Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

Науковець

Науковець

Як науковець аналітичного складу, займаюся правознавством, маю глибокий професійний інтерес до філософії, суміжних соціальних і гуманітарних наук.

Як молодий науковець, наразі зосереджений на дослідженні філософії права, яку уявляю як науку та світогляд на сутність і прояви права. 

Нинішня сфера мої досліджень у філософії права - філософія правосуддя.

Як науковець, розмежовую форми, прояв права (як-от закон, правовий звичай) та його сутність.

Моє завдання як правознавця, філософа права - виявити закономірності виникнення та здійснення того, що називають «правом».

Здобувши <a"http: ?id="19""></a"http:>якісну академічну підготовку<//a> під керівництвом низки відомих правознавців в Україні та за кордоном, з 2000 року моя "наукова доля" зв'язана з <a"http:></a"http:>Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України<//a>, де нині працюю науковим співробітником.

* * *  

Бігун В’ячеслав Степанович виступив (виступає) офіційним опонентом на публічному захисті результатів наступних наукових дисертаційних досліджень (дисертацій) (подано хронологічно):

„Філософія права Новгородцева П.І.: осмислення права і держави в контексті суспільного ладу”

 • Дисертант: Литвинов Олександр Миколайович
 • Спеціальність: 12.00.12 – філософія права
 • Науковий керівник: Максимов Сергій Іванович
 • Перший опонент: Гуренко Марина Миколаївна
 • Дата та місце захисту:  24 жовтня 2005 року, НЮАУ ім. Я. Мудрого (Харків)
 • Текст автореферату (http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05lomksi.zip)
 • Анотація (автора): Розглянуто основні положення теоретичного вчення видатного правознавця срібного віку російської культури П.І.Новгородцева. Проаналізовано історико-філософське обгрунтування теорії природного права, досліджено генезис та історичні умови формування та розвитку наукової концепції ученого. Визначено сутність суспільного ідеалу як конструктивної утопії, пріоритетним принципом якої є вивчення творчої особистості. Запропоновано нову періодизацію та висвітлено значення наукової діяльності П.І.Новгородцева як засновника московської школи "відродженого природного права". Розглянуто роль суспільного ідеалу в соціально-правовому житті. Вперше у філософсько-правовому аспекті здійснено інтерпретацію теорії правової держави як критичного подолання утопій бездержавності та створення конструктивного суспільного ідеалу, зорієнтованого на абсолютні моральні цінності, який може втілюватися в конкретні юридичні форми. Встановлено відповідність світоглядних положень Конституції України досягненням світової та вітчизняної природно-правової теорії, втілених у концепції П.І.Новгородцева. Запропоновано нову інтерпретацію основних положень Конституції України про соціальну та правову державу.
 • Посилання:   Литвинов О. М. Філософія права Новгородцева П.І.: осмислення права і держави в контексті суспільного ідеалу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. [Шифр зберігання книги в НБУВ: РА339555] ; Литвинов О. М. Філософія права Новгородцева П.І.: осмислення права і держави в контексті суспільного ідеалу: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Луганська академія внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. — Луганськ, 2005. — 240 арк. — Бібліогр.: арк. 202-231 [Шифр зберігання книги в НБУВ: ДС95994]

„Права людини: антропологічно-правові засади дослідження”

 • Дисертант: Гудима Дмитро Анатолійович
 • Спеціальність 12.00.12 – філософія права
 • Науковий керівник: Рабінович Петро Мойсейович
 • Перший опонент: Максимов Сергій Іванович
 • Дата та місце захисту: 28 березня 2008 р., ЛДУВС (Львів)
 • Текст автореферату (http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08gdamzd.zip)
 • Анотація (автора): Обгрунтовано антрополого-методологічні засади дослідження прав людини у філософії права, визначено їх евристичні можливості. На підставі застосування антропологічних підходів у філософії права з метою визначення особливостей людинорозуміння в юриспруденції зроблено висновок, що "людина у праві" має два образи: правової людини та людини юридичної, яким відповідають образи правової та юридичної особистостей. Розроблено пропозиції щодо оптимізації використання понять "людина", "особистість", "індивідуальність", "громадянин" у законодавстві України.
 • Посилання:  Гудима Д. А.  Права людини: антрополого-методологічні засади дослідження: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2008. — 16 с. [Шифр зберігання книги в НБУВ: РА356487]; Гудима Д. А. Права людини: антрополого-методологічні засади дослідження: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2007. — 288 арк. — Бібліогр.: арк. 229-288. [Шифр зберігання книги в НБУВ: ДС106086]

„Особливості здійснення юридичної діяльності в умовах германської правової сім’ї”

 • Дисертант: Мінченко Ольга Василівна
 • Науковий керівник: Гусарєв Станіслав Дмитрович
 • Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • Перший опонент:  Лемак Василь Васильович
 • Дата та місце захисту: 24 червня 2009 року, КНУВС (Київ)
 • Анотація (автора): Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і практичних проблем освітньої та практичної юридичної діяльності в країнах германської правової сім’ї: у Австрії, ФРН та Швейцарії, а також зроблено деякий порівняльний аналіз з Україною, з метою творчого використання кращих зарубіжних здобутків у вітчизняній освітній та практичній юридичній діяльності. Розглянуто теоретичні питання юридичної діяльності в країнах германського кола. Проведено аналіз особливостей юридичної освіти та поліцейської підготовки в Австрії, ФРН та Швейцарії. Проаналізовано практичну юридичну діяльність представлених країн. Сформульовано конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення юридичної освіти та юридичної практики в Україні, з метою вдосконалення юридичної освіти в Україні і забезпечення правової охорони та захисту громадян України.
 • Посилання: Мінченко О. В. Особливості здійснення юридичної діяльності в умовах германської правової сім'ї: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2009. — 20 с. [Шифр зберігання книги в НБУВ: РА365038]
 • Відзив опонента (http://www.bihun.info/en/jushits/jurhit/article/513)

„Правниче вчення у рефлексії Памфіла Юркевича”

 • Дисертант: Боровська Галина Стахівна
 • Спеціальність: 12.00.12 – філософія права
 • Науковий керівник: Сливка Степан Степанович
 • Перший опонент: Козловський Антон Антонович
 • Дата та місце захисту: 1 жовтня 2009 р., ЛДУВС (Львів)
 • Посилання:  Боровська Г. Стахівна. Правниче вчення у рефлексії Памфіла Юркевича: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2009. — 20 с.

„Судовий прецедент в системі джерел права: філософсько-правовий аспект”

 • Спеціальність: 12.00.12 – філософія права
 • Дисертант: Гураленко Наталія Анатоліївна
 • Науковий керівник: Сливка Степан Степанович
 • Дата та місце захисту: (орієнтовно) 21 січня 2010 р., ЛДУВС (Львів)


 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign