.     Філософія права: експрес-бібліотека. – Львів: ЛьвДУВС, 2006. – 68 с.

31.     Філософія права: навч. посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2006. – 136 с.

32.     Філософія права: експрес-бібліотека. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 120 с.

33.     Проблеми правосвідомості особи: навч. посібник [у співав­торстві] / За ред. О.М. Балинської. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 508 с. [С. 5-6; 7-58; 429-507]. (Затверджено МОН України).

34.     Філософія права: [навчальний посібник] / Степан Степанович Сливка. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 264 с.

 

4. ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, КУРСІВ, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

35.     Програма вивчення курсу "Юридична деонтологія". – Львів, 1994. – 10 с.

36.     Енциклопедично-пошукове скерування семінарських занять з юридичної деонтології. – Львів, 1994. – 17 с.

37.     Семінарські заняття з філософії права: навч. посібник. – Львів: ЛШС при НАВС України, 1997. – 26 с.

38.     Програма вивчення курсу "Філософія права". – Львів, 1997. – 26 с.

39.     Філософія права: методичний комплекс навчальної дисципліни. – Львів, 2000. – 27 с. (у співавторстві з І.М. Ситарем).

40.     Етика: методичні рекомендації для семінарських занять. — Львів: ЛНУ, 2001. – 8 с.

41.     Програма вивчення курсу "Юридична деонтологія". – Львів. – 16 с.

42.     Юридична деонтологія: методичні вказівки до семінарських занять. – Львів, 2002. – 13 с.

43.     Юридична деонтологія: програма вивчення курсу. – Львів, – 20 с.

44.     Філософія права: методичні рекомендації для курсантів з самос­тійного вивчення курсу. – Львів, 2003. – 67 с.

45.     Юридична деонтологія: методичний комплекс навчальної дисцип­ліни для слухачів заочної форми навчання. – Львів, 2003. – 28 с.

46.     Юридична деонтологія: методичні рекомендації для слухачів заочної форми навчання. – Львів, 2003. – 18 с.

47.     Проблеми філософії права: програма навчальної дисципліни для студентів магістратури. — Львів, 2005. — 12 с.

48.     Проблеми філософії права: робоча програма навчальної дисцип­ліни (для студентів магістратури). – Львів, 2005. – 16 с.

49.     Проблеми філософії права: методичні рекомендації для семі­нарських занять студентів магістратури. – Львів, 2005. – 34 с.

50.     Юридична деонтологія: програма навчальної дисципліни (для курсантів (студентів)). – Львів, 2007. – 14 с. (у співавторстві з Т.З. Гарасимівим, І.М. Ситарем, О.Л. Чорнобай).

51.     Юридична деонтологія: робоча програма навчальної дисципліни (для курсантів (студентів)). – Львів, 2007. – 18 с. (у співавторстві з Т.З. Гарасимівим, І.М. Ситарем, О.Л. Чорнобай).

52.    Юридична деонтологія: методичні рекомендації для семінарсь­ких занять курсантів (студентів). – Львів, 2007. – 38 с. (у співавторстві з Т.З. Гарасимівим, І.М. Ситарем, О.Л. Чорнобай).

53.    Проблеми філософії права: програма навчальної дисципліни для сту­дентів магістратури. – Вип. 2, доп. і перероб. – Львів, 2007. – 12 с.

54.    Проблеми філософії права: робоча програма навчальної дисцип­ліни для студентів магістратури. — Вип. 2, доп. і перероб. — Львів, 2007. – 16 с.

55.    Проблеми філософії права: методичні рекомендації для семінарсь­ких занять студентів магістратури. – Вип. 2, доп. і перероб. – Львів, 2007. – 36 с.

56.     Програма для складання вступного екзамену в ад'юнктуру (аспірантуру) за спеціальністю 12.00.12. – філософія права (у співавторстві). – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 24 с.

57.    Програма для складання кандидатського екзамену зі спеціаль­ності 12.00.12 – філософія права (у співавторстві). — Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 24 с.

58.     Вступ до методології філософії права: методичні вказівки для самостійної роботи для студентів магістратури. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 24 с.

59.     Філософія права: методичні матеріали для семінарських занять для студентів юридичного факультету (у співавторстві). – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 44 с.

60.     Філософія права: програма навчальної дисципліни. – Львів, 2011. – 12 с.

61.     Філософія права: робоча програма навчальної дисципліни. – Львів, 2011. – 10 с.

62.     Філософія права: методичні рекомендації для семінарських занять. – Вип. 2, доп. і перероб. – Львів, 2011. – 46 с.

 

5. СТАТТІ, ОПУБЛІКОВАНІ У ЖУРНАЛАХ І ЗБІРНИКАХ, ЩО ВНЕСЕНІ ВАК УКРАЇНИ ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ

63.      Правова культура співробітника органів внутрішніх справ // Вісник Львівського університету. Сер. юрид. – Львів, 1991. – Вип. 29. – С. 95-96.

64.      Мораль і право в умовах формування правової держави // Вісник Львівського університету. Сер. юрид. – Львів, 1993. – Вип. ЗО. – С. 104-105.

65.      Причини скоєння злочинів // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – Львів, 1995. – Вип. 1. – С. 18–24.

66.      Роль професійно-етичного кодексу у підготовці кадрів для української національної міліції // Вісник Львівського інсти­туту внутрішніх справ при НАВС України. – 1995. – Вип. 2. – С.19– 27.

67.      Формування національного духу українського права у май­бутніх юристів органів внутрішніх справ // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – 1996. – Вип. З. – С. 57-60.

68.      Вплив політичної культури на формування цивілізованого пра­вопорядку в Україні // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – 1996. – Вип. 4. – С. 107-115.

69.      Конкретизація правосвідомості юриста //Вісник Львівського інс­титуту внутрішніх справ при НАВС України. – 1997. – Вип. 5. – С. 115-124 (у співавторстві з М.Й. Штангретом, І.О. Ссипом).

70.      Духовні засади моральної культури юриста //Право України. – 1999. – № 2. – С. 59.

71.      Вогнепальна культура працівника міліції: правореалізуючий аспект // Право України. – 1999. – № 1. – С. 76-79.

72.      Роль економічної культури юриста у формуванні професіо­налізму // Право України. – 1999. – № 4. – С. 84-87, 110.

73.      Поняття моральної культури юриста та її складові елементи // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 1. – С. 141-146.

74.      Аксіологія вищої етики у юридичній діяльності // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – № 3 (11). – С. 87-91.

75.      Духовна культура як важливий феномен консолідації українсь­кого суспільства (до питання про роль національної еліти) // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – 1999. – № 1 (8). – С. 101-111.

76.      Духовні аспекти морально-правової культури юриста // Пра­вова культура і підприємництво. – Донецьк, 1999. – С. 56-61.

77.      Правнича деонтологія: проблеми, пошуки // Право України. – № 11. – С. 118-122.

78.      Національна культура юриста // Вісник Університету внутріш­ніх справ. – Вип. 10. – Харків, 2000. – С. 292– 297.

79.      Предмет та генеза філософії права // Вісник Львівського університету. Серія юрид. – Львів, 2000. – Вип. 35. – С. 45-47.

80.      Філософія права: предмет, принципи, функції // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – № 2. – С. 4-11.

81.      Реанімування духовних засад особистості: спроба філософсько-правового аналізу // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – 2000. – № 1 – С. 120–124.

82.      Юридична наука у контексті правничої етики: філософський аналіз // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. – №2. – С. 145–149.

83.      Акторська культура юриста: філософсько-правовий акцент // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – № З. – С. 296–305.

84.      Деякі проблеми професійної етики працівника митних органів: філософсько-правовий аспект // Митна справа. – 2001. – № 5. – С. 40–48.

85.      До історії розвитку теорії природного права (філософія Нового часу) //Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – 2001. – № 2. – С. 41–51.

86.      Герменевтика природного права (античні та середньовічні часи) // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – 2001. – № 1. – С. 41–51.

87.      Фрагменти природного права: Біблійна гносеологія (Старий Завіт) // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – Львів, 2002. – № 1. – С. 58–69.

88.      Філософський зміст правової культури юриста // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – Львів, 2002. – № 2. – С. 238–250.

89.      Природне право у Стародавньому Сході // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ – Одеса, 2002. – Вип. 36. – С. 17–21.

90.      Філософема поводження людини: Біблійна гносеологія при­родного права (Новий Завіт) // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – Львів, 2002. – № 3. – С.216–225.

91.      Деякі філософсько-правові проблеми професійної культури юриста (історіографічний аспект) // Вісник Університету внутрішніх справ. – Харків, 2002. – Вип. 20. – С. 170–179.

92.      Традиційні парадигми природного права у Стародавньому Сході: метафізичні концепції семантичної і некласичної філософії // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2002. – Вип. 161. – С. 12-15.

93.      Деонтологія природного права: арабо-мусульманський варіант // Вісник Львівського університету. Сер. "Міжнародні відносини". – Львів, 2002. – Вип. 10. – С. 101-109.

94.      Емпірична гносеологія природного права у Стародавній Індії // Вісник Львівського університету. Сер. юрид. – Львів, 2002. – Вип. 37. – С. 21–29.

95.      Природне право у філософії Артура Шопенгауера // Митна справа. – 2003. – № 6. – С. 75-80.

96.      Професійна культура як філософсько-правове явище // Митна справа. – 2003. – № 1. – С. 53-58.

97.      Світова панорама деяких ідей та тенденцій XX ст. у природному праві // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – 2003. – № 2. – С. 258– 267.

98.      Природне право Західної Європи в період емпіріокритицизму та неопозитивізму // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – Львів, 2003. – № 1. – С. 314-321.

99. Інформація в оперативно-розшуковій діяльності // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України – 2003 (спецвипуск). – С. 35-38.

100.      Цінність природного права для юриста // Митна справа. — №   2. – С. 74–79.

101.      Новітня філософія світу як контекст розвитку природного права // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – 2003. – № 3. – С. 251–261.

102.      Імперативний підхід до природного права у Стародавній Японії // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 2003. – № 2. – С. 21–26.

103.      Місце події: Філософсько-правовий огляд // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при МВС України (додаток). – Львів, 2003. – № 1 (1). – С. 23– 28.

104.      Природно-правові джерела формування позитивістської концепції // Проблеми філософії права. Т. І. –  Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С. 173-175.

105.      Вплив ірраціоналізму, неокантіанства і неогегельянства на вчення про природне право // Життя і право. – 2004. – № 1. – С.23– 27.

106.      Етичний персоналізм Шопенгауера: ірраціонально-правовий аспект // Життя і право. – 2004. – №2. – С. 39-44.

107.      Філософія душі людини: психолого-правовий аспект // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – Львів, 2004. – № 1. – С. 452-465.

108.      Розвиток природного права психоаналітиками та неофрейдистами // Вісник Львівського університету. Сер. юрид. – Львів, 2004. – Вип. 39. – С. 42-47.

109.      Обгрунтування природного права у філософських течіях екзистенціалізму, прагматизму та інтуїтивізму // Життя і право. – 2004. – № 3. – С. 23– 28.

110.      Застосування норм права як особлива форма його реалізації // Життя і право. – 2004. – № 4. – С. 30-33.

111.      Основні стадії застосування правових норм // Життя і право. – № 5. – С. 13-17.

112.      Гносеологічно-правові концепти тіла людини // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. – 2004. – № 2 (1). – С. 151-161.

113.      Філософсько-правові засади свободи тілесної поведінки людини // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. – 2004. – № 2 (2). – С. 307-319.

114.      Філософія правової профілактики: пропедевтичний аспект для неповнолітніх // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. – 2004. – № 1 (1). – С. 6-13.

115.      Інформаційне забезпечення ОРД та окремі напрями використання інформації, здобутої оперативно-розшуковими заходами // Науковий вісник Львівського юридичного інсти­туту МВС України. Серія юридична. – Львів, 2004. – Вип. 1. – С. 270–279 (у співавторстві з Л.Ф. Тулою).

116.      Філософія душі людини: філософсько-правовий аспект // Науко­вий вісник Львівського юридичного інституту. Серія психоло­гічна. -Львів: ЛЮІ МВС України, 2005. – Вип. 1. – С. 157-169.

117.      Поняття духу людини: метафетичні споглядання // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія юридична. – Львів: ЛЮІ МВС України, 2005. – Вип. 1. – С. 315-324.

118.      Можливість існування надприродного права: спроба антропо­логічного обґрунтування // Науковий вісник Львівського юри­дичного інституту. Серія юридична. – Львів: ЛЮІ МВС України, 2005. – Вип. 2. – С. 233– 239.

119.      Права та свободи людини (деонтологія духу) // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія юридична. – Львів: ЛЮІ МВС України, 2005. – Вип. 3. – С. 259–267.

120.      Проблеми пізнання суспільства: філософсько-природничий аспект // Життя і право. – 2005. – № 4. – С. 25-32.

121.      Традиційні парадигми природного права у Стародавньому Сході: метафізичні концепції семантичної та некласичної філософії // Проблеми філософії права. Т. III. – Київ-Чернівці: Рута, 2005. – С. 374–377.

122.      Філософські концепти оперативно-розшукового права // Науко­вий вісник ЛДУВС. Серія юридична. – Львів, 2006. – Спецви­пуск 1. – С. 158-176 (у співавторстві з В.Л. Ортинським).

123.      Філософські аспекти зловживання нормами позитивного права // Науковий вісник Львівського державного університету внутріш­ніх справ. Серія юридична. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С. 310-317.

124.      Філософські аспекти концептуальних засад різноджерельного права України // Науковий вісник Львівського державного уні­верситету внутрішніх справ. Серія юридична. – Львів, 2006. – Вип. 2. – С. 249– 256.

125.      Джерела права поневоленої нації // Науковий вісник Львівсь­кого державного університету внутрішніх справ. Серія юри­дична. – Львів, 2006. – Вип. 3. – С. 319-326.

126.      Економічна безпека: синергетичний вимір //Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія економічна. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – Вип. 1. – 400 с. (С. 375-389).

127.      Об'єкт і предмет філософії // Проблеми філософії права. Т. VI— VII – Київ-Чернівці: Рута, 2008– 2009. – С. 42-49.

128.      Економічна безпека: культурологічно-правовий аналіз // Нау­ковий вісник ЛьвДУВС. Серія економічна. 36. наук, праць. – Львів, 2010. – Вип. 1. – 432 с. (С. 3-15) (у співавторстві з М.Й. Штангретом, Несімком).

 

6. СТАТТІ, ОПУБЛІКОВАНІ В ІНШИХ ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ

129.      Політична культура працівника міліції // Політична культура і політичні партії України: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. Т. 6. – К., 1997. – С. 359–360.

130.      Інтелектуальна культура юриста (до постановки проблеми) // Діалог культур: Україна у світовому контексті: Мистецтво і освіта: Збірник наукових праць. – Львів: Каменяр, 1998. – Вип. З. – С. 64-71.

131.      Емоційна культура юриста та вплив її на професійну діяльність (теоретичний аспект) // Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. – Львів, 1998. – № 3. – С. 59-69.

132.      Педагогічна культура юриста: профілактично-виховний аспект // Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. – Львів, 1998. – № З. – С. 180-190.

133.      Соціально-правові засади фізичного виховання працівників міліції // Науковий вісник Волинського державного універси­тету ім. Лесі Українки. 1998. – № 8. – С. 98-99 (у співавторстві з Ф.М. Медведем, М.Й. Штангретом).

134.      Організація самозахисту прав і свобод людини: професійний обов'язок юриста // Правовий статус особи: стан, проблеми, перспективи: 36. наук, праць. – К., 1998. (Ч. 1). – С. 124-126.

135.      Професійна культура юриста і виявлення об'єкта контрабанди // Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. – К., 1998. – Т. 10. – С. 127-137.

136.      Естетична культура юриста в контексті інтегративного під­ходу // Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. – Львів, 1999. – № 1. – С. 162-168.

137.      Формування фізичної культури у курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України: культурологічний аспект // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні. 36. наук, праць: Рівне: Ліста, 1999. – С. 305-309 (у співавторстві з Ф.М. Медведем, М.Й. Штангретом).

138.      Внутрішня культура юриста і сучасне державотворення // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – Вип. 5. – Львів: Інститут народознавства Національної ака­демії наук України, 2000. – С. 26-34.

139.      Християнська етика — як методологічна засада філософії права // Київська церква. Альманах християнської думки. – 2001. – №2-3 (3-14). – С. 103-108.

140.      Філософія держави і процес державотворення: гносеологічний та аксіологічний аспект // Збірник наук, праць Львівського філіалу Української академії державною управління при Президентові України. – Львів: Вид-во І1Ф УАДУ, 2001. – Вип. 5. – С. 97-103.

141.      Культурологія права у професійній культурі юриста: філософський аналіз деяких джерел // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2001. – С. 58-65.

142.      Правнича етика в контексті природного права // Наукові записки Т. 8. Виховання молодого покоління па християнських моральних цінностях. Досвід і перспективи. – Острог, 2002. – С.38-46.

143.      Філософія права і професійна культура юриста: аналіз літе­ратури XX століття // Науковий збірник ІОІ ТАНГ. – Тер­нопіль, 2002. – № 4. – С. 27-38.

144.      Психологія юридичної праці // Науковий збірник ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2002. – № 5. – С. 35-42.

145.      Правові аспекти етики в взаємовідносинах у юридичній деон­тології // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми реалізації регіональної, соціально-еконо­мічної політики (Збірник наук, праць.). – Вип. 2. НАН України. Інститут регіональних досліджень. Часг. 2. — Львів, 2003. – С. 164-169.

146.      Парадигми європейського права: культурологічна інтеграція // Проблеми гуманітарної підготовки працівників міліції в умовах європейської інтеграції. 36. наук. праць. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 183-187.

147.      Імідж юриста в аспекті онтологічно-порівняльної діяльності // Комунікативна компетентність працівників і їх зв'язки з громадськістю. 36. наук. статей. За заг. ред. А.С. Токарської. – Львів, 2003. – С. 22–23.

148.      Насильство в українському суспільстві: філософсько-істо­ричний зріз // Вісник Львівської комерційної академії. Серія "Гуманітарні науки". – Вип. 5. – 2005. – С. 176-188.

149.      Позитивне і природне право: культурологічні парадигми // Правова культура як основа державотворчих процесів в Україні. 36. наук, праць. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2005. – С. 42-46.

 

7. ВИСТУПИ, ДОПОВІДІ, ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ, ВИГОЛОШЕНИХ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ, КРУГЛИХ СТОЛАХ

150.      Моральне регулювання службових відносин у системі МВС // На шляху до правової держави: Львівська регіональна науково-практична конференція. – Львів, 1991. – С. 26–27.

151.      Роль нравственных норм в правовом регулировании общественных отношений // Проблемы совершенствования законодательства Украины и практики его применения: Межрегиональная научная конференция молодых ученых и соискателей. — Харьков, 1991. – С. 8-9.

152.      Служебная дисциплина и професіональная >тика как средства укрепления законности в деятельности органов внутренних дел // Проблеми обеспечения законности в механизме правоприменения: Межреспубликанская научно-практическая кон­ференция. – Волгоград. 1991. – С. 96-98.

153.      Загальнотеоретичні поняття професійної стики працівника міліції // На шляху до правової держави: Львівська регіональна науково-практична конференція. – Львів, 1992. – С. 25–27.

154.      Загальнолюдське у моралі та його гуманістичний зміст // Гуманізм. Людина. Культура: Тези доповідей III Міжнародної наукової конференції філософів. – К., 1993. – С. 37-38.

155.      Проблеми творчості та професійна культура працівника міліції // Творчість. Культура. Гуманізм: Тези доповідей III Міжнародної наукової конференції філософів. – К. 1993. – С. 183-184.

156.      Динаміка криміногенності серед хворих хронічним алкого­лізмом // Судебная и специальная психиагрия 90-х годов. Материальї Международной конферсіщии. – Киев-Харьков-Днепропетровск, 1994. – Т. 2. – С. 141-142 (у співавторстві з О.А. Бурим, С.І. Михняк).

157.      Правові і моральні умови інформаційної культури в ефективності попередження злочинності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали І Регіональної науко­вої конференції (лютий, 1995). – Львів, 1995. – С. 112-114.

158.      Об'єктивні та суб'єктивні фактори професійної культури спеціалістів - випускників навчальних закладів системи МВС // Організаційно-правові проблеми економічної безпеки України та кадрове забезпечення їх вирішення: науково-практична конференція. – Львів, 1995. – С. 63-65.

159.      Про форми залучення курсантів до наукової роботи // Концеп­туальні проблеми щодо вдосконалення наукової роботи: нав­чально-практична конференція (жовтень, 1995). – Львів. – С. 34-37.

160.      Використання спадщини Михайла Драгоманова у сучасній українській юридичній освіті // Драгоманівський збірник "Вільна спілка та сучасний український конституціоналізм". Перші Всеукраїнські правничі Драгоманівські читання, 1995 р. – Львів: Світ, 1996. – С. 163-166.

161.      Правові основи службового етикету юриста //Проблеми держа­вотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали II Регіо­нальної конференції (лютий, 1996 р.). – Львів, 1996. – С. 47-51.

162.      Державні аспекти національно-мовної культури юриста // Проблеми функціонування державної мови в Україні та методика її викладання. Матеріали міжвузівської наукової конференції. – Львів: ЛІВС, 1997. – С. 11–20 (у співавторстві зі М.Й. Штангретом).

163.      Поняття культурології права // Право та культура: теорія та практика: Матеріали міжнародної конференції. – Київ, 15-16 травня 1997 р. – К., 1997. – С. 56-59.

164.      Державна мова і функціональний обов'язок юриста // Проб­леми функціонування державної мови в Україні та методика її викладання у навчальних закладах системи МВС. Міжву­зівська науково-практична конференція (квітень, 1997). – Львів, 1997. – С. 20–22 (у співавторстві зі М.Й. Штангретом).

165.      Сутність та явище службового обов'язку юриста //Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали III регіональної наукової конференції (лютий, 1997). – Львів. – С. 62-66.

166.      Фізична культура та фізичне виховання правоохоронців // Актуальні проблеми розвитку фізичної культури і спорту у ВНЗ України. Всеукраїнська науково-методична конференція (жовтень, 1998). 36. наук, праць. – Львів, 1998. – С. 123-128 (у співавторстві зі М.Й. Штангретом).

167.      Діалог філософії права та релігії: перспективи розвитку // Історія релігій в Україні. Праці X Міжнародної наукової конференції (Львів, 16-19 травня 2000 р.). У 2-х кн. Кн. II. – Львів: Логос, 2000. – С. 149-155.

168.      Філософія насильства свобідної волі у позитивному праві // Роль органів внутрішніх справ у сфері запобігання та протидії насильству в суспільстві: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 17-18 квітня 2000 р. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2000. – С. 171-179.

169.      До правової держави: есенціальна та екзистенціальна фено­менологія // Молода Українська держава на межі тисячоліть: погляд в історичне минуле та майбутнє демократичної, правової держави України. Всеукраїнська науково-тсорстична конферен­ція (травень, 2001). 36. наук, праць. – Львів, 2001. – С. 226– 230.

170.      Теоретичні проблеми виховання молоді у правовій державі: морально-методологічний аспект // Мова і культура нації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (березень 2001 р.). – Львів, 2001. – С. 49-55.

171.      Філософія об'єктивного права: системність та гармонійність у дослідженнях класиків // Управління державою III тисячо­ліття: Матеріали 1-ї Міжнародної науково-практичної конфе­ренції. (Львів, 25–27 червня 2002 р.). – Львів: ЛвЦНТЕІ, 2002. – С. 57-65.

172.      Стародавньосхідні філософсько-правові школи: міфологічно-етичний аспект // Матеріали міжнародної наукової конферен­ції істориків права. – Сімферополь, 2003. – С. 86-93.

173.      Філософія місця скоєння злочину // Взаємодія слідчих і експертів у процесі боротьби зі злочинністю: проблеми та шляхи подолання: Матеріали науково-практичної конференції (Львів, 24– 25 січня 2003 р.). – Львів: ЛІВС, 2003. – С. 80-85.

174.      Філософія культури у контексті державотворення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції. 13-14 люто­го 2003 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського націо­нального університету імені Івана Франка, 2003. – С. 49-51.

175.      Особа юриста в контексті адміністративної реформи: етич­ність наукового світогляду // Актуальні проблеми державотво­рення в умовах адміністративної реформи. Матеріали науково-практичної конференції. – Запоріжжя: Запорізький юридичний інститут МВС України, 2003. – С. 102-106.

176.      Деонтологія духу у реалізації прав та свобод людини Н Проблеми й напрямки формування світогляду майбутніх працівників орга­нів внутрішніх справ та забезпечення прав і свобод людини. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Запо­різький юридичний інститут МВС України (11-12 грудня 2003 р.). У 2 ч. – Запоріжжя, 2003. - Ч. 1. – С. 12-16.

177.      Вплив природного права класичного позитивізму (пізній період) на управління сучасною державою // Управління у державі III тисячоліття. Матеріали 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24—26 березня 2003 р.). – Львів: ЛвЦНТЕІ, 2003. – С. 111-118.

178.      Філософсько-теологічне обгрунтування природного права: неото­мізм, тейярдизм // Історія релігії в Україні. Праці XIII міжна­родної наукової конференції (Львів, 20– 22 травня 2003 р.) Кн. П. – Львів: Логос, 2003. – С. 412-420.

179.      Ознаки складу злочину: філософський аналіз // Кримінальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства). Матеріали науково-практичної конференції (4-5 квітня 2003 р.). – Львів, 2003. – С. 47-50.

180.      Інноваційні технології як специфічний феномен у навчанні курсантів: філософсько-правовий аспект // Застосування ін­формаційних технологій у діяльності правоохоронних органів та навчальному процесі. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (28 листопада 2003 р.). – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ. – 2003. – С. 19– 23.

181.      Філософія економіки в умовах сталого розвиту: правовий аспект // Економічна безпека України: стан, проблеми, перс­пективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфе­ренції. – Львів, 2003. – С. 32-35.

182.      Філософсько-правові засади місцевого самоврядування: регіо­нальний варіант // Проблеми організації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах адміністративної реформи. Матеріали науково-прак­тичного семінару. Львів, 2003. – С. 15-18.

183.      Професійна творчість юриста в умовах державотворення: філософсько-науковий аспект // Соціальні проблеми сучасного державотворення та їх вплив на правоохоронні органи України: Матеріали регіональної науково-практичної конфе­ренції. – Львів, 2003. – С. 14-17.

184.      Філософія правової профілактики: пропедевтичний аспект для неповнолітніх // Проблеми профілактики злочинів серед не­повнолітніх. 36. матеріалів наук.–практ. конференції, грудень 2003 р. – Львів, 2004. – 290 с. (С. 35-40).

185.      Етика природного права у Стародавньому Китаї // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали X регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2004. – С. 63-68.

186.      Реалізація правових норм як відбиток професійного рівня працівника міліції // Підвищення професійного рівня праців­ників органів внутрішніх справ в умовах формування правової держави: Матеріали міжвузівського круглого стола. – Львів, 2004. – С. 99-106.

187.      До проблем комунікативної культури юристів: аналіз форм реалізації правових норм // Роль гуманітарної підготовки у формуванні професійних якостей працівників органів внутріш­ніх справ: Матеріали Всеукраїнського круглого стола. – Львів, 2004. – С. 18–22.

188.      Проблеми методологічних технологій у викладанні філософії права // Проблеми інформаційного забезпечення діяльності практичних підрозділів ОВС та впровадження інформаційних технологій в навчальний процес. Матеріали науково-практич­ного семінару 17 грудня 2004 р. – Львів: Львівський юридич­ний інститут МВС України, 2004. – С. 235– 237.

189.      Філософія правочину // Актуальні проблеми цивільно-право­вого захисту суб'єктивних прав та свобод особи в сучасних умовах. Матеріали доповідей Міжвузівської науково-практич­ної конференції, м. Львів, ЗО березня 2005 р. — Львів: Львівсь­кий інститут Міжрегіональної академії управління персо­налом, 2005. – С. 5-8.

190.      Філософія вищої освіти у контексті Болонського процесу // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Матеріали III Ірпінських міжнародних науково-педаго­гічних читань. – Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2005. – С. 48-51.

191.      Філософські аспекти тероризму // Теоретико-і ірикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості: Матеріали міжнародної науково-практичної кон­ференції (8-9 квітня 2005 р.). Ч. 2. – Львів, 2005. – С. 198–201.

192.      Деякі аспекти філософії криміналістики // Проблеми вдоско­налення підготовки слідчих та експертів в умовах реформування правоохоронної системи в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10 червня 2005 р.). – Львів: Львів­ський юридичний інститут МВС України. – 2005. – С. 25–28.

193.      Використання інформації про правомірність потойбічного існування духу і душі людини // Інформаційне забезпечення діяльності практичних підрозділів ОВС та завдання щодо вдосконалення навчального процесу у ВНЗ МВС України. Матеріали (2 грудня 2005 р.) науково-практичного семінару (2 грудня 2005 р.) – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – 2005. – С. 318-322.

194.      Філософські засади управління знаннями людини: надпри­родно-правовий аспект // Теорія і практика управління знань у суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної кон­ференції (Львів, 10-11 листопада 2005 р.). – Львів: УНТЕІ, 2005. – С. 68-71.

195.      Проблеми застосування сили працівниками міліції: філософсь­кі аспекти // Актуальні проблеми спеціальної і фізичної підго­товки курсантів та студентів вищих навчальних закладів:

Матеріали науково-практичного семінару (16 грудня 2005 р.). – Львів: ЛЮІ, 2005. – С. 50-53.

196.      Джерела права та залежність від них якості юридичного захисту менталітету українського народу // Актуальні проб­леми цивільно-правового захисту суб'єктивних прав та свобод особи в сучасних умовах. Матеріали доповідей Міжвузівської науково-практичної конференції (4 квітня 2006 р.). – Львів: Львівський інститут МАУП, 2005. – С. 6-9.

197.      Європейська та українська філософія права: інтеграційні процеси // Європейські інтеграційні процеси та трансформація права на постсоціалістичному та пострадянському просторі: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару, м. Київ, 23– 24 вересня 2006 р. – К.: Київський національний університет внутрішніх справ, 2006. – 340 с. (С. 182-185).

198.      Філософія правової держави // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи. Мат еріали Першої звітної наукової конференції. – Львів, 2007. – 300 с. (С. 5-7).

199.      Вступ до методології науки філософії права // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи. Матеріали Другої звітної конференції. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 424 с. (С. 203– 206).

200.       Поняття методології юридичної діяльності // Актуальні проб­леми правового захисту суб'єктивних прав та свобод в умовах формування громадянського суспільства та становлення правової держави. Матеріали науково-практичної конференції (18 квітня 2008 р.) Львів: Львівський інститут МАУП, 2008. – 204 с. (С. 174-178).

201.       Поліцейська деонтологія та професійна етика: спільні і від­мінні ознаки // Взаємодія громадян та правоохоронних органів в контексті формування правової держави: Тези Всеукраїн­ської науково-практичної конференції Част. 1. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 420 с. (С. 306-310).

202.      Герменевтичні аспекти адміністративного права // Взаємодія громадян та правоохоронних органів в контексті формування правової держави: правові, історичні, філософські та психоло­гічні аспекти: Тези Всеукраїнської науково-практичної конферен­ції (П частина). – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 128 с. (С. 112-117).

203.      Вияв елементів ментальності в українському праві Галицько-Волинської доби // Сучасне державотворення в Україні: проблеми теорії та історії: Матеріали круглого столу. — Львів, 2008. – 352 с. (С. 281– 284).

204.      Конституційне право як акмеологія позитивного права // Роль суспільно-політичних дисциплін у формуванні світогляду праців­ника ОВС: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфе­ренції, 23 травня 2008 р. / За наук, редакцією М. Гетьманчука та В. Бліхара. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 244 с. (С. 181-184).

205.      Деякі методологічні засади професійного становлення юриста: філософсько-правовий вимір // Проблеми вдосконалення підготовки юристів: професійні та морально-етичні аспекти: 36. матеріалів наук. –метод. конф., жовтень 2008 р. – К.: КНЕУ, 2008. – 272 с.

206.      Філософські аспекти деяких приватних джерел права України // Право на приватність: тенденції і перспективи: Тези Всеукраїн­ської науково-практичної конференції. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 248 с. (С. 179-181).

207.      Онтологія людини: правовий вимір // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перс­пективи): Статті учасників Третього всеукраїнського "круглого столу". – Львів: СПОЛОМ,2008. –344с. (С. 313-318).

208.      Порівняння класичної і некласичної філософії права // Порів­няльне правознавство: загальнотеоретичні та галузеві аспекти: Тези доповідей учасників круглого столу 22 травня 2009. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 272 с. (С. 188-192).

209.      Філософія приватності: природно-правовий вимір // Проблеми державотворення та правотворення в Україні (в контексті порівняльного правознавства та права на приватність): Мате­ріали круглого столу (Львів, 22 травня 2009 р.) – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 344 с. (С. 239–242).

210.      Позитивістська природа правотворчості // Державотворення та правотворення крізь призму дотримання прав людини: ретро­спекція, сучасні проблеми та наукове прогнозування (за матеріалами наукових пошуків гуртківців кафедри теорії та історії держави і права): Матеріали круглого столу 11 грудня 2009 р. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 92 с. (у співавторстві з І. Ковалем). – С. 76-81).

211.       Традиційне право як основне джерело юридичної антропології // Актуальні питання юридичної науки. – 2010. Матеріали допо­відей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 14 травня 2010. — Львів: Львівський інститут МАУП, 2010. - 319 с. [С. 45-48] (у співавторстві з О.М. Стасів).

212.      Панування цивільного права // Порівняльне правознавство: філософські, історико-теоретичні та галузеві аспекти: Мате­ріали II Всеукраїнського круглого столу (Львівський держав­ний університет внутрішніх справ). – Львів: ЛьвДУВС, 2010. — 464 с. (С. 56-59).

 

8. СТАТТІ, ОПУБЛІКОВАНІ У ДОВІДНИКОВИХ ТА ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ВИДАННЯХ, РЕЦЕНЗІЇ ТОЩО

213.    Деонтологічна правосвідомість юриста // Міжнародна полі­цейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Концерн "Видавничий Дім" Ін Юре", 2003. – Т. 1. Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. – 1232 с. – С. 115-117.

214.    Деонтологічна правосвідомість юриста (принципи) // Там само. – С. 117.

215.    Деонтологічна правосвідомість юриста (прояви) // Там само. – С. 117.

216.    Деонтологічна правосвідомість юриста (стадії) // Там само. – С. 117.

217.    Деонтологічна правосвідомість юриста (функції) // Там само. – С. 118.

218.    Емоційно-правова ситуація // Там само. – С. 191-192.

219.    Культурологія права // Там само. – С. 329-331.

220.    Культурологія права (загальні принципи) // Там само. – С. 331 -332.

221.    Культурологія права (предмет) // Там само. – С. 332.

222.    Культурологія права (принципи) // Там само. – С. 332-333.

223.    Правнича деонтологія (визначення) // Там само. – С. 614-615.

224.    Правнича деонтологія (компоненти) // Там само. – С. 615.

225.    Правнича деонтологія (поняття) // Там само. – С. 615-617.

226.    Правнича деонтологія (принципи) // Там само. – С. 617-619.

227.    Правнича деонтологія (формування національного духу українського права) // Там само. – С. 619-621.

228.    Правнича деонтологія (функції) // Там само. – С. 621-623.

229.    Правнича деонтологія (функція забезпечення панування права) // Там само. – С. 623-625.

230.    Правнича деонтологія (функція сприяння формуванню цивілі­зованого правопорядку) // Там само. – С. 625-626.

231.    Правнича деонтологія в онтологічному вимірі // Там само. – С. 626-631.

232.    Правнича деонтологія та професійна мораль // Там само. – С. 631.

233.    Правнича етика (поняття) // Там само. – С. 631-634.

234.    Правнича етика як юридична наука // Там само. – С. 634-637.

235.    Правнича культура (поняття) І І Там само. – С. 637.

236.    Правничої деонтології, правничої етики та правничої культури норми // Там само. – С. 637-640.

237.    Правове виховання // Там само. – С. 750.

238.    Працівника міліції вогнепальна культура // Там само. – С. 872-873.

239.    Працівника міліції вогнепальна культура (принципи) // Там само. – С. 873-874.

240.    Працівника міліції вогнепальна культура (функції) // Там само. – С. 874-875.

241.    Працівника міліції вогнепальна та фізична культура // Там само. – С. 875-876.

242.    Працівника міліції фізична культура // Там само. – С. 876-877.

243.    Працівника міліції фізична культура (принципи) // Там само. – С. 877.

244.    Працівника міліції фізична культура (функції) // Там само. — С. 877.

245.    Професійна культура юридичної діяльності (функції) // Там само. – С. 904-906.

246.    Професійна культура юриста // Там само. – С. 906.

247.    Професійна культура юриста (принципи) // Там само. — С. 906—907.

248.    Професійна мораль правника // Там само. – С. 909.

249.     Соціалізація юриста // Там само. – С. 965-968.

250.    Юридична діяльність (етапи) // Там само. – С. 1066.

251.    Юриста внутрішня культура // Там само. – С. 1138-1139.

252.    Юриста внутрішня культура (норми) // Там само. – С. 1139.

253.    Юриста внутрішня культура (принципи) // Там само. – С. 1139—1140.

254.    Юриста внутрішня культура (функції) // Там само. – С. 1140.

255.    Юриста духовна культура // Там само. – С. 1140—1141.

256.    Юриста духовна культура (елементи) // Там само. – С. 1141.

257.    Юриста духовна культура (принципи) // Там само. – С. 1141-1142.

258.    Юриста духовна культура (функції) // Там само. – С. 1142-1144.

259.    Юриста економічна культура//Там само. – С. 1144—1145.

260.    Юриста економічна культура (принципи) // Там само. – С.1145-1146.

261.    Юриста економічна культура (функції) //Там само. — С. 1146-1147.

262.    Юриста емоційна культура // Там само. – С. 1147-1148.

263.    Юриста емоційна культура і правові почуггя // Там само. — С. 1149.

264.    Юриста емоційна культура (принципи) // Там само. – С. 1148-1149.

265.    Юриста естетична культура // Там само. – С. 1149-1150.

266.    Юриста естетична культура (елементи) // Там само. – С. 1150-1151.

267.    Юриста естетична культура (принципи)//Там само. – С. 1151-1153.

268.    Юриста естетична культура (функції-) // Там само. – С. 1153.

269.    Юриста інтелектуальна культура // Там само. – С. 1155.

270.    Юриста інтелектуальна культура (компоненти) // Там само. – С. 1155-1156.

271.    Юриста інтелектуальна культура (принципи) // Там само. – С.1156-1157.

272.    Юриста інтелектуальна культура (функції) // Там само. – С.1157-1158

273.    Юриста моральна культура // Там само. – С. 1158-1159.

274.    Юриста моральна культура (категорії)//Там само. – С. 1159.

275.    Юриста моральна культура (принципи) // Там само. – С. 1159-1160.

276.    Юриста моральна культура (функції) // Там само. – С. 1160-1161.

277.    Юриста моральна позиція // Там само. – С. 1161.

278.    Юриста національна культура // Там само. – С. 1161-1163.

279.    Юриста національна культура (елементи) // Там само. – С. 1163-1164.

280.    Юриста національна культура (принципи) // Там само. – С. 1164.

281.    Юриста педагогічна культура // Там само. – С. 1164-1165.

282.    Юриста педагогічна культура (елементи) // Там само. – С. 1165-1166.

283.    Юриста педагогічна культура (принципи) // Там само. – С. 1166-1167.

284.    Юриста педагогічна культура (функції) // Там само. – С. 1167-1168.

285.    Юриста правова культура // Там само. – С. 1168-1169.

286.    Юриста правова культура (компоненти) // Там само. – С. 1169— 1170.

287.    Юриста правова культура (принципи) // Там само. – С. 1170-1171.

288.    Юриста правова культура (функції) // Там само. – С. 1171-1172.

289.    Юриста професійна діяльність // Там само. – С. 1174.

290.    Юриста психологічна культура // Там само. – С. 1177-1178.

291.    Юриста психологічна культура (механізм дії) // Там само. – С. 1178-1179.

292.    Юриста психологічна культура (принципи) // Там само. – С. 1180.

293.    Добро // Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьсв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2005. – Т. II. Права людини у контексті поліцейської діяльності. – 1224 с. – С. 145-146 (у співавторстві з С. Римаренком).

294.    Обов'язок юриста в організації самозахисту населення від злочинних посягань // Там само. – С. 601-606.

295.     Філософія ненасильства волі у позитивному праві // Там само. – С. 1093-1095.

296.    Передмова ("Від наукового керівника") до монографії А.С. Дарієнко "Естетична культура юриста (спроба філософсько-пра­вового осмислення). — Львів, 2001. – 80 с. [С. 3 4].

297.    Передмова до монографії Ю.М. Заніка "Інтелектуальна куль­тура юриста: філософсько-психологічне обґрунтування". – Львів: БаК, 2002. – 100 с. [С. 4-5].

298.    Передмова до навчального посібника І.Я. Тсрлюка "Історія українського феодального права". – Львів, 2003. – 150 с. [С. 3-4].

299.    Передмова до навчального посібника В.М. Парасюка "Профе­сійна етика слідчого органів внутрішніх справ". Львів, 2004. – 75 с. [С. 3—4].

300.    Передмова до навчально-методичного посібника М.С. Ксльмана, М.Ф. Поліковського, М.Й. Штангрета "Організаційні та методичні рекомендації щодо виконання магістерських робіт". – Львів, 2004. – 60 с. [С. 3-4].

301.    Посібник, наповнений глибоким змістом // Рецензія па навчальний посібник: Гладун З.С. Адміністративне право України. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 579 с. Науковий вісник Львівського юридич­ного інституту МВС України. 2004. – №2(1). |С. 308-310|.

302.    Передмова до методичного посібника М.С. Ксльмана "Мето­дичні рекомендації щодо виконання магістерських робіт". – Львів: ЛЮІ, 2005. – 76 с. [С. 4-5].

303.    Переднє слово до монографії А.С. Токарської "Комунікація у праві та правоохоронній діяльності". – Львів, 2005. – 284 с. [С. 6-10].

304.    Методологічні й теоретичні основи юридичної діяльності // Ре­цензія на монографію: Гусарєв С.Д. Юридична діяльність: мето­дологічні та теоретичні аспекти. – К: Знання. – 2005. – 250 с.

305.    Передмова до монографії І.М. Паньонко "Система органів управління Закарпатської Січі". – Львів, 2006. – 144 с. [С. 3-5].

306.    Передмова до монографії Ю.М. Заніка "Філософія інтелекту: культурологічно-правовий аспект". – Львів: ІТАІС, 2006. -160 с. [С. 5-6].

307.    Переднє слово до монографії Н.ТІ. Тиндик "Світовий мігра­ційний процес: теорія, практика, державне регулювання". – К.: Атіка, 2006. – 532 с. [С. 3-4].

308.    Передмова до монографії О.Л. Чорнобай "Правова фольклористика: специфіка формування". – Львів: ЛьвДУВС, 2006. – 80 с. [С. 3-4].

309.    Передмова до монографії М.С. Кельмаиа "Загальна теорія держави і права: методологічні проблеми розвитку та систем­ний аналіз". – Тернопіль: Тернограф, 2007. – 152 с. [С. 3-4].

310.    Передмова до монографії О.В. Грищук "Людська гідність у праві: філософські проблеми". – К.: Атіка, 2007. – 432 с. [С. 3-5].

311.    Переднє слово до монографії Н.П. Тиндик "Біженці: невід'єм­ний елемент сучасного світового міграційного процесу". – Львів, ЛьвДУВС, 2007. -524 с. [С. 3-5].

312.    Передмова до навчального посібника О.М. Балинської "Філософія права (вербально-біхевіористський підхід): Збірник термінів і визначень". – Львів: ЛьвДУВС, 2007. –40 с. [С. 3-4].

313.    Переднє слово до монографії С.В. Кондратюка "ЗУНР: державно-правові засади розвитку парламентаризму (ісгорико-правове дослідження)". – Львів: Край, 2007. – 216 с. [С. З–41].

314.    Передмова до монографії О.М. Балинської "Правова кому­нікація: вербально-біхевіористський підхід" – Львів: І1АІС, 2008. – 212 с. [С. 5-6].

315.    Реалізація правових норм як наслідок рівня працівника міліції // Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Ри­маренко, Л.Ю. Кондратьєв, С.М. Моісеєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Концерн 'Видавничий Дім, Ін Юре", 2006. – Т. III. Полі­цейський менеджмент: історія та сучасність. – 1192 с. [С. 864-866].

316.    Службові обов'язки працівника міліції II Там само. – С. 935-936.

317.    Передмова до навчально-довідкового видання О.М. Балинської "Філософія права (вербально-біхевіористський підхід): Слов­ник (категорії, поняття, терміни)". – 2-ге вид., доп. і переробл. – Львів: ПАЮ, 2008. – 164 с. [С. 3-4].

318.    Передмова до навчального О.М. посібника Балинської, Т.З. Гарасиміва "Проблеми теорії держави і права". – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 320 с. [С. 3-5].

319.    Переднє слово до монографії Н.11. Тиндик "Біженці: невід'єм­ний елемент сучасного світового міграційного процесу". – Львів, ЛьвДУВС, 2007. – 608 с. [С. 3-51.

320.    Передмова до монографії А.С. Ромапової "Кстетико-правова природа юриста". – Львів: ПАІС, 2009. – 196 с. [С. 5-6].

321.    Передмова до монографії В.М. Парасюка "Філософські аспекти процесуальної діяльності слідчого". – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 240 с. [С. 3-5].

322.    Передмова до навчального посібника В.М. Парасюка "Філософія права: словник слідчого". – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 172 с. [С. 3].

323.    Переднє слово до монографії Н.П. Тиндик " Трудова міграція в епоху глобалізації: інтеграція у світ чи втеча від бідності". – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 600 с. [С. 3-4].

324.    Переднє слово до монографії Т.З. Гарасимів "Девіаптна пове­дінка особистості: філософсько-правовий вимір". – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 524 с. [С. 3-4].

325.    Вступне слово до збірника матеріалів доповідей і повідомлень учасників Всеукраїнського круглого столу // І Іроблеми держа­вотворення та правотворення в Україні: матеріали учасників Всеукраїнського круглого столу (Львів, 5 березня 2010 р.). — Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 340 с. [С. 1– 2].

326.    Переднє слово до монографії С.ГІ. Рабіповича "Природно-правові підходи в юридичному регулюванні". – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 576 с. [С. 3-4].

327.    Вступне слово до збірника матеріалів доповідей і повідомлень учасників II Регіонального круглого столу // Проблеми державотворення та правотворення в Україні: матеріали II Регіонального круглого столу (Львів, 18 лютого 2011 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 471 с. [С. 3-41.

 

 

9. НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ТА НАУКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПРОФЕСОРА С.С. СЛИВКИ

9.1. Докторські дисертації

1.     Токарська А.С. Правова комунікація в контексті посткласичного праворозуміння – 2008 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права).

2.      Грищук О.В. Людська гідність у праві: філософський аспект – 2008 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права).

3.      Гарасимів Т.З. Природні та соціальні детермінанти формування девіантної поведінки людини: філософсько-правовий вимір – 2010 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права).

4.      Мельничук Н.Ю. "Злочин" та "покарання" у філософсько-право­вому вимірі – 2010 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права).

5.      Рабінович С.П. Природно-правові засади юридичного регулю­вання суспільних відносин – 2011 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права).

6.      6. Канцір В.С. Філософія міжнародного тероризму: правовий вимір – 2011 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права).

9.2.  Кандидатські дисертації

а) офіційне керівництво

1.      Рябошапко В.І. Правовий менеджмент податкової міліції (загальнотеоретичний аспект) – 2000 р. Спеціальніс ть 12.00.01 (теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень).

2.       Занік Ю.М. Інтелектуальна культура юриста: філософсько-право­вий аспект – 2006 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права).

3.       Штангрет М.И. Філософські проблеми правового виховання молоді (на прикладі закладів освіти МВС України) – 2007 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права).

4.       Дуфенюк О.М. Філософсько-правова спадщина С. Оріховського: феномен професіоналізму правоохоронця. – 2007 р. Спе­ціальність 12.00.12 (філософія права).

5.       Балинська О.М. Вербальний біхевіоризм у діяльності органів внутрішніх справ: філософсько-правовий аспект – 2007 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права).

6.       Ануфрієнко О.А. Професійно-політична культура юриста як філософсько-правова категорія – 2007 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права).

7.       Романова А.С. Естетична культура юриста: філософсько-правовий аспект – 2008 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права).

8.       Парасюк В.М. Імперативність моралі у професійній діяльності слідчого: філософсько-правовий вимір – 2008 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права).

9.       Ситар І.М. Онтологічні функції права – 2008 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права).

10.      Боровська Г.С. Правниче вчення у рефлексії ІІанфіла Юркевича. – 2009 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права).

11.      Несімко О.Д. Економічна культура юриста: правовий аспект – 2009 р. Спеціальність 12.00.01 (теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень).

12.      Дашо Т.Ю. Роль і місце органів внутрішніх справ України в умовах формування громадянського суспільства – 2009 р. Спеціальність 12.00.01 (теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень).

13.      Гураленко Н.А. Судовий прецедент в системі джерел права: філософсько-правовий аспект. – 2010 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права).

14.      Чупринський Б.О. Формування професійної культури майбут­ніх юристів: філософсько-правове дослідження. – 2010 р. Спе­ціальність 12.00.12 (філософія права).

15.      Гулак Л.С. Місцеве самоврядування в Україні: теоретико-правовий аспект. – 2011 р. Спеціальність 12.00.01 (теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень).

16.      Кавчак М.М. Візантійська традиція церковного (канонічного) права у Київській Русі. – 2009 р. Кандидат богослов'я.

17.       Рудий Н.Я. Інститут опіки і піклування в Україні: історико-правове дослідження. – 2011 р. Спеціальність 12.00.01 (теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень).

18.      Чорнобай О.Л. Філософія фольклорного права. – 2011 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права).

19.      Савайда О.І. Енциклопедія права в системі юридичної науки. — 2011 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права).

20.       Гарасимів О.І. Соціальна відповідальність в діяльності органів внут­рішніх справ. – 2011 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права).

21.       Шевців М.Б. Інтуїтивна культура юриста: філософсько-правове дослідження. – 2011 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права).

22.       Савчак О.Т. Світоглядна культура майбутнього правника: філо­софсько-правовий аспект. – 2011 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права).

б) неофіційне (але фактичне) керівництво 1. Шишко В.В. Культурологічні проблеми правотворчості – 2009 р. Спеціальність. – 2004 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права). Науковий керівник – д-р юрид. наук, професор М.В. Косгицький.

10. НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО, ЩО ПЕРЕРОСЛО В НАУКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

1.     Доцент Балинська О.М. – працює над темою докторської дисертації "Семіотика права".

2.     Доцент Романова А.С. – працює над темою докторської дисертації "Правомірний простір: інтелігібельний та сенсибельні виміри".

3.     Доцент Ситар І.М. — працює над темою докторської дисертації "Філософія порівняльного правознавства".

4.     Доцент Гураленко Н.А. – працює над темою докторської дисертації "Ціннісно-смислові детермінанти судового пізнання".

5.     Кавчак М.М. – працює над темою докторської дисертації "Філо­софія канонічного права".

6.     Занік Ю.М. – працює над темою докторської дисертації "При­родні норми у позитивному праві".

7.     Дуфенюк О.М. – працює над темою докторської дисертації "Мето­дологічна парадигма права у контексті християнської філософії".

 

11. КЕРІВНИЦТВО ЗДОБУВАЧАМИ ЗІ СТУДЕНТСЬКИХ РОКІВ, ЯКЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ ЗАХИСТОМ ДИСЕРТАЦІЙ

1.     Занік Ю.М. — опублікував понад 20 праць, серед яких дві монографії та шість статей у наукових журналах, що визнані ВАК України.

2.      Романова А.С. – опублікувала понад 20 праць, серед яких дві монографії та сім статей у наукових журналах, що визнані ВАК України.

3.     Дуфенюк О.М. — опублікувала близько 30 праць, серед яких десять статей у наукових журналах, що визнані ВАК України.

4.      Чорнобай О.Л. – опублікувала до 30 праць, серед яких одна монографія, шість статей у наукових журналах, що визнані ВАК України.

5.      Шевців М.Б. – опублікував помад 10 праць, серед яких три статті у наукових журналах, що визнані ВАК України.

12. ФОРМУВАННЯ ШКОЛИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА: ВИХОВАНЦІ ДИСЕРТАНТІВ (наукові "внуки")

1.     Писарєв В.Г. Маргінальна поведінка особи: теоретико-правовий аспект. – 2011 р. Спеціальність 12.00.01 (теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень). Науковий керівник —д-р юрид. наук, доцент Т.З. Гарасимів.

2.      Павлів-Самуїл Н.П. Філософсько-правовий вимір феномена трудо­вої міграції. – 2011 р. Спеціальність 12.00.12 (філософія права). Науковий керівник – д-р юрид. наук, доцент Т.З. Гарасимів.

3.      Фігель Ю.О. Юридична клініка як форма професійної юридичної освіти. — 2011 р. Спеціальність 12.00.01 (теорія та історія держави і права; історія полі тичних і правових вчень). Науковий керівник – д-р юрид. наук, доцент Т.З. Гарасимів.

4.      Цибух О.В. Філософсько-правові засади комунікативної раціо­нальності у міжнародно-правовому дискурсі. — 2011 р. Спе­ціальність 12.00.12 (філософія права). Науковий керівник – д-р юрид. наук, доцент Т.З. Гарасимів

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign