Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

«Проблеми філософії права» (буклет, зміст томів)

Увага! Е-версія журналу

 • Електронна постатейна версія журналу у Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського (режим доступу за лінком у рубриці Наукова періодика України)

"Проблеми філософії права": загальна характеристика

 • Міжнародний фаховий (ВАКівський) науковий часопис
 • Науковий орган ВАФПСФ (Всеукраїнська асоціація філософії права та соціальної філософії)
 • Міжнародний (мови публікацій: укр., рос., анг., нім., фр., ісп.; визнаний за кордоном у науковому світі)
 • ISSN 1818-992X
 • Періодичність: щорічник (від 1 до 4 випусків)
 • Зміст, резюме статей рос. та англ. мовами
 • Накопичувальні (враховуючі попередні томи) іменний та предметний покажчики
 • Буклет [<a"http:></a"http:>завантажити<//a><//a><//a><//a><//a><//a><//a><//a>]

Головні вимоги до публікацій у ПФП

 • 1.  Рукописи (укр., рос., англ., нім., фр., ісп. мовами) приймаються ел. поштою чи в друкованому вигляді (2 екз.) і на дискеті. Обсяг: статей — до 1 др. арк. (40 тис. знаків = 24 стор.), наукові повідомлення — до 0,5 арк., рецензії — до 0,3 арк. Шрифт — 14, інтервал — 1,5. Посилання — у тексті у квадратних дужках номером (напр. [3, с. 234]) позиції джерела у переліку (за абеткою) в кінці тексту
 • 2.  До рукопису додаються:
 • (1) анотацію (резюме) рос., англ. та укр. мовами (не менше 250 слів кожне) з прізвищем, іменем, по батькові (П.І.Б.) автора з формулювання новизни та наукового результату, а також 5-15 ключових слів трьома мовами;
 • (2) довідка про автора (П.І.Б., повна дата народження, науковий ступінь й вчене звання, основне місце роботи, посада, дом. і служб. телефони, поштова та ел. адреси);
 • (3) інформація — якщо матеріал публікувався раніше / публікується паралельно
 • (4) У разі публікування результатів дисертаційних досліджень — дотримання відповідних вимог (зокрема Постанови ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 про зміст наукових статей)
 • (5) Інформацію про авторів, дослідників, які згадуються у матеріалах, якщо вони не згадувалися у попередніх іменних покажчиках журналу (слід вказувати прізвище, ім'я та, за наявності, по-батькові - українською мовою та, за потреби, мовою оригіналу, а також повну дату народження (та смерті, якщо зазначений автор помер).
 • Матеріали для публікацій надсилати на адресу vsbihun@hotmail.com (з позначкою «ПФП»)

Засідання редакції

 • Засідання 4 березня 2009 року<//a><//a>

Стислий зміст попередніх томів

 • Том І: Публікації 46 авторів укр., рос. та анг. мовами — переважно тези доповідей і виступів на «круг­лому столі» 25.03.2003 р., інші фундаментальні наукові статті вітчизняних та іноземних авторів та матеріли, які висвітлюють процес розвитку фі­лософії права в Україні).
 • Том ІІ: Публікації 27 авторів укр., рос., анг., нім та пол. мовами у рубриках: про природу філософії права, (започаткованій) «Класики філософії права» (Ґустав Радбрух), методологію права, онтологію та гносеологію права, проблеми девіантної поведінки, філософію політики та естетики права; рецензії на три наукові праці, привітання до 80-річчя проф. В. Д. Бабкіна.
 • Том ІІІ- №1-2: Публікації більше 40 авторів укр., рос. та анг. мовами — переважно результати досліджень укр. та зарубіжних авторів, у рубриці «Класики філософії права праці —праці Євгена Ерліха, аналіз його наукової спадщини, рубрику з соціології права, рецензії та ювілейні статті, інші матеріли, які висвітлюють розвиток філософії права в Україні.
 • Том IV-V:   З-поміж більше 30 публікацій статті відомих в Україні та світі філософів права, зокрема таких, як Юрген Хабермас (Кантианский проект конституционализации международного права: есть ли у него будущее?), С. І. Максимов (Кантівський проект правового суспільства і нові демократії), А. В. Поляков (Коммуникативный подход к общей теории права), Аулиc Аарньо (Систематизация и интерпретация законов), Євгений Булыгин (К проблеме обоснования прав человека), А. А. Козловський (Достойне вшанування пам’яті видатного філософа права (рецензія на книгу, присвячену 140-річчю П. І. Новгородцева, В. С. Бігун (Філософія права в Україні (1990-2005): здобутки і перспективи (Додаток: перелік дисертацій зі спеціальності «філософія права»)).
 • Том VI-VII: Більше 30 публікацій, з-поміж яких праці провідних філософії і теоретиків права.

Детальніші змісти томів

ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА – PHILOSOPHY OF LAW ISSUES

2003 – Том I

Зміст

 

ВСТУПНЕ  СЛОВО  РЕДАКТОРІВ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА ЯК  НАУКА

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА І  ТЕОРІЯ  ДЕРЖАВИ  І  ПРАВА

ЗАГАЛЬНОФІЛОСОФСЬКІ  ПРОБЛЕМИ  ПРАВА

ФІЛОСОФСЬКІ  ПРОБЛЕМИ  ГАЛУЗЕВИХ  ЮРИДИЧНИХ  НАУК

ГНОСЕОЛОГІЯ  ПРАВА

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА  АНТРОПОЛОГІЯ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВ  ЛЮДИНИ

АКСІОЛОГІЯ  ПРАВА

ПРОБЛЕМИ  ЮРИДИЧНОЇ  ГЕРМЕНЕВТИКИ

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ  КОНЦЕПЦІЇ

ЮРИДИЧНА  СОЦІОЛОГІЯ

ПРОБЛЕМИ  МЕТОДИКИ  ВИКЛАДАННЯ  ФІЛОСОФІЇ  ПРАВА

ХХІ  ВСЕСВІТНІЙ  КОНГРЕС  МІЖНАРОДНОЇ  АСОЦІАЦІЇ ФІЛОСОФІЇ  ПРАВА  І  СОЦІАЛЬНОЇ  ФІЛОСОФІЇ  (IVR)

ВСЕУКРАЇНСЬКА  АСОЦІАЦІЯ  ФІЛОСОФІЇ ПРАВА  І  СОЦІАЛЬНОЇ  ФІЛОСОФІЇ  (ВАФПСФ)

 

ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА – PHILOSOPHY OF LAW ISSUES

Том ІІ - 2004

Зміст

 

 • Редакційні сторінки................................................................................................ 1
 • Contents (зміст англійською мовою)........................................................................... 5

ПРИРОДА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА: ДИСКУСІЯ ТРИВАЄ

КЛАСИКИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА: ГУСТАВ РАДБРУХ

ОНТОЛОГІЯ ПРАВА

ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ДЕВІАНТОЛОГІЇ

ГНОСЕОЛОГІЯ ПРАВА

ЗАГАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ ПРАВА

ПРОБЛЕМИ ДІАЛЕКТИЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ПРАВА

ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ

ЕСТЕТИКА ПРАВА

НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

РЕЦЕНЗІЇ

ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦІЇ З IVR

 

ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА – PHILOSOPHY OF LAW ISSUES

ТОМ III (№1-2) – 2005

Зміст

 

ОНТОЛОГІЯ ПРАВА

ГНОСЕОЛОГІЯ ПРАВА

ЮРИДИЧНА ЛОГІКА

ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ПОЗИТИВНОГО ПРАВА

КЛАСИКИ ФІЛОСОФІЇ І СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА: ЄВГЕН ЕРЛІХ

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

АНТРОПОЛОГІЯ ПРАВА

АКСІОЛОГІЯ ПРАВА: ПРИНЦИПИ СВОБОДИ, РІВНОСТІ І СПРАВЕДЛИВОСТІ

ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ ПРАВА ТА ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

ЮВІЛЕЇ

РЕЦЕНЗІЇ

НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ДИСКУСІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ, КОНФЕРЕНЦІЇ 

IN MEMORIAM 

 

ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА – PHILOSOPHY OF LAW ISSUES

Том IV-V – 2006-2007

Зміст

 • Редакційні сторінки................................................................................................ 1
 • Contents (зміст англійською мовою)........................................................................... 5

ХХІІ ВСЕСВІТНІЙ КОНГРЕС ІЗ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА І СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ «ПРАВО І СПРАВЕДЛИВІСТЬ У ГЛОБАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ»

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА І ПРАВОРОЗУМІННЯ

ФІЛОСОФІЯ ПОЗИТИВНОГО ПРАВА

АНТРОПОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВА

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

НАУКОВЕ ЖИТТЯ, ЮВІЛЕЇ, РЕЦЕНЗІЇ

IN MEMORIAM 

 

ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА - PHILOSOPHY OF LAW ISSUES

ТОМ VI-VII – 2008-2009 

Зміст

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА ТА ПРАВОРОЗУМІННЯ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

РЕЦЕНЗІЇ

ЮВІЛЕЇ

IN  MEMORIAM 

 

МІЖНАРОДНИЙ ЧАСОПИС «ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА»

Реферативна база даних: т. І – VII (2003 – 2009)

Укладачі: В. Бігун, Д. Корітько. Станом на 29.04.2010.

Е-адреса для відгуків: vsbihun@hotmail.com

МІЖНАРОДНИЙ ЧАСОПИС «ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА»
Реферативна база даних: т. І – VII (2003 – 2009)
Укладачі: В. Бігун, Д. Корітько. Станом на 29.04.2010.
Е-адреса для відгуків: vsbihun@hotmail.com

ТОМ І

Актуальні проблеми філософії права / Ю.С. Шемшученко // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 7-9. — укp.
Визначено філософію права, як світоглядний, концептуально-методологічний фундамент правознавства, що є його найважливішою передумовою поглиблених науково-теоретичних розробок. Зазначається, що філософія права покликана виконувати функцію інтегратора знань не тільки про право, але і про людину в системі права.

Право з погляду філософа / М. В. Попович // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 10-11. — укp.
Розглянуто такі загальнолюдські цінності, як свобода, справедливість солідарність, які є одночасно і правовими цінностями, включеними в конституції держав і відповідні законодавчі акти. Водночас  виражені в них юридичні формули об'єктивно ставлять складну філософсько-правову проблему їх адекватності реальної справедливості або, можливо навпаки, експлікації прихованого в них антигуманного значення.

Філософія права як самосвідомість нації / А. А. Козловський // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 12-16. — укp.
Розглянуто філософію права, як вираження самосвідомості нації. Робиться акцент на тому, що велика філософія права може створити і велику націю. Стверджується, що є всі підстави для розробки і створення української національної філософії права.

Філософія права як наука і навчальна дисципліна / М. В. Костицький // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 17-21. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.
Філософія права розглядається як самостійна наука, що водночас відповідає і всім параметрам  наукової дисципліни. Зазначено, що в Україні філософія права переживає інтенсивний розвиток, що з необхідністю припускає глибоке дослідження таких її складових, як правова онтологія, правова гносеологія, правова аксіологія, філософсько-правова антропологія і, звичайно ж, методологія правознавства.

Наука філософії права: до характеристики предмета й методології / П. М. Рабінович // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 22-26. — Бібліогр.: 19 назв. — укp.
Визначено, що предметом науки філософії права є найбільш загальні об'єктивні закономірності виникнення структури і функціонування того явища, яке визначається терміно-поняттям «право». Методологія філософії права розглядається як система концептуальних підходів, загальнонаукових і спеціальних методів і способів дослідження її предмету, а також знання про закономірності їх застосування.

Місце філософії права в системі суспільствознавства (до питання про дисциплінарний статус філософії права) / М. І. Козюбра // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 27-32. — Бібліогр.: 17 назв. — укp.
Робиться спроба визначити місце філософії права в системі суспільствознавства і її статус. Обгрунтовується  науковий, а не тільки ціннісний характер філософії права, приводяться додаткові аргументи на користь її «подвійної» природи, яка, на думку автора, не тільки відповідає сучасним тенденціям розвитку науки в цілому, правознавства і  філософії, зокрема, але і сприяє подоланню відомої відчуженості між правниками і філософами, які займаються дослідженнями філософсько-правової проблематики.

Філософія права як сфера співпраці юристів і філософів / С. І. Максимов // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С.33-36. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.
Дано суб'єктну інтерпретацію наочної специфіки і дисциплінарного статусу філософії права як сфери співпраці філософів і юристів

До питання про предметну область і методи сучасної філософії права / К. К. Жоль // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 37-40. — укp.
Визначається, що взаємодія філософських і юридичних дисциплін має своїм результатом те, що можна назвати «філософією права». Зазначається можливість збереження такої традиційної назви лише у тому випадку, якщо вона використовується для вказівки на філософські питання юриспруденції, які розв'язуються спільними зусиллями юристів і філософів.

Філософія права і методологія юриспруденції / Ю. М. Оборотов // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 41-43. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.
Розглянуто сучасну юридичну науку, яка з необхідністю пропонує використання тонших методологій дослідження. Визначено сприяння правовій асиміляції методології постмодернізму як одне із завдань філософії права.

Філософія права в системі юридичних наук / В. В. Шишко // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 44-47. — Бібліогр.: 17 назв. — укp.
Розглянуто філософію права як самостійну наукову дисципліну, яка має власний предмет дослідження. Визначено філософію права через специфіку предмета дослідження, як таку, що охоплює «прикордонну» сферу між філософією і юриспруденцією, використовуючи методологію першої при дослідженні останньої.

Як можливі «дві» філософії права? / М. М. Ониськів, В. А.Рижко // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 48-51. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.
Розглядається питання про статус філософії права як наукової дисципліни. Аналізується проблема взаємовідношення філософського і юридичного аспектів філософії права, виходячи з двох ключових функцій філософії: методологічної і юридичної.

Філософія і право (проблеми і дилеми взаємозв’язку) / В. С. Пазенок // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 52-55. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.
Аналізується взаємозв'язок філософії і права, які в своєму паралельному розвитку зіткнулися з тотожними проблемами і дилемами методологічного характеру категорій істини, вірогідності, толерантності тощо, що у своєму вирішенні потребують співпраці філософів і юристів

Взаємозв’язок філософії права та загальної теорії держави і права / В. Д. Бабкін // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 56-60. — Бібліогр.: 14 назв. — укp.
Аналізується проблема співвідношення і взаємозв'язків філософії права і загальної теорії держави і права. Розглянуто основні відмінностей між ними які полягають у тому, що філософія права характеризується рефлективністю думки, тоді як теорія держави і права відрізняється теоретизуючою правосвідомістю. Серед наукових проблем, сумісних для обох дисциплін, виділяються питання переосмислення правової реальності, пріоритети прав людини і поступового подолання значного розриву між теорією і практикою.

Деякі аспекти проблеми співвідношення права і держави / Н. М. Оніщенко // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 61-63. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.
Розглядаються три основні аспекти співвідношення держави і права: їх єдність, відмінність і взаємозв'язок. Проведений аналіз поглядів на взаємозв'язок держави і права М.  Палієнко, В. Нерсесянца, Б. Кистяковського, Г. Гегеля і І. Канта. Позначені різні підходи до розуміння природи і ознак держави і права.

Держава і право в неокантіанстві / В. І. Тимошенко // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 64-66. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.
Представлено філософсько-правову оцінку ідеалістичного напряму неокантіанства. На прикладі найважливіших характеристик держави і права дається аналіз поглядів наступних представників марбурзької і фрайбурзької (баденской) шкіл – Рудольфа Штамлера, Германа Когена, Поля Жані та інших.

Право у дзеркалі філософії / В. М. Селіванов // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С.67-71. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.
Визначаються етапи і методи формування юриспруденції в сучасних українських умовах  з використанням не тільки спеціального формально-юридичного інструментарію, але і за допомогою загальносоціологічних і соціально-філософських підходів до правотворчості і цілей державного будівництва. Основним соціальним джерелом права розглядається людина, яка одночасно є також епіцентром вивчення у філософії права.

Основне питання правознавства з позицій соціального натуралізму / О. М. Костенко // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 72-78. — Бібліогр.: 18 назв. — укp.
Висвітлено дефініцію, за якою відповідно до принципу соціального натуралізму право повинне бути природним за своїм змістом і соціальним за формою. Поняття «Природне право» слід розглядати як спосіб відображення першого аспекту права – природного права; поняття «позитивне право» – для відображення другого аспекту права, а саме-його соціальної форми. Найбільш досконалим є те право, в якому «природний аспект» (природний зміст права) оптимально утілюється в «позитивному аспекті» (соціальній формі права – законодавстві).

Типи складності права / В. І. Кузнєцов // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 79-82. — Бібліогр.: 16 назв. — укp.
Виділено три типи складності права: об'єктивна, проблемна і епістимологічна, кожна з яких у свою чергу підрозділяється на певні підтипи, які в сукупності визначають пошуки ефективних методів дослідження права і його моделей.

Дуалізм «природного» та «позитивного» в праві як філософсько-правова проблема / Є. В. Бурлай // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 83-85 . — Бібліогр.: 4 назв. — укp.
Розглянуто суперечність між природним і позитивним правом, що є проблемою філософського значення, оскільки відображає глибинні рівні пізнання і розуміння суті права. Дихотомія природного і позитивного права найяскравіше виявляється в онтологічному, гносеологічному, логічному, етичному, а також інструментальному аспектах проблеми. Соціолого-правовий підхід, розташований на межі природного і позитивного праворозуміння, вимагає особливої уваги дослідників, оскільки припускає об'єктивний і реалістичний підхід до права.

Культурно-історичні і методологічні основи філософської парадигми права / О. О. Гайдулін // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 86-88 . — Бібліогр.: 4 назв. — укp.
Стверджується, що для адекватного розуміння і дослідження конкретних правових доктрин принципове значення має визначення саме філософської парадигми права. Відповідь на питання, що є право, на думку автора, складає зміст конкретної філософської парадигми права.

Проблеми цивільного права у зв’язку з філософією права / Я. М. Шевченко // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 89-90. — укp.
Вважається, що основною проблемою філософії права є проблема співвідношення права як основного способу саморегулювання суспільства законом. Саме тому філософія права може сприяти вирішенню проблеми співвідношення приватного і публічного права.

Суще та належне у фінансовому праві: основні типи доктринальних вирішень / П. С. Пацурківський // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 91-102. — Бібліогр.: 120 назв. — укp.
Аналізуються основні типи доктринальних підходів до визначення сущого і належного у фінансовому праві з позицій принципу соціального натуралізму. Одне з центральних місць в дослідженні відведено колишньому соціалістичному типу розуміння фінансового права – юридичному позитивізму у фінансовому праві, який і в даний час продовжує визначати виключно фінансове право України.

Філософсько-правові основи міжнародного права у творах Ш. Монтеск’є, Г. Гегеля / М. В Цюрупа. // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 103-106. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.
Розглядаються праці Ш. Монтеськ’є і Гегеля. Стверджується, що в роботах закладається фундамент розуміння міжнародного права як особливої галузі права, витоками якої є гуманні відносини між народами, кожен з яких є носієм колективної волі і суверенних прав.

Соціально-філософські засади невідворотності кримінальної відповідальності неповнолітніх / О. Д. Максимюк // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 107-111. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.
Розглядається теоретична модель девіантної поведінки неповнолітніх. Пропонується ряд методів більш ефектної дії принципу невідворотності кримінальної відповідальності стосовно даної категорії суб'єктів права.

Деякі аспекти взаємного зв’язку цінностей та істини у праві / О. О. Бандура // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 111-115. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.
Розглядаються деякі аспекти взаємного зв’язку цінностей та істини у праві. Вважається, що фундаментальними складовими права є загальнолюдські і власне юридичні цінності. У поєднанні ж з прагненням бути істинним, «правильним», завдяки інтенсивності своєї гносеологічної функції, право претендує на визнання його самого як  дійсної цінності.

Інтелектуальний консенсус епохи і розвиток правового мислення / В. М. Братасюк // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 116-121. — Бібліогр.: 26 назв. — укp.
Стверджується, що при розгляді конкретного історичного періоду правове мислення відображає його культуру в цілому і стиль мислення епохи зокрема. Правовому мисленню середньовіччя властиві такі риси як: авторитаризм, догматичність, схоластичність, систематизаторський характер, комментаторство. Стиль мислення Нового часу визначив такі риси правового мислення як: атомістично-механістичний характер, науковість, раціоналістична, прагматичність, недогматичність.

Філософсько-антропологічний підхід-методологічний фундамент сучасної юридичної науки / Д. А. Гудима // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 122-125. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.
Стверджується думка про те , що у наш час придбала значне поширення загальноприйнята структура філософії права, що складається з таких елементів, як онтологія, гносеологія і аксіологія права, виділяється також правова антропологія. Як елемент структури філософії права вона вивчає людини, досліджуючи його природу слідуючи шляхом глибшого розуміння категорії «права людини» і вивчення феномену права. Саме тому раціонально називати правову антропологію у філософії права філософсько-правовою антропологією.

Людина в праві. Правове людинорозуміння як філософсько-правова проблема / В. С. Бігун // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С.126-129. — укp.
Розглянуто питання місця людини в праві, яка традиційно не сприймалася одним з об'єктів дослідження держави і права, як це властиво філософії. Водночас визнання людини вищою соціальною цінністю як в теорії й філософії права, так і в «дійсності» права виступає визначаючою метою досліджень людини в праві. Поняття загального людинорозуміння і специфічного правового людинорозуміння покликане сприяти теоретичному і практичному здійсненню цих завдань, особливо на сучасному етапі.

Соціологічні антропологічні виміри розвитку філософії права в Україні / В. М. Шаповал // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 129-130. — укp.
Розглянуто філософію права, яка приділяє значну увагу соціологічним і антропологічним чинникам динаміки правової реальності, грає важливу роль в переосмисленні суті і цінності права. У зв'язку з цим ця дисципліна в умовах трансформації державно-правових інститутів в Україні повинна зайняти одне з первинних місць в системі знань про людину і суспільство.

Очерк правовой антропологии / В. В. Шкода // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С.131-135. — Бібліогр.: 3 назв. — рос.
Висловлено думку про те, що використання філософської антропології як фундаменту моральної й правової філософії приводить до визначення права через категорію «здатність», що, у свою чергу дозволяє у рамках ліберального світогляду вирішити питання про соціальний і правовий статус особи в сучасному суспільстві.

Образ людини у концепції прав людини / В. Брюґґер [Переклад з англ.: В. С. Бігун] // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 136-146. — Бібліогр.: 42 назв. — укp.
Розроблено універсальну формулу образу людини в концепції прав людини, грунтуючись на закономірностях історичного розвитку і юридичного утвердження прав людини, судовій практиці. Формула складається з п'яти елементів, відповідно до неї права людини мають на меті забезпечення «самовизначного значущого й відповідального способу життя» кожній людині.

Право і мораль в системі соціальної регуляції / Т. І. Тарахонич // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 147-149. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.
Акцентовано увагу на тому, що право і мораль мають загальне цільове призначення-вплив на поведінку суб'єктів. Вони діють у єдиному полі соціальних зв'язків; формують еталони поведінки; мають єдину духовну природу, єдиний ціннісний стержень-справедливість. Вплив права на мораль супроводжує процес зворотного впливу моралі на право.

Справедливість як соціально-правова цінність / В. П. Горбатенко // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 150-153. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.
Визначено такі види справедливості, на основі соціально-правової точки зору: 1) компенсуюча справедливість; 2) роздільна справедливість. Існують негативні тенденції сучасної держави Україна: розрив а) між позитивним правом і реальним життям; б) між конституцією України і реальним суспільно-політичним розвитком суспільства.

Формальна та реальна справедливість у концепції прав людини / В. О. Васильчук Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С.154-156. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.
Розглянуто дві основні сторони у структурі справедливості – формальна і реальна. Формальна справедливість полягає в послідовному і неупередженому застосуванні правил, реальна ж справедливість є віддзеркаленням найбільш значних правових цінностей. Внутрішній зміст реальної справедливості найясніше проявляється в ідеї прав людини.

Методологічна функція категорії свободи в праві / О. П. Донченко // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С.157-158. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.
Розглянуто свободу як умову формування творчої і самодостатньої особи, що виступає абсолютною цінністю. Як основний спосіб здійснення природних прав людина, вона повинна використовуватись як методологічний орієнтир і критерій позитивного права.

Юридическая герменевтика и методология права / А. А. Мережко // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 159-162. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.
Визначено поняття юридичної герменевтики як складного, багатогранного явища. Окреслено її найбільш значущі сучасні проблеми, які полягають у співвідношенні тлумачення і правотворчості, а також й ідентифікації її апріорних основ. Стверджено, що саме юридична герменевтика перетворює право на істину творчість.

До питання про етимологію праворозуміння / Т. І. Дудаш // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 163-166. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.
Визначено поняття праворозуміння, як тривалого процесу правоназивання в минулому, теперішньому і майбутньому часі. Засновано це поняття на аналізі етимології праворозуміння в різних мовних сім'ях світу, порівняльній характеристиці терміну «право» і похідних від нього термінах в слов'янських мовах (романо-германська правова сім'я), в англо-американській і далекосхідній (китайській) правових сім'ях.

Природноправова парадигма в постмодерній філософсько-правовій думці / М. Г. Братасюк // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 167-172. — Бібліогр.: 21 назв. — укp.
Розглянуто феноменологічний і екзистенціальний правові підходи до проблеми природного права, що є одними з найбільш впливових в постмодерній філософії права і націлені на захист особи від засилля правового формалізму, збереженні її неповторного творчого самозвеличання. Екзистенційно-феноменологічна правова думка орієнтована на походження права з життєвого потоку людського співіснування. Джерелом природних прав людини є свідомість самого суб'єкта права, спрямована на іншого.

Природно-правові джерела формування позитивістської концепції / С. С. Сливка // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 173-175. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.
Досліджено природне право в період зародження позитивізму в Європі. Використано праці відомих філософів І. Канта, Й. Фіхте, Г. В. Гегеля і І. Бентама, розкрито причини критики природного права. Доведено необгрунтованість заперечення природного права як одного з джерел юридичного позитивізму.

Юридична соціологія і філософія права / С. В. Савчук // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 176-181. — Бібліогр.: 30 назв. — укp.
Досліджено суть зв'язків між юридичною соціологією і філософією права, які проявляються і на теоретичному, і на практичному рівнях. Проте, у сфері предметної специфіки потрібне констатування принципової відмінності їх призначення і ролі в пізнанні права. Між ними існує концептуальна взаємодія і водночас зберігається певний дуалізм принципів функціонування.

Юридико-соціологічний підхід до вивчення правотворчого процесу / Р. В. Іванюк // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 182-183. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.
Розглянуто питання вирішення проблеми конвергенції фактичного правового поля і юридичної системи, прав людини, яке можливе тільки в результаті дослідження і обліку юридично-соціологічних чинників в правотворчому процесі.

Проблеми історії філософії права як навчальної дисципліни в контексті відродження вітчизняної філософії права / О. М. Литвинов // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 184-186. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.
Зазначено, що трансформація юридичної освіти вимагає відродження вітчизняної філософії права, зокрема відновлення у своїх правах такої учбової дисципліни, як історії філософії права. Дається визначення предметної специфіки історії філософії права, уточнення особливостей її структури і місця в системі юридичної освіти.

Індивідуальні творчі завдання як метод активізації студентів у вивченні курсу філософії права / О. М. Губар // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 187-189. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.
Визначено індивідуальні творчі завдання як один з методів активізації творчого мислення. Вони істотно сприяють підвищенню інтересу студентів до курсу «Філософія права»

Право и политика в поисках баланса / С. И. Максимов // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 190-195. — pус.
Подано огляд змісту основних доповідей, зроблених на ХХІ Всесвітньому конгресі Міжнародній асоціації філософії права і соціальної філософії (IVR).

Асоціація фахівців з філософії права – невід’ємна інституційна складова успіху створення високих правових технологій / Н. О. Семенова, Б. Ф. Чміль // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 196-201. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.
Висвітлено історію утворення Всеукраїнської асоціації філософії права та соціальної філософії, участь її представників в роботі ХХІ Всесвітнього конгресу Міжнародної асоціації філософії права і соціальної філософії (IVR). Розглянуто перспективи їх подальшої наукової співпраці.

Статут Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 202-205. — укр.
Представлено переклад Статуту Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії.

Положення громадської організації «Всеукраїнська асоціація філософії права і соціальної філософії» (Проект) / В. С. Бігун // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 206-209. — укр.
Представлено проект Положення громадської організації «Всеукраїнська асоціація філософії права і соціальної філософії», який розробив В. С. Бігун.

Revival of Philosophy of Law in Contemporary Ukraine = Відродження філософії права в сучасній Україні / V. S. Bihun = В. С. Бігун // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 210-212. — англ.
Визначено нинішні тенденції розвитку філософії права в сучасній Україні. Відродження вітчизняних досліджень в цій області пов’язується зі знаменною подією заснування і виходу у світ журналу «Проблеми філософії права», який задуманий не лише як форум для зацікавлених філософією права в Україні, але і з метою служити форумом міжнародного філософсько-правового дискурсу.


ТОМ ІІ
Философия права / В. С. Нерсесянц // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 7-18.— Бібліогр.: 20 назв — рос.
Розвивається лібертарно-юридична теорія права, за якою сутність права полягає в формальній рівності, яка трактується як єдність трьох компонентів – загальної рівної міри регуляції, свободи і справедливості. Характеризується право і держава (правова форма організації публічної влади вільних людей) як єдині по своїй суті загальні і необхідні форми рівності, свободи і справедливості у соціальному житті.
 
Природа философии права / Р. Алекси // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 19-26. — Бібліогр.: 19 назв — рос.
Розглядається філософія права, як така, що має справу з головними питаннями філософії: онтологічним – що існує, етичним – що належить робити і що є добром, і епістемологічним – що ми можемо знати, які стосуються специфічного об’єкту – права, тому вона запитує про природу права. Філософія права вимагає, що б всі ці питання були поєднані у когерентну теорію, яка була б настільки близька до права, щоб гарантувати експлікацію природи саме права.

Философия права как проблема философии права / С. И. Максимов // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 27-32. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
Представлено критичний аналіз статті Р. Алексі «Природа філософії права» в контексті дискусії, що відбувається в Україні та Росії, про предметну специфіку та дисциплінарний статус філософії права.

Ґустав Радбрух – видатний німецький філософ права / В. С. Бігун // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 33-48. — Бібліогр.: 66 назв. — укp.
Викладено біографію і деякі філософсько-правові погляди німецького філософа права політика і гуманіста Густава Радбруха (1878-1949). Відкрито невідомі сторінки життя, пов'язані з його науковим становленням і кар'єрою. Розглядаються методологічні підстави філософсько-правових поглядів ученого (дихотомія науки і філософії, неокантіанський методологічний дуалізм і релятивізм, ідеї, що відносяться до правового позитивізму і теорії природного права). Висвітлюються філософсько-правові погляди ученого, їх трансформація («ідея права» і «формула Радбруха», їх практичне застосування, людина в праві, філософсько-правове вчення про політичні партії), інші роботи. Представлена велика бібліографія робіт як самого Радбруха, так і про його життя і творчість.

Радбрух про несправедливі закони: суперечливість ранніх та пізніх поглядів? / С. Л. Полсон [Переклад з англ.: В. С. Бігун] // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 49-59. — Бібліогр.: 65 назв. — укp.
Розглядається спірне питання про характер і причини змін поглядів німецького філософа права Густава Радбруха (1878-1949) на ідею права в його ранніх і пізніх працях. У центрі уваги – «формула (чи формули) Радбруха» як підхід до вирішення конфлікту між правовою стабільністю і справедливістю – елементами теорії ученого про»ідеї права», яка також включає і доцільність. Освітлюються два підходи до вирішення поставленого питання («трансформаційна теза» і «теза єдності»), аргументується позиція на користь «тези єдності»

Gustav Radbruch = Ґустав Радбрух / H. Scholler = Г. Шоллер // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 60-67. — нім.
Представлено біографію, дано перелік праць та виклад внеску до філософії права німецького філософа права та спеціаліста в галузі кримінального права Густава Радбруха. Зосереджено увагу на «Формулі Радбруха», її методологічних засадах, розвитку її засадничих ідей, висвітлено її значення для розвитку філософсько-правової думки та правозастосування у контексті відомих історичних подій, як часів режиму націонал-соціалізму, так і сучасної Німеччини.

Content and Practical Significance of Radbruch’s Formula = Сутність і практична значимість формули Радбруха/ F. Saliger = Ф. Салігер // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 68-70. — нім.
Аналізується суть терміну «формула Радбруха», як спосіб вирішення конфлікту між справедливістю і позитивним правом. Досліджуються історія розвитку і особливості реалізації формули Радбруха в правовій практиці Німеччини. Проаналізовано усі способи апробації цієї формули на нормативному матеріалі німецького права. Підкреслено, що формула Радбруха розглядається як основа для відродження природного права в Німеччині.

Der Mensch im Recht = Людина в праві / G. Radbruch = Ґ. Радбрух [Переклад з нім.: В. С. Бігун] // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 71-82. — нім. – укр.
Представлено виступ видатного німецького філософа права Густава Радбруха (1878-1949) при вступі на професорську посаду в Гейдельбергському університеті в 1927 р. Викладено погляди вченого на проблему людини в праві.

Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht = Законне неправо та надзаконне право / G. Radbruch = Ґ. Радбрух [Переклад з нім.: В. С. Бігун] // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 83-94. — нім. – укp.
Розглянуто «формулу Радбруха» як підхід до вирішення суперечності між «несправедливим законом» та «надзаконним правом». Зазначено, що існують виключні випадки, «коли суперечність діючого закону щодо справедливості сягає настільки нестерпного масштабу, що закон як «несправедливе право» має поступитися справедливості.» Акцент поставлено на тому, що важко виокремити такі випадки, але чітким критерієм може служити відсутність прагнення до справедливості. Відтак в ідеї права Радбруха останнього його наукового періоду справедливості визначається провідна роль у порівняні з правопевністю та доцільністю.

Fünf Minuten Rechtsphilosophie = П’ять хвилин філософії права / G. Radbruch = Ґ. Радбрух [Переклад з нім.: В. С. Бігун] // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 94-97. — нім. – укр.
Викладено погляди на проблему протистояння між «несправедливими законами» і справедливістю. Зазначено, що існування подібних законів хоч і можливе, як це підтверджує дванадцять років нацистського режиму, проблема протистояння повинна бути вирішена на користь справедливості: « хоча закони, значною мірою несправедливі і що завдають збитку суспільству і можуть існувати, їм слід відмовляти у дії і в признанні їх правового характеру».

Онтологія юридичної відповідальності / А. А. Козловський // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 98-111. — Бібліогр.: 36 назв. — укp.
Розглянуто питання антології юридичної відповідальності. Зазначено, що право онтологічне тому, що воно Відповідальне. Відповідальність − саме Буття, яке є Свободою. Свобода настільки ж відповідальна, наскільки й «безвідповідальна», тому вона є безосновна основа Буття. Відповідальність настільки ж є формою свободи, наскільки й несвободи, вона є віртуальним полем боротьби свободи і несвободи. Буття в своїй буттєвості через Становлення перетворює відповідальність-як-несвободу на Відповідальність-як-Сво-боду і таким чином стає Правом.

Две парадигмы девиантологического анализа / В. А. Бачинин // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 112-121. — Бібліогр.: 5 назв. — рос.
Розглядається питання і соціальної девіантології, в якій існують два відносно самостійних проблемно-аналітичних корпуси – антропосоціальне богослов'я і секулярна антропосоціологія. Зазначено, що пов'язані між собою загальним предметом, яким являється життєвий світ антропосоціальної реальності, її єдиний інтертекст, вони розрізняються у своїх початкових світоглядних посилках. У основі цих посилок лежать дві несхожі моделі антропосоциальної реальності – сакральна і секулярна.

Девіантна поведінка як предмет філософсько-правового аналізу / А. В. Нікітін // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 122-126. — Бібліогр.: 9 назв. — укр.
Розглядається поняття «Девіантна поведінка» в контексті філософії права. Мета передбачає постановку двох завдань – загального і приватного. Загальне завдання-виявлення найбільш типових форм прояву поведінки, що відхиляються від норми, з позицій філософсько-правового підходу, а приватне завдання-конкретизація типових проявів девіації на філософсько-правовому матеріалі.

Доносництво: правова та етична сторони проблеми / Н. В. Кушакова -Костицька // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 127-131. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.
Розглядається явище доносництва з точки зору моралі і права як негативне соціальне явище, яке безпосередньо не регламентується законом, але має визначене правове, законодавче і соціально обгрунтоване етичне підгрунтя для розвитку як у сучасному українському суспільстві, так і за кордоном. Показаний формальний зв'язок між реалізацією конституційного права поширювати будь-яку інформацію, якщо вона не обмежена законом, і доносом як методом передачі інформації. З іншого боку, показано прямий зв'язок між заохоченням і розвитком доносництва як державного і громадського механізму і встановленням і підтримкою певного громадського порядку, управлінням соціумом в цілому і психологічним тиском на окремих індивідуумів зокрема.

Співвідношення інтелекту і інтуїції в процесі пізнання і перетворення права / В. М. Селіванов // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 132-141. — Бібліогр.: 42 назв. — укр.
Аналізується проблема співвідношення інтелекту і інтуїції в процесі пізнання і перетворення права. Дається розуміння інтелекту і інтуїції. Незважаючи на властиві їм особливості, вони розглядаються взаємозв'язаними сторонами єдиного пізнавального і освітнього процесу права. Ефективність останніх припускає взаємодію інтелекту і інтуїції, тобто, вони повинні розглядатися не як взаємовиключні а взаємодоповнюючі явища.

Судовий прецедент і стиль юридичного мислення / Б. В. Малишев // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 142-147. — Бібліогр.: 28 назв. — укр.
Визначено поняття юридичного мислення, як спосіб аргументації юристом своєї правової позиції при практичному застосуванні професійних знань. Зазначено, що основною специфічною рисою стилю юридичного мислення англійських юристів є приблизно однакове значення логічних та інтуїтивних елементів в його структурі, що є наслідком дії судового прецеденту як ядра правової системи Англії.

Гносеологічна проблематика у природно-правовій думці католицизму / С. П. Рабінович // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 148-155. — Бібліогр.: 32 назв. — укр.
Розглядаються гносеологічні аспекти природно-правової доктрини католицизму, відображеної в офіційних документах католицької церкви і в працях католицьких теологів і філософів. Обґрунтовується положення про те, що особливістю католицького праворозуміння є гносеологічний дуалізм. Цей дуалізм може бути розглянутий на трьох рівнях: а) дуалізм lex divinae та lex naturalis як нормативних джерел пізнання прав людини; б) дуалізм індивідуальної моральної свідомості та офіційної доктрини церкви як форм виявлення природного права; в) дуалізм апріорно-фідеїстичного методу обґрунтування прав людини та соціально-емпіричного способу їх змістовного «наповнення». Вказується на внутрішню суперечливість гносеологічного дуалізму як концептуально-методологічного підходу у природно-правовій концепції католицизму.

Інтелектуальна традиція постмодерну та проблеми реформування правової системи сучасної України / В. М. Братасюк // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 156-162. — Бібліогр.: 30 назв. — укр.
Висвітлено питання впливу інтелектуальної традиції на розвиток правової реальності. Акцентовано на таких характеристиках інтелектуальної традиції постмодерну, як: принцип плюралізму, інтерсуб’єктивності, ідея антропоцентризму, гуманізму, верховенства права і так далі. Утверджується ідея необхідності глибинного реформування правової системи України. Висловлюється ідея про те, що зміна існуючої інтелектуальної традиції у напрямі зближення з постмодерним мисленням зумовить корінне реформування правової системи України.

Spór o metodę we współczesnej filozofii prawa = Спір про метод в сучасній філософії права / J. Stelmach, B. Brożek = Й. Стельмах, Б. Брожек // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 163-176. — польськ.
Розглянуто становлення і розвитку поглядів відносних методів, використовуваних в юриспруденції. Проаналізовано основні підходи до вирішення досліджуваної проблеми, відмічається їх різноманітність, яка проявляється в існуванні кардинально протилежних позицій: від твердження про відсутність яких-небудь методів в праві до аргументації необхідності виділення специфічної правової методології. Звернено увагу на доцільність визначення трьох сфер можливого використання правових методів: практична, догматично-правова, теоретична. Зроблено висновки про те, що: по-перше, немає підстав виділяти як єдину, загальну методологію, яка може бути використана також і в юриспруденції, так і окрему специфічну правову методологію; по-друге, для правової методології характерна гетерономічність і плюралізм.

Диалектика права / А. А. Мережко // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 177-180. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.
Розглянуто діалектичний підхід до права та його змісту. Автор демонструє можливості діалектики у сфері юридичної теорії. На думку автора, право існує в трьох основних видах: ідеальне право, формальне право та реальне право.

О соотношении действительности и возможности в праве / В. М. Баранов, В. Б. Першин, И. В. Першина.// Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 181-186. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.
Розглянуто співвідношенню дійсності і можливості в праві. В умовах реформування правової системи сучасного російського суспільства ця проблема придбаває особливу актуальність. Обгрунтовано необхідність чітко розмежовувати філософське і юридичне розуміння категорій «дійсність» і «можливість». Дійсність і можливість мають своє конкретне і специфічне вираження і співвідношення в різних сферах правового буття і етапах його розвитку. Висловлено думку про те, що облік цієї обставини в дослідженні правової сфери сприятиме визначенню і реалізації можливостей пов'язаних з основними напрямами правового процесу, формуванню ефективного і стабільного законодавства.

Теоретико-правові аспекти політичної реформи в Україні / Н. І. Кабанець // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 187-190. — Бібліогр.: 2 назв. — укр.
Продовжено розвиток раніше викладеної ідеї про влаштування «чистої республіки» з точки зору необхідності відтворення в процесі проведення конституційної реформи деонтологічно заданої тричленної структури представництва державно-політичних інтересів у формі двопалатного парламенту і президента з метою створення ефективного механізму державної влади в українському суспільстві.

Питання легітимності влади в політико-правовому вченні Платона / В. Б. Ковальчук // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 191-203. — Бібліогр.: 16 назв. — укр.
Представлено аналіз політико-правових поглядів Платона. Предметом розгляду являється проблема легітимного правління, специфічний дозвіл якої грецький мислитель пропонує в творах «Держава», «Політик» і «Закони». Акцентовано увагу на питаннях що є причиною виникнення політичного правління, що мається на увазі під поняттям «легітимність», які механізми реалізації цього принципу пропонує філософ.

Право в естетичному вимірі (до постановки питання) / Є. В. Бурлай // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 204-214. — Бібліогр.: 24 назв. — укр.
Розглянуто проблеми співвідношення права і естетики як специфічних способів соціально-нормативного регулювання в людському суспільстві, можливості вивчення права в цілому і окремих явищ в правовій сфері в естетичному аспекті. Підкреслюється, що заходи естетичного плану можуть підвищувати ефективність правового регулювання, оскільки естетика володіє сильними (хоча прихованими і недостатньо вивченими) можливостями впливати на поведінку людей.

В. Д. Бабкіну – 80 років / В. С. Бігун // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 215-217.— укр.
Представлено біографічні відомості про В. Д. Бабкіна. Публікацію присвячено 80-річчю відомого українського вченого-правознавця й політолога.

Вітчизняна філософсько-правова і загальнотеоретична юриспруденція: витоки й фундатори / П. М. Рабінович // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 218-219. —укр.
Рецензія на видання: Антологія української юридичної думки. Том 1. Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права / Редкол.: Шемшученко Ю.С. (голова) та ін. Упорядники: Бабкін В. Д., Усенко І. Б., Пархоменко Н. М. — К.: Видавничий Дім»Юридична книга», 2002. — 568 с.

Екстраординарний посібник з філософії права професора В. І. Кузнєцова / В. С. Бігун // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 220-222. —укр.
Рецензія на видання: Антологія української юридичної думки. Том 1. Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права / Редкол.: Шемчушенко Ю.С. (голова) та ін. Упорядники: Бабкін В. Д., Усенко І. Б., Пархоменко Н. М. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2002. — 568 с.

Нові підходи до розуміння соціології права / І. В. Музика // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 223-222.— укр.
Рецензія на видання: Савчук С. В. Юридична соціологія: предмет і місце в системі юридичних наук. — Чернівці: Рута, 2003.

З приводу реєстрації часопису «Проблеми філософії права» на засіданні Виконавчого Комітету Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії (IVR) / A. Peczenik, A. Kozlovskiy, N. Semenova // Проблеми філософії права. — 2004. — Том IІ. — С. 224 — англ.
Представлено листи до IVR з приводу реєстрації часопису «Проблеми філософії права».

ТОМ ІІІ

К проблеме объективности права / Е. Булыгин // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 7-13. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.
Розглянуто проблему об'єктивності права. Акцент поставлено на тому, що відповідно до концепції правового позитивізму, право створюється людськими діями (теза соціальних джерел) і не має необхідного зв'язку з мораллю. Об'єктивність означає, що зміст правової системи можливо описати через істинні твердження. Для позитивістського підходу важливими є два питання: 1) чи можлива вільна від цінностей правова наука? та 2) чи завжди існує вірна відповідь на будь-яку правову проблему? Запропоновано позитивну відповідь на перше питання та негативну – на друге. Ці відповіді базуються на двох концептуальних розрізненнях : а) поміж нормами і нормативними пропозиціями і б) між вірними та істинними відповідями на правові запитання. Об'єктивність права пов'язана з можливістю надання істинних відповідей; визначеність стосується вірних відповідей. Правова система об'єктивна навіть тоді, коли вона містить прогалини чи протиріччя, тобто коли навіть в деяких випадках не обумовлює вирішення судового спору.

Реалистский подход к объективности норм и права / Э. Паттаро // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 14-23. — рос.
Представлено інтерпретацію концепції реальності, чи об’єктивності, права одного із засновників скандинавського реалізму Акселя Хагерстрома (1868-1939). Заперечується об’єктивність права, оскільки належне-це обмеження поведінки, воно не може бути змістом, а тому і реальністю, чи визначеністю, цієї поведінки. На відміну від нього Е. Паттаро вважає, що реальність права, як світу належного, є реальність в абстракції, тобто дещо, що мислиться нами як присутнє у поведінці.

Буття права у правовій ситуації як онтологічна засада верховенства права / О. В. Стовба // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 24-31. — Бібліогр.: 24 назв. — укp.
Обгрунтовано філософсько-правову ідею реалізації конституційного принципу верховенства права. Проаналізовано онтологічну структуру права і модуси справжнього буття людини в правовій ситуації. Висвітлено окремі проблеми правопорядку, кола герменевтики в праві, справедливості, свободи і відповідальності.

Гносеологічні принципи права / А. А. Козловський // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 32-44. — укp.
Обумовлено регулятивну динаміку права різнотипними і різнорівневими пізнавальними процесами, які в сукупності базуються на цілісній і водночас відкритій системі гносеологічних принципів.

О специфике определений в юриспруденции / В. Д. Титов // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 45-50. — Бібліогр.: 39 назв. — рос.
Розглянуто проблеми, що виникають у зв'язку з відсутністю визначень ключових юридичних понять. Ця відсутність пов'язується з об'єктивною невизначеністю і суб'єктивною невизначеністю. Вказано на недостатню розробленість логічної теорії юридичних визначень як на симптом недостатнього розвитку юридичної логіки. Вказано на один із плідних практичних шляхів подолання недоліків у визначеннях – установка традиції обговорення спірних понять на юридичних з'їздах і конференціях і прийняття за їх підсумками як конвенційних (за висловлюванням К. Айдукевича-арбітральних) визначень.

Право і закон (філософський погляд на співвідношення права і закону) / В. М. Селіванов // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 51-62. — Бібліогр.: 46 назв. — укp.
Розглянуто питання співвідношення права і закону, яке відноситься до однієї з важливих методологічних проблем, зокрема вітчизняних філософії права і теорії права. Лише знання про право, що співвіднесені із загальнолюдськими цінностями, можуть стати основою демократичного, гуманітарного виміру законодавства як невід'ємної складової правової держави в Україні

«Не усердствуй!» (о государственном нормотворчестве и его неоднозначных результатах) / Е. В. Бурлай // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 63-72. — Бібліогр.: 17 назв. — рос.
З’ясовано і пояснено обмежені регулятивні можливості права та їх передумови, як один з важливих завдань теорії права. Обґрунтовано тезу про те, що неконтрольоване кількісне зростання законів (державних нормативних актів) має наслідком зниження законності в державних, суспільних та громадянських справах.

Соціально-філософські проблеми розмежування приватних і публічних інтересів як підстави дихотомізації структури позитивного права / Р. Б. Сивий // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 73-84. — Бібліогр.: 64 назв. — укp.
Досліджено соціально-філософську природу приватного і публічного інтересів. Зроблено висновок про неможливість використання дихотомії «приватний інтерес-публічний інтерес» як критерію ділення системи позитивного права на окремі частини.

Соціально-філософські засади концепції юридичних засобів / Т. І. Пашук // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 85-94. — Бібліогр.: 50 назв. — укp.
Досліджено концептуально-методологічні підстави інструментальної теорії права, зокрема концепцію юридичних засобів, з позицій «погребового підходу», соціально-філософської теорії діяльності. Поняття юридичного засобу і інші суміжні поняття (такі, як «юридична мета», «юридична потреба») розглядаються крізь призму структури соціальної діяльності.

Системоутворюючий критеріальний ряд у фінансовому праві: необхідність зміни парадигмальних підходів / П. С. Пацурківський // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 95-104. — Бібліогр.: 23 назв. — укp.
Розглянуто практичну реалізацію цивілізаційного підходу в науці фінансового права, яка з неминучістю приведе до формування якісно інших уявлень про суть і зміст фінансового права, про його предмет і метод, систему і системоформуючих  чинників. Визначено, що до останніх, відповідно до принципу соціального натуралізму, належать: 1) начала фінансового права або, іншими словами, його парадигма; 2) природні галузеві принципи фінансового права, як нормативно виражені в Конституції держави і його законах, так і ті, що ще не знайшли аналогічного здійснення; 3) предмет фінансового права в його новому розумінні; 4) відповідний йому метод (специфічний правовий режим), що випливає з предмета фінансового права; 5) функції фінансового права, обумовлені функціями публічних фінансів.

Євген Ерліх: життя і правознавча спадщина (актуальний наукознавчий нарис) / В. С. Бігун // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 105-126. — Бібліогр.: 200 назв. — укp.
Подано коротку біографічну довідка і розглянуто деякі аспекти спадщини Євгенія Ерліха (1862-1922). Проаналізовано методологічні підстави його поглядів, соціологічне розуміння права  держави і суспільства, дається критика вчення про «вільне право» і поглядів Ерліха іншими ученими. Актуалізовано деякі переконання ученого, його вчення про «живе право» в сучасному контексті. Додано бібліографію праць Євгенія Ерліха та інших робіт на теми, зачеплені в нарисі.

Євген Ерліх: деякі сторінки з останніх років життя та творчості / М. Ребіндер [Переклад з нім.: В. С. Бігун] // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 127-134. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.
Розкрито маловідомі сторінки життя і творчості відомого соціолога права Євгенія Ерліха (1862-1922), який народився, жив і працював в Чернівцях. Викладено автобіографію Ерліха, інші матеріали (зокрема з преси), реконструюються сторінки біографії ученого, його нелегкий завершальних етап життя і творчості.

Eugen Ehrlichs Seminar für Lebendes Recht: Eine Einrichtung für die Weiterbildung von Rechtspraktikern = Семінар з природнього права Євгенія Ерліха: організація перепідготовки юристів-практиків / M. Rehbinder = М. Ребіндер // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 135-139. — нім.
Розкрито дефініцію про те, що якщо правосуддя віддає належне необхідності присутності сучасності, організаційно треба піклуватися про те, щоб діючі на практиці юристи могли підвищувати кваліфікацію. У роботі «Безмовне волевиявлення» Ерліх згадує, що соціологічний метод повинен доповнюватися безпосереднім спостереженням життя. У сучасних умовах вищої школи, семінар з природного права Ерліха допомагає виконати завдання перепідготовки юристів-практиків, а також залишається зразком і стимулом підвищення кваліфікації і освіченості юристів.

Eugen Ehrlich als Rechtslehrer = Євгеній Ерліх як викладач права / M. Rehbinder = М. Ребіндер // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 140-146. — нім.
Зазначено, що Євгеній Ерліх – один із засновників вільного руху права, соціології права. Він створив основи для розширення наукових зв'язків між правом, суспільством і методами дослідження «природного права». Основні наукові роботи: «Вклад в теорію юридичних джерел», «Безмовне волевиявлення», «Вільне правознаходження і вільна юриспруденція», «Юридична логіка». Розглянуто постать Е. Ерліха, як викладача права, який працював на Буковині до початку Першої світової війни, а пізніше в Швейцарії, маючи великий авторитет, як у студентів, так і у своїх колег.

Євген Ерліх – основоположник соціології права / В. П. Марчук // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 147-151. — Бібліогр.: 20 назв. — укp.
Викладено суть і значення соціології права Є. Ерліха, «руху за вільне право» (Freirechtsbewegung), що виник на рубежі ХІХ -ХХ ст., метою якого було обгрунтування свободи суддівського і адміністративного розсуду в процесі застосування норм права. Представлено список праць в яких подано глибший аналіз, судження і оцінки автора.

Значення поглядів Є. Ерліха на особливості юридичного мислення у контексті правової культури постмодерну / М. Г. Братасюк // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 152-156. — Бібліогр.: 25 назв. — укp.
Викладено праворозуміння Ерліха, підкреслено особливості його мислення в контексті правової культури постмодерну. Вказано на те, що цей тип мислення («органічний»), який на цьому етапі використовується в Європі, найбільш ефективний в часи інформаційного суспільства.

Розуміючи Ерліха сьогодні / Д. С. Дорош // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 157-159. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.
Зроблено спробу прокоментувати науковий спадок Євгенія Ерліха, роблячи наголос на необхідності по-новому оцінити і осмислити його концепцію «живого права», яка заклала основу для розвитку сучасної соціології права. Звернуто увагу на інтерпретацію змісту термінів «живе право», «норми-рішення», «право юристів» та ін., які являються центральними в роботах Ерліха. Підкреслено особливе значення, яке Ерліх надавав індивідуальному і громадському відчуттю права і справедливості, закликаючи розглядати норму права як факт.

Вшанування Євгена Ерліха / Р. Паунд [Переклад з англ.: В. С. Бігун] // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 160. — укp.
Представлено біографічні відомості про Є. Ерліха. Присвячено вшануванню пам’яті юриста.

Соціологія права (1922) [Переклад з англ.: В. С. Бігун] / Є. Ерліх // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 161-167. — укp.
Зазначено, що соціальними інститутами породжується величезна маса права. В цілому право проголошується після того, коли конфлікт інтересів в суспільстві настільки загострився, що реакція держави стає неминучою.

Вільне правознаходження та вільне правознавство (1903) / Є. Ерліх [Переклад з нім.: Д. С. Дорош] // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 168-184. — укp.
Викладено концепцію вільного правознаходження і завдання вільного правознавства. Обгрунтовано думку про те, що суди і зокрема судді користуються при ухваленні рішень не лише позитивним правом, але і власним розсудом. При цьому між собою конкурують «технічне» і «вільне» правонаходження. Можна звичайно останнє замовчувати або віддавати перевагу першому, проте тоді стає питання про те, чи йде мова в такому випадку про право. Висловлено думку про те, що сучасні судді, які порівнюються з римськими юристами, зайняті застосуванням норм-рішень, права юристів, трансформованого до кодексів, схвалених державою. При цьому часто втрачається зв'язок з суспільством, в якому насправді, і зароджується право, яке названо «соціальним». Робиться заклик до дослідження соціального права, а також судової практики, правових і життєвих стосунків, в чому вбачається завдання вільного правознавства.

Соціологія і юриспруденція (1906) / Є. Ерліх [Переклад з нім.: В. С. Бігун] // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 185-193. — укp.
Викладено деякі погляди про основи «соціологічного» розуміння права, природу і значення соціології (права) і юриспруденції. Вказується на розуміння і відмінність права як законодавства, правових положень, норм-рішень, вказується на його зв'язок і, більше того, основаність правда, не повсюдно, на праві, яке виникає в суспільстві, його організаційних формах. Відмічено і обгрунтовано, що прийняття законом певних норм ще не означає їх діяльності, життєвості. Закликається дослідження людського суспільства, його структур розглядаючи юриспруденцію як «морфологію людського суспільства», практичну социологічну дисципліну.

Про живе право (1911) / Є. Ерліх [Мовна адаптація: В. С. Бігун] // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 194-201. — укp.
Викладено міркування про «живе право», методологію його дослідження. У додатку подано опитний лист за допомогою якого пропонується досліджувати «живе право».

Юридична логіка. Розділ IV. Уявлення про єдність права (1918) / Є. Ерліх [Переклад з нім.: В. В. Трутень] // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 201-210. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.
Представлено роздуми про цілісність права. Обгрунтовано, що право насправді, хоча і представляє собою цілісність, є не цілісністю правових положень. Критикується видиме уявлення про право як юриспруденції понять. Підкреслено, що правові положення також формують частину цілісності права тільки через зв'язок із суспільством, в якому вони діють. Зазначено, що охочий зрозуміти цілісність права, повинен враховувати, окрім правових положень, існуючий в правовідносинах порядок.

Основи соціології права (1913) / Є. Ерліх [Переклад з нім.: В. В. Трутень] // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 211-220. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.
Представлено уявлення про дослідження права як частину соціального порядку. Йдеться зокрема, про дослідження права, яке не міститься в правових положеннях. Розглянуто складнощі розуміння сучасного за допомогою минулого. Досліджено документи і інші формальні свідчення «живого права» і «нового права».

Карл Маркс та суспільне питання (1922) / Є. Ерліх // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 221-226. — укp.
Розкрито основні протиріччя економічної теорії Маркса, який використовував англійську класичну політекономію без її переосмислення разом з її однобічністю, будучи великим ученим і полум'яним политико-революціонером у Маркса в співвідношенні з науковим мисленням не завжди програвала політика.

Der Pluralismus des Rechts im Zeitalter der Globasierung. Zum Rechtsbegriff in der Rechtssoziologie = Плюралізм права в століття глобалізації. До поняття права в соціології права / M. Rehbinder = М. Ребіндер// Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 227-232. — нім.
Визначено, що соціологія права обрала шлях дослідження особливостей живого права. Звернуто особливу увага на внутрішній плюралізм права, коли неприпустимим є плюралізм понять права у внутрішньому праві суверенної держави. Тільки державна сфера-це точка зіткнення і існування живого права. Про плюралізм понять права можна говорити тільки як про політичний ідеал, але не як про критерій права. Транснаціональний плюралізм права характерний тим, що суверенітет не може розкриватися шляхом передачі суверенних прав, тому що інакше національна держава втратить свою якість носія правопорядку.

Філософія права й соціологія права: проблема співвідношення / І. В. Музика // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 233-237. — Бібліогр.: 17 назв. — укp.
Розглянуто різні погляди на співвідношення досліджуваних напрямів, відстоюється точку зору про те, що філософія і соціологія права сьогодні можуть вважатися самостійними науками. Вони взаємозв'язані і знаходяться на перетині філософії, загальної соціології і права, будучи структурованими системами знань про право.

Environmental Protection. Some Philosophical and Constitutional Questions = Захист навколишнього середовища. Деякі філософські та конституційні питання  / W. Cyrul // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 238-243. — англ.
Розглянуто основні проблеми захисту довкілля. Перша проблема пов’язана  з питанням можливості прийняття в позитивному праві екоцентричної моделі захисту навколишнього середовища. Мету дослідження визначено, як коротке представлення дискусії між екоцентричною і антропоцентричною моделями захисту довкілля. Доведено, що екоцентрична модель є непридатною в позитивному праві. Друга частина аргументації пов'язана із захистом довкілля в якості питання конституційного права. Особливу увага приділено проблемам, що мають відношення до регулювання конституційного захисту за допомогою програмних норм. Цей вид регулювання, зважаючи на захист довкілля, покладає деякі обов’язки на законодавця і правозастосовні органи влади.

Еволюція юридичної антропології / Л. Г. Удовика // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 244-249. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.
Актуалізовано значущість юридичної антропології суперечливими процесами правової глобалізації, взаємовідчуженням права і людини. Досліджено еволюцію юридичної антропології шляхом аналізу основних шкіл: британської, американської, французької і чинників що впливають на їх становлення і розвиток.

Філософія права доби постмодерну: людина та її права / О. О. Бандура // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 250-255. — Бібліогр.: 37 назв. — укp.
Розглянуто питання доби постмодерну, для якого у філософії і у філософії права є характерним заперечення класичного Розуму і, відповідно, виробленою мислителями Просвітництва концепції суб'єкта як цілісного і самодостатнього. Цим обумовлене властиве багатьом постмодерністам заперечення прав людини. Водночас деякі прибічники постмодерну визнають ці права. Така неоднозначність певною мірою обумовлена тим, що права людини беруться ізольовано від інтересів соціуму. Ці права повинні відбивати внутрішню гармонію взаємних зв'язків особи  з соціумом, що не враховується постмодерністською філософією права повною мірою.

Людинорозуміння у правовій науці (до характеристики сучасного поняттєвого апарату) / Д. А. Гудима // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 256-266. — Бібліогр.: 61 назв. — укp.
Проаналізовано поняття «індивід», «істота», «індивідуальність», «людина», «громадянин», «особистість», «суб'єкт», «особа». Визначено поняття «Людинорозуміння в правовій науці», «правова людина», «юридична людина», «правова особистість», «юридична особистість». Упорядковано існуючі різноманітні терміни, які пов’язані з поняттям людини;

Праксеологічний та історико-антропологічний аспекти взаємозалежності права та соціальної конфліктності / В. М. Крівцова // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 267-270. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.
Розглянуто праксіологічний і історико-антропологічні аспекти взаємозв'язку права і соціуму в контексті соціальної конфліктності. Акцентовано на наявності зв'язку історико-герменевтичного походження права і його соціокультурної природи.

Вечный спор о справедливости / В. В. Шкода // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 271-277. — Бібліогр.: 2 назв. — рос.
Інтерпретовано суперечки Сократа і Фрасимаха з «Держави». Показано, що поставлена Платоном проблема нерозв'язна, вона належить до вічних. У практичній сфері ця проблема актуалізується всякий раз, коли розум і сила вступають в опозицію.

The Concept of Justice from the Contractarian Perspective = Концепція справедливості з позиції теорії громадського договору / W. Załuski = В. Залускі // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 278-285. — Бібліогр.: 12 назв. — англ.
Проаналізовано наукові підходи Канта і Гоббса до ідеї громадського договору і їх впливу на концепцію справедливості. Розкрито взаємовідношення вказаних підходів з двома різними моделями громадського договору. Показано роль теорій громадського договору в процесі розвитку поняття справедливості. Вказано, що відносно теорії громадського договору справедливість може розглядатися або як взаємна вигода або як безпристрасність.

Екологічна справедливість як критерій громадянського суспільства (рефлексія над досвідом США) / Т. В. Гардашук // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 286-292. — Бібліогр.: 22 назв. — укp.
Розглянуто питання взаємозв'язку екологічної проблематики (зберігання і переробка шкідливих відходів, функціонування екологічно небезпечних підприємств і тому подібне) з підходами до розвитку екологічної політики і екологічного права з принципами соціальної справедливості і рівності. Визначено екологічну справедливість як реалізацію права людей в демократичному суспільстві на безпечне довкілля незалежно від їх вікової, гендерної, класової, расової, культурно-етнічної приналежності і майнового статусу. Проаналізовано на досвіді становлення руху за екологічну справедливість в США причини екологічної несправедливості, а також можливі підходи її подолання шляхом активізації громадянської ініціативи і включення концепту справедливості в екологічну політику і право.

Зміст і значення категорії справедливості у міжнародному праві / В. О. Васильчук // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 293-298. — Бібліогр.: 16 назв. — укp.
Визначено справедливість як категорію права, яка грає важливу роль у сфері регулювання міжнародних відносин. Вимоги помірності, співмірності і публічності є елементами справедливості як категорії міжнародного права і розкривають гносеологічну природу досліджуваного поняття. Дотримання або ж ігнорування суб'єктами міжнародного права вказаних вимог дозволяють охарактеризувати їх діяльність як справедливу або несправедливу.

Свобода – філософія – право: дискурс на фоні розвитку сучасної зарубіжної філософської думки / М. М. Олексюк // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 299-307. — Бібліогр.: 27 назв. — укp.
Проаналізовано особливості філософсько-правового осмислення свободи в сучасних західноєвропейських і американських філософських системах. Розкрито зміст філософських і правових творів учених, які визначали головні тенденції розвитку філософської думки другої половини ХХ - початку ХХ століття.

Свобода як всезагальний принцип права / О. П. Донченко // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 307-310. — Бібліогр.: 14 назв. — укp.
Розглянуто свободу як онтологічна суть права. Підкреслено його персоналістичну, особову спрямованість в цивілізованому соціумі. Виступаючи при цьому загальним принципом права, свобода також є початковим началом для інших принципів права і багато в чому визначає їх зміст.

Поняття рівності у філософії права / С. Б. Боднар // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 311-317. — Бібліогр.: 36 назв. — укp.
Розглянуто правильне розуміння і регламентацію рівності, як одну з центральних категорій філософсько-правової думки,-необхідна умова для пояснення і рішення багатьох практичних задач, зокрема-шляхів будівництва сучасної держави. Стверджується що єдино можлива перспектива-затвердження формально-правової рівності, як процесуальної рівності, «рівності можливостей».

Природно-правова рівність як основа цивільних відносин: спроба антропосоціального аналізу / С. П. Рабінович // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 318-326. — Бібліогр.: 31 назв. — укp.
Визначено поняття природних цивільних стосунків, як такі громадські стосунки, в яких проходить зрівнювання взаємних інтересів окремих осіб – людей і їх співтовариств. Учасники цих стосунків дізнаються самі в собі і один в одному «загальне людське»-гідність і свободу. Через це невід'ємною, конститутивною властивістю цивільних стосунків виступає саме рівність. Цивільна рівність виражає тотожність фундаментальних антропосоціальних властивостей учасників цивільних стосунків – їх природних правоздатностей. Поняття природності та правоздатності людини може бути визначене як його невід’ємна  властивість, яка полягає в загальній здатності бути суб'єктом соціальних прав і обов’язків і грунтується на рівній самоцінності кожної людини як істоти, здатної до
Розвитку, і такої, що вимагає такого розвитку для розкриття своєї специфічної людської сутності (природи).

Проблеми застосування теорії цінностей у правових дослідженнях / А. Б. Чефранов // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 327-337. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.
Розглянуто основні проблеми, пов'язані із становленням і розвитком правової аксіології. Досліджено поняття цінності стосовно права, проаналізовано співвідношення наукового і ціннісного підходів в правових дослідженнях, різні трактування цінностей, використовувані прибічниками матеріалістичної і ідеалістичної філософії, спростовується визначення права як антицінності. Виокремлено дві сторони цінності права – інструментальна і власна.

Право як феномен культури: філософсько-історичний аналіз / І. П. Проценко // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 338-350. — Бібліогр.: 25 назв. — укp.
Розкрито культуротворчу роль права, обгрунтовано положення про міру як його категоріальну основу. Показано, що право, виникаючи в результаті інтеріоризації «мірних» відносин, у свою чергу, формує поведінку людини на основі власного самовизначення і, тим самим, створює умови для становлення автономної особи і громадянського суспільства.

История философии права и история правовой мысли: вопросы соотношения / М. А. Дамирли // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 351-354. — Бібліогр.: 17 назв. — рос.
Проаналізовано проблеми співвідношення історії філософії права та історії правової думки, виокремлюються їх загальні та специфічні риси. Одне з центральних місць при розмежуванні цих дисциплін відведено проблемі розуміння. Визначено, що зміст категорії «сенс» має філософсько-історичний і конкретно-історичний пласти.

Повернення Павла Новгородцева, або про необхідність «виправлення імен» / О. М. Литвинов // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 355-367. — Бібліогр.: 111 назв. — укp.
Проаналізовано численні помилки, які мають місце в науковій і довідковій літературі, пов’язані з ім’ям П.Новгородцева: фактичні і концептуальні (пов'язані з оцінкою і інтерпретацією його теоретичних положень). Запропоновано можливий варіант періодизації творчості, що спирається на якісні характеристики еволюції його поглядів. Розглянуто питання про відношення П. І. Новгородцева до української філософсько-правової думки. Показано актуальність його ідей у зв'язку з курсом України на євроінтеграцію і підкреслено необхідність їх подальшого вивчення і розвитку.

Проблема індивідуальної та колективної безпеки у творчості Томаса Гоббса та Імануїла Канта (філософсько-правовий аспект) / О. П. Дзьобань, Ю. С. Размєтаєва // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 368-373. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.
Проаналізовано підходи до розуміння безпеки Т. Гоббсом та І. Кантом. Показано загальні риси і відмінності в точках зору класиків на підстави і механізми забезпечення безпеки.

Традиційні парадигми природного права у Стародавньому Сході: метафізичні концепції семантичної і некласичної філософії / С. С. Сливка // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 374-379. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.
Обгрунтовано думку про те, що інтерпретація традиційних парадигм природного права Давнього Сходу можлива в двох розуміннях: позитивному і негативному. Важливішим, одначе, автор вважає зародження «інтуїції природного права», яка використовувалася для формування позитивного права. Надалі людства природне право отримуватиме зростаючу значущість у напрямі усвідомлення своєї нерозривності від права позитивного.

Вчення отців церкви про державну владу та релігійну свободу / В. Б. Ковальчук // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 380-389. — Бібліогр.: 26 назв. — укp.
Розглянуто питання співвідношення релігійної свободи і державної влади. Кожна людина з моменту свого народження отримує право на свободу совісті і віросповідання, яке являється невід’ємним і невідчужуваним, тому на нього не поширюється влада держави. Уперше ця думка була сформульована у Святому Писанні і детальніше викладена у працях батьків християнської церкви.

Академіку НАН України Ю. С. Шемшученку – 70 років/ В.С. Бігун // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 390-393. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.
Викладено творчий шлях і досягнення в науці відомого українського вченого-юриста, директора Інституту держави і права НАН України, академіка НАН України Ю. С. Шемшученка. Приурочено до 70-річчя вченого.

Академіку НАН України М. В. Поповичу – 75 років / П. Ф. Йолон // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 394-400. — укр.
Викладено творчий шлях і досягнення в науці ювіляра Мирослава Володимировича Поповича. Ювіляр – відомий сучасний український філософ, директор Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди Національної академії наук України, один із редакторів-засновників міжнародного журналу «Проблеми філософії права».

Ребіндеру Манфреду – 70 років / В. С. Бігун // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 401-402. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.
Викладено творчий шлях і наукові досягнення Манфреда Ребіндера. Приурочено до 70-річчя вченого.

Життя Г. Л. А. Харта. Кошмар і благородна мрія / В. С. Бігун // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 403-405. — укp.
Рецензія на видання: Lacey Nicola. A Life of H. L. A. Hart. The Nightmare and the Noble Dream. — Oxford: Oxford University Press, 2004. — 422 p.

Розумна книга про розумне право / В. О. Нечипоренко // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 406-407. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.
Рецензія на видання: Гьофе Отфрід. Розум і право. Складові інтеркультурного правового дискурсу. Пер. з нім. Л. А.Ситниченко, М. Д.Култаєвої [Vernunft und Recht: Bausteine zu einem interkulturellen Rechtsdiskurs / Otfried Höffe. – 2 Aufl. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998]. – К.: Альтерпрес, 2003. – 264 с.

Філософія права: проблеми і підходи / В.С. Бігун // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 408-419. — укp.
Рецензія на видання: Філософія права: проблеми і підходи. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Правознавство» / П. М. Рабінович, С. П. Добрянський, Д. А. Гудима, О. В. Грищук, Т. І. Дудаш, Т. І. Пашук, С. П. Рабінович, Л. В. Ярмол, Ю. І. Анохін. За загальною редакцією П. М. Рабіновича. – Львів: Львівський національний універси-тет імені Івана Франка, юридичний факультет, Лабораторія дослідження теоретичних проблем прав людини, 2005. – 332 с.

Модернізація, раціональність і перспективи сучасного осмислення права як феномена культури, або філософські уроки правознавству (концептуальні нотатки на сторінках нової книги) / О.М. Литвинов, С.І. Максимов // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 420-423. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.
Рецензія на видання: Бусова Н.А. Модернизация, рациональность и право. — Х.: Прометей-Прес, 2004. — 352 с.

Юридична методологія Р. Циппеліуса / Р. І. Корнута // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 424-425. — укp.
Рецензія на видання : Циппеліус Райнгольд Юридична методологія / Роман Корнута (пер., адапт., прикл. з права України і список термінів). – К.: Реферат, 2004. – 176 с.

«Юридична енциклопедія» як джерело філософсько-правових знань (системний підхід) / В. С. Бігун // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 426-430. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.
Рецензія на видання : Юридична енциклопедія в 6 т. / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Ред-кол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана. – Т. 1: А-Г. — 1998. — 672 с.; Т. 2.: Д-Й. — 1999. — 744 с.; Т. 3: К-М. — 2001 — 792 с.; Т. 4: Н-П. — 2002. —720 с.; Т. 5: П-С. – 2003. — 736 с.; Т. 6: Т-Я. — 2004. — 768 с.

Філософія права як спосіб діяльності наукового співтовариства / Н.В. Кушакова// Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 431-434. — Бібліогр.:7 назв. — укp.
Оцінено місце і роль сучасної філософії права. Проаналізовано витоки вітчизняної філософії права, її суть як інтегральної дисципліни, правова і філософська складові. Стверджується, що у відповідності з концепцією змін парадигми Т. Куна філософію права логічно розглядати як спосіб діяльності певного наукового співтовариства. «Дисциплінарна матриця», «методологічні директиви» Т. Куна проектуються на філософію права в сучасному розумінні; дається оцінка її практичної користі і теоретичної новизни. Узагальнено, що філософія права зокрема, також як сучасна західна і пострадянська парадигми громадських наук в цілому є ілюстрацією концепції Т. Куна і носять штучний характер.

Міжнародний науковий семінар та звітно-виборна конференція Всеукраїнської асоціації філософії права і соціальної філософії (м. Київ) /С. І. Максимов, В. С. Бігун // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 435-437. — укp.
Представлено звіт про Міжнародний науковий семінар та звітно-виборну конференцію Всеукраїнської асоціації філософії права і соціальної філософії (м. Київ), які відбулися в Києві 23-24 вересня 2005 року.

Перший всеукраїнський «круглий стіл» з антропології права (м. Львів) / Д.А. Гудима // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 438-440. — укp.
Представлено звіт про Перший всеукраїнський «круглий стіл» з антропології права , який відбувся 16-17 вересня 2005 року у Львові.

«Актуальні проблеми філософії права» – «круглий стіл» в Одеській національній юридичній академії / А. О. Фальковський // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 441-443. — укp.
Представлено звіт про Круглий стіл «Актуальні проблеми філософії права» в Одеській національній юридичній академії 14-15 жовтня 2005 року.

Дослідження проблематики взаємовідносин політики і права (м. Харків) / О. В. Петришин, Д. В. Лук’янов // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 443-448. — укp.
Представлено звіт про проведення міжнародної наукової конференції «Трансформація політики в право: різні традиції і досвіди» ( Харків, 11-12 листопада 2005 р.)

Владик Сумбатович Нерсесянц (1937-2005) / В. А. Четвернин // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 449-452. — укp.
Викладено творчий шлях і досягнення в науці великого російського вченого Владика Сумбатовича Нерсесянца. Присвячено пам’яті науковця.

Олександр Печенік (1937-2005). Людина з пристрастю до Розуму / В.С. Бігун// Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІI. — С. 453-456. — укp.
Викладено творчий шлях і досягнення в науці Олександра Печеніка. Присвячено пам’яті науковця.


ТОМ IV-V

Кантовский проект конституционализации международного права: есть ли у него будущее? / Юрген Хабермас [Переклад з англ.: С. І. Максимов] // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 7-16. назв. — рос.
Представлено вступну доповідь на ХХII Всесвітньому конгресі з філософії права і соціальної філософії «Право і справедливість в глобальному суспільстві», в якій: 1. пояснено кантіанський проект «космополітичного правопорядку»; 2. оцінено перспективи для модифікованого космополітизму в світлі історії міжнародного права; 3. обґрунтовано переваги проекту конституціоналізації міжнародного права, у порівнянні з конкуруючими проектами домінування грубої сили над правом і моралізації міжнародної політики, що визначається етосом супердержави.

Кантівський проект правового суспільства і нові демократії / С. І. Максимов // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 17-23. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.
Кантівський проект інтерпретується як такий, що не втратив свого значення, проект правового суспільства. Правове суспільство трактується як суспільство, в якому реалізований принцип верховенства права. Воно розглядається в локально-державному і глобально-міжнародному аспектах в контексті змін, що відбуваються у нових демократіях.

Виправдання держави загального достатку в добу глобалізації. До питання про комплексні кордони / Хірохіде Такікава [Переклад з англ.: С. І. Максимов] // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 24-33. — укp.
Розглянуто питання про те, чи можливо раціонально обгрунтувати державу загального достатку в епоху глобалізації. Відмічено, що держава загального достаку характеризується наступними ознаками: 1) вона допомагає бідним; 2) встановлює межі між тими, хто живе в ньому і за його межами, вона допомагає тільки своїм, які потребують допомоги. Присвячено обговоренню питання про те, чи можливо виправдати політичні обов'язки, особливо, державу загального достатку, в добу глобалізації.

Глобализация и верховенство права. Некоторые сомнения вестфальца / Франциско Лапорта [Переклад з англ.: С. І. Максимов, О. В. Стовба] // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 34-49. — Бібліогр.: 34 назв. — рос.
Проаналізовано співвідношення процесів глобалізації з реалізацією верховенства права. Досліджується питання правозастосування в межах глобалізованних правопорядків. Розглянуто не лише публічно-правові, але й приватно-правові аспекти проблеми. Приділено увагу новітнім суб’єктам права – мультинаціональним корпораціям, міжнародним організаціям, які поєднують у собі функції правотворчості та правозастосування.

ХХІІ Всемирный конгресс по философии права и социальной философии «Право и справедливость в глобальном обществе» (содержательный обзор) / С. И. Максимов // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 50-59. — рос.
Представлено огляд ХХІІ Всесвітнього конгресу з філософії права і соціальної філософії на тему «Право і справедливість у глобальному суспільстві», організованого Міжнародною асоціацією філософії права і соціальної філософії, який відбувся 24–29 травня 2005 року в Гранаді.

Коммуникативный подход в общей теории права / А. В. Поляков // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 60-67. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
Представлено комунікативний підхід в загальній теорії права, виходячи із припущення, що право – єдине і є видом соціальної комунікації, суб'єкти якої на основі інтерпретації правових текстів реалізують свої права і обов'язки. Наявність у правовій комунікації експліцитной і імпліцитної сторін дозволяє виділити формальні і ціннісні підстави права.

Ліберальна ідеологія як фактор трансформації сучасного праворозуміння / І. В. Музика // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 68-72 — Бібліогр.: 13 назв. — укp.
Розглянуто трансформацію сучасного праворозуміння, що обумовлене поширенням і впливом ліберальної ідеології. Представлено що саме ідеологічний аспект праворозуміння обумовлює трансформацію усіх інших аспектів цієї складної комплексної категорії, яка визначає особливості існуючого громадського порядку, зокрема, правопорядку, а також-шляхи розвитку суспільства в цілому.

Право як соціальне явище: особливості юридичного підходу / О. В. Петришин // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 73-82. — Бібліогр.: 42 назв. — укp.
Розкрито підстави права як соціального явища в особливостях юридичного підходу. Вважається, що соціологічний підхід з праворозуміння та аналізу процесу правового регулювання слід розвивати і в частині аналізу питань державознавства, яке за таких умов стає правовою теорією організації і здійснення державної влади в масштабах суспільства, тобто-правовій теорії держави.

Феномен права та традиція праворозуміння / Ю. П. Лобода // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 84-92. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.
Викладено розуміння антропології і етнографічного вивчення права на підставі огляду наукової літератури радянського періоду в контексті проблеми розмежування наукових дисциплін і, зокрема, визначення місця антропології права в системі наук. Визначено, що етнографічні дослідження правової традиції у рамках предмета правової науки характеризуються зосередженням уваги на правовій традиції як елементи правової системи, а не елементи етнічних процесів.

Свобода як евристичний принцип праворозуміння (філософсько-правове есе) / О. Б. Костенко // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 93-97. назв. — укp.
Розглянуто питання про взаємозв'язок праворозуміння і розуміння свободи. Воно є вічною проблемою соціального самовизначення людства, трагічний характер буття якого дуже часто визначався конкуренцією різних сенсів, що знаходяться (навіть у «кримінальному» значенні цього слова) у феномені свободи. Саме природа права є універсальною онтологічною основою для вирішення конфлікту між суб'єктивною свободою (свободою суб'єкта) і свободою соціуму. При цьому право не лише відображає реальність як соціальний образ хаосу свободи, але і дає можливість сконструювати нову реальність, новий простір свободи, створити нові параметри її інтерпретації. І парадокс-само право перетворюється на один з вимірів свободи. Саме свобода стає евристичним рухом до відкриття в межах права нової реальності, яка трансформує вже існуючі правові цінності і нормативні механізми. Виникає нова форма самоінтерпретації свободи-бути методом відкриття нового в правовій реальності, нового як непередбачуваного і можливо небезпечного.

Соціальний натуралізм як методологічний принцип філософії права / О. М. Костенко // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 98-106. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.
Застосовано сформульований принцип соціального натуралізму як методологічний принцип філософії права. Досліджено філософську проблему співвідношення природного і людського в праві. За допомогою отриманих в результаті цього нових уявлень про право, запропоновано рішення актуальних проблем теорії і практики сучасної юриспруденції.

Концептуалізація соціальності права в сучасних інтегративних парадигмах: П. Бурд’є, Ю. Габермас, Е. Гідденс / О. В. Сердюк // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 107-112. — Бібліогр.: 24 назв. — укp.
Розглянуто нову методологічну ситуацію в соціальному пізнанні. В ній формулюються не лише теоретичні і світоглядні проблеми, але і варіанти їх конструктивного вирішення. Поява в останній чверті 20 століття інтеграційних соціологічних концепцій відкриває перспективи несуперечливого пояснення співвідношення об'єктивного і суб'єктивного в праві.

Філософія правосуддя (до постановки проблеми) / В. С. Бігун // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 113-119. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.
Запропоновано дослідження філософії правосуддя як частини прикладної філософії права. Об'єктом дослідження передбачається правосуддя як сфера здійснення права, предметом-філософсько-правові аспекти правосуддя і правосуддя як сферу філософсько-правової діяльності. Класифіковано підходи до проблематики дослідження філософії правосуддя. Зокрема: проблемний (обрання окремий проблем; за напрямом філософії права; за видами правосуддя; рольовий; функціональний підхід (за роллю і функціями). Правосуддя розглянуто як антропологічне явище. Запропоновано розгляд судової практики Конституційного Суду України в резонансній справі про конституційність Указу Президента України про припинення повноваження Верховної Ради України (2007), як демонстрація значення філософії судді в частині праворозуміння.

Деконструкція поняття права: постановка проблеми / О. В. Стовба // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 120-124. — Бібліогр.: 6. назв. — укp.
Розглянуто проблему деконструкції права. В процесі виконання цієї операції виводиться ряд фундаментальних парадоксів, закладених в класичних уявленнях про право і правосуддя. Запропоновано розглядати право не як поняття, а як феномен, імпліцирований в будь-якому акті осмислення світу як умова можливості такого.

Проблема праворозуміння: мовнономінаційний аспект (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім’ї) / Т. І. Дудаш // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 125 – 134. назв. — укp.
Досліджено питання правоназивання, яке дозволяє визначити, яке ж явище відображається поняттям про право; інакше кажучи, на якому варіанті, типи праворозуміння закономірно грунтується те або інше правоназивання. Досліджено правоназивання в 20 мовах індоєвропейської мовної сім'ї з використанням положень герменевтики і лінгвістики, зокрема загальній теорії номінації і етимології

Систематизация и интерпретация законов / Аулиc Аарньо [Переклад з англ.: С. І. Максимов] // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 135-148. — Бібліогр.: 42 назв. — рос.
Представлено переклад праці А. Аарніо The Systematisation and Interpretation of Statutes. Some Thoughts on Theoretical and Practical Legal Science.

К проблеме обоснования прав человека / Евгений Булыгин // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 149-152. назв. — рос.
Викладено обґрунтовування прав людини. Одного лише позитивного права для цього недостатньо. Що ж таке права людини, незалежні від позитивного права? На це питання важко дати єдину вірну відповідь. Вдаватися до природного права не достатньо. Права людини є моральними вимогами до позитивного права. Лише дякуючи їх позитивуванню за допомогою законодавства, конституційного або міжнародного права вони набувають реальності.

Еволюція конституційно-податкового компромісу суспільства і держави / Р. О. Гаврилюк // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 153-165. — Бібліогр.: 42 назв. — укp.
Досліджено питання конституційно-податкового компромісу суспільства і держави.

Права людини: досвід дослідження з позиції соціально-антропологічного підходу / Д. А. Гудима // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 166-178. — Бібліогр.: 68 назв. — укp.
Дано визначення соціально-антропологічного дослідницького підходу і продемонстровано деякі евристичні можливості цього підходу у філософії права. Соціально-антропологічний дослідницький підхід визначено як засновану на висновках соціокультурної антропології світоглядну ідею про природу і суть людських спільностей, а також явищ, які мають соціальне походження. Використання вказаного методологічного підходу у філософії права робить можливим, зокрема, пізнання природи і суті прав людини. Ілюструється це, розглядаючи права людини як явища людської культури і засобів соціалізації біосоціальних індивідів.

Персоналістичні характеристики права / Н. С. Петлевич // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 179-183. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.
Розглянуто визнання особи як найвищої цінності, як демонстрацію верховенства гуманізму в праві, що передбачає справедливість, рівність і свободу.

Про розмежування понять «особа», «особистість» та «особистий» у філософії та праві / Р. О. Стефанчук // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 184-192. — Бібліогр.: 40 назв. — укp.
Розглянуто проблему розмежування понять «особи», «особистості» і «особистого» у філософії і праві. Зокрема на підставі філософських і правових поглядів зроблено ряд висновків, відносно генезису вказаних понять, визначено їх співвідношення шляхом виділення споріднених і розрізняльних ознак. Особливу увагу приділено визначенню ролі і місця особи в праві, визначено поняття прав особи, а також поняття «особистого» і можливі способи його термінозастосування в цивільному праві.

Антропологія права як сфера наукової діяльності / Ю. Ю. Штурцев // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 193-199. — Бібліогр.: 33 назв. — укp.
Виявлено і розкрито особливості антропології права як наукової дисципліни, яка по засобах свого специфічного пізнавального підходу вивчає закономірності формування, функціонування і розвитку громадянського права. Розглянуто проблеми елементного складу антропології права, її емпіричні і теоретичні компоненти.

Філософія права в Україні (1990-2005): здобутки і перспективи (Додаток: перелік дисертацій зі спеціальності «філософія права») / В. С. Бігун // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 200-206. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.
Розглянуто декілька аспектів дисциплінарного розвитку філософії права в Україні за період 1990-2005 рр. Зокрема, об'єктивні і суб'єктивні чинники відродження філософії права в Україні, її наукове і інституціональне становлення, розробки, наукове життя, події і організації, розвиток міжнародного журналу «Проблеми філософії права». Прогнозовано перспективи подальшого розвитку філософії права. У додатку подано перелік  захищених дисертаційних досліджень за фахом «Філософія права» в Україні.

Богдан Кістяківський. На захист права / М. П. Альчук // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 207-211. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.
Проаналізовано філософсько-правові погляди на роль інтелігенції в життя людини, суспільства, відомого українського філософа права Богдана Кістяківського. Розглянуто проблеми правосвідомості і прав особи, їх значення у формуванні правової держави. Підкреслено їх актуальність для правотворчості і виховання правої культури українського народу.

Філософсько-правове визначення насильства / Д. Ю. Кобринський // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 212-224. — Бібліогр.: 32 назв. — укp.
Проаналізовано протиріччя юридичною і філософською інтерпретацій поняття «насильство». Розглянуто не представлені в юридичному дискурсі види насильства  структурне, символічне, імплозивне. Співставляються філософські інтерпретації насильства Арістотеля, М. Вебера, Х. Арендт, І. Ільїна, П. Рікера, І. Галтунга, П. Бурдье, Ж. Бодріяра, Дж.Кіна, Б. Капустіна і інших мислителів. Проаналізовано проблему філософської дефініції насильства і зроблено висновок про неевристичність спроб визначати цей термін через протиставлення моралі або закону. Осмислено роль філософії права в рішенні цієї проблеми. Виявлено невідповідності між змістом поняття «насильство» у філософському і юридичному контекстах. Запропоновано три варіанти вирішення проблеми узгодження філософського і юридичного визначення поняття, що повинне знайти віддзеркалення також і в законодавстві. Перший: відмова від криміналізації насильства і визнання його лише обтяжливою обставиною, другий: чітке розведення легітимного і нелегітимного насильства, третього: адаптація юридичного розуміння насильства до філософського.

Теистические истоки аксиологии договорного права / О. П. Байдалюк // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 225-231. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.
Розглянуто договірне право, як нормативно-правовий інститут, як систему яка виникла в християнській Європі у кінці ХІ - початку ХІІ століть, коли церковними каноністами було сформульовано аксіологічні постулати соціальної етики, заснованої на вірі в «трансцендентне благо», що стало ціннісною основою для розвитку нового договірного права. Базисні принципи цього права спиралися на теорію «гріха і справедливості», на теорію відповідальності перед Богом сторони, що порушила договірні зобов'язання. У Новий час процес загальної секуляризації, породжений частково теологією, Реформації, що раціоналізувала, і, власне, ідеологами Просвітництва, які привели до заміни християнських цінностей цінностями гуманізму, створивши іншу аксіологічну основу для формування норм, регулюючих соціально-державні стосунки. У договірному праві це знайшло вираження в абсолютизації принципів свободи волі і автономії сторін.

Проблема свободи волі: від механістичного детермінізму до нормативного ідеалізму / В. І. Тимошенко // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 232-235. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.
Розглянуто проблему детермінізму і свободи волі у вченні представників механістичного детермінізму, в німецькій класичній філософії і нормативізмі. Обгрунтовано наявність постійного і необхідного зв'язку між мотивами і вчинками. Зроблено акцент на синтетичному об’єднанні методологічних підходів, використаних різними напрямами, що дає можливість отримати цілісну картину результатів, досягнутих філософською політико-правовою думкою.

Діалектика «фюсіс» та «номос»: античні джерела європейської природно-правової традиції / С. П. Рабінович // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 236-244. — Бібліогр.: 61 назв. — укp.
Розглянуто історію природно-правової думки античності, а саме філософський діалог старогрецьких концепцій природного права. Розглянуто особливості інтерпретацій понять «Physis» (природа) «Сata Physin» (відповідно до природи), «Para Physin» (протиприродно) та «Nomos» (встановлення, закон), проаналізовано проблеми моральності і права у філософських повчаннях грецької античності. Виявлено діалектику взаємозв'язку понять «природа» і «встановлення», виявлено логічні залежності між космологічними, антропологічними, соціологічними і етичними аспектами природно-правових вчень Древньої Греції.

Є. В. Булигіну – 75 років. Евгений Булыгин и теория юридической аргументации / Мануэль Атиенза [Переклад з англ.: С. І. Максимов] // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 245-251. — Бібліогр.: 5 назв. — рос.
Висвітлено творчий шлях і досягнення в науці Євгена Вікторовича Булигіна, якому виповнилося 75 років. Ювіляр – відомий сучасний аргентинський філософ права, професор Університету Буенос-Айреса, член міжнародної редакційної ради журналу «Проблеми філософії права». З позицій теорії юридичної аргументації дається всебічний аналіз філософсько-правової концепції Є. Булигіна.

С. І. Максимову – 50 років. Науково-правова реальність, або спроба філософсько-біографічного осмислення індексу цитування (нотатки з нагоди першого ювілею професора С. І. Максимова) / О. М. Литвинов // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 252-256. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.
Подано відомості про творчий шлях і короткий аналіз концепції Сергія Івановича Максимова. Присвячено 50-річному ювілею відомого українського філософа права. Основним поняттям виступає категорія правової реальності. Підкреслено велике значення дослідницької роботи С. І. Максимова для розвитку філософії права і вплив його ідей через об'єктивний показник, прийнятий у світовій науковій спільноті,-індекс цитування.

Достойне вшанування пам’яті видатного філософа права (рецензія на книгу, присвячену 140-річчю П. І. Новгородцева: Проблемы философии права: Сборник статей. — Луганск, 2006) / А. А. Козловський // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 257-260. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.
Рецензія на видання: Проблемы философии права: Сборник статей / Авт.: М.А. Колеров, А.П. Козырев, А.Н. Литвинов и др.; [Под ред. А.Н. Литвинова]; МВД Украины, Луганск. гос. ун–т внутр. дел. — Луганск: РИО ЛГУВД, 2006. — 384 с.

Другий всеукраїнський «круглий стіл» з антропології права: вдале продовження львівського починання / Д. А. Гудима // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 261-262. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.
Звіт про проведення Другого всеукраїнського «круглого столу» з антропології права на тему «Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)» проведеного 1-2 грудня 2006 року у Львові.

Віктор Федорович Погорілко (1938-2006) // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 263-264.— укp.
Викладено творчий шлях і досягнення в науці Віктора Федоровича Погорілко. Присвячено пам’яті науковця.

Юрій Іванович Римаренко (1929- 2006) // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 265-266. — укp.
Викладено творчий шлях і досягнення в науці Юрія Івановича Римаренко. Присвячено пам’яті науковця.

Віктор Васильович Цвєтков (1923-2007) // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-V. — С. 267-268. — укp.
Викладено творчий шлях і досягнення в науці Віктора Васильовича Цвєткова. Присвячено пам’яті науковця.


ТОМ VI-VII

Различие и единство во взаимодействии правовых культур в ХХI веке (XXIII Всемирный конгресс Международной ассоциации философии права и социальной философии) / М. В. Антонов, А. В. Поляков, С. И. Максимов // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 7-17. — рос.
Представлено огляд ХХІІІ Всесвітнього конгресу Міжнародної асоціації філософії права і соціальної філософії «Право і правові культури у ХХІ столітті: відмінності та єдність», який відбувся 1-6 серпня 2007 р. в Кракові (Польща).

Хто ми? Проблеми соціальної, культурної та правової ідентичності / Ауліс Аарніо [Переклад з англ.: С. І. Максимов] // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 18-24. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.
Розглянуто питання соціальної, культурної та правової ідентичності.

О месте права в фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера. К ранним исследованиям Вернера Майхофера. Комментарий. Г. Шпренгер: дает ли фундаментальная онтология фундамент для права? [Переклад з нім.: О. В. Стовба] / Герхард Шпренгер // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 25-41. — рос.
Розглянуто питання про визначення підгрунтя права. Після Другої світової війни і жахливого досвіду нацизму стало очевидним, що державна воля не може бути визнана єдиним «вірним» джерелом права. Відповідно правознавці стали шукати інші методологічні шляхи, які б дозволили «обминути» позитивізм та віднайти право не як «зовнішнє» щодо людини явище, вкорінене у примусі, але як феномен, який має свої витоки у бутті. Базою для подібних досліджень стали праці багатьох філософів, насамперед – М. Гайдеггера. Але чи належить право лише до сфери «несправжнього буття»? Чи право і екзистенція все таки є сумісними? На ці питання «транзитом» через ранні праці В. Майхофера і намагається знайти відповідь Г. Шпренгер.

Об’єкт і предмет філософії права / С. С. Сливка // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 42-48. — Бібліогр.: 14 назв. — укp.
Розглянуто питання визначення об'єкту вивчення філософії права, чим є реалізація духу природного права, а предметом-суть і закономірність втілення свободи в суб'єктивному дусі права. Співвідношення суб'єкта і предмета філософії права виражається як співвідношення цілого і окремого, де предмет-це конкретизація, гештальт суб'єкта.

Аксіосфера сучасної держави та сприйняття права в суспільстві: проблеми теорії / Н. М. Оніщенко // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 49-53. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.
Розглянуто теоретичні питання аксіосфери сучасної держави і сприйняття права в суспільстві у світлі концептуальних принципів розвитку сучасної держави.

Право як монолог державної влади в контексті сучасного українського розвитку / М. Г. Братасюк // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 54-59. — Бібліогр.: 20 назв. — укp.
Проаналізовано існуючу монологічну доктрину права. Розглянуто необхідність формування в умовах сучасних українських реалій нового образу права-права як форми існування і вираження вищих духовних цінностей. Новий образ права повинен замінити існуюче негуманістичне розуміння права як виключне політико-державне явище, яке, прославляючи владу і державу, принижує перед ними людину.

Проблема свободы воли в философии права (анализ концепций детерминизма в контексте поиска смысла права) / А. А. Мережко // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 60-63. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.
Досліджено питання про свободу волі в контексті теорії детермінізму. Розглянуто різні концепції детермінізму, а також аргументи на користь свободи волі. Визначено, що сенс права полягає у розвитку свободи в людині та суспільстві.

Взаємозв’язки природного та позитивного права: методологічні засади дослідження / С. П. Рабінович // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 64-72. — Бібліогр.: 38 назв. — укp.
Проаналізовано питання переведення проблеми взаємодії природньо- і позитивно-правових аспектів правової реальності на соціологічний рівень розгляду дозволяє інтерпретувати цю взаємодію за допомогою інституціонального аналізу. Інституціоналізація природно-правових уявлень є процесом створення тих соціонормативних (у тому числі державно-юридичних, організаційних і досвідчено-практичних елементів соціальних інститутів, за допомогою яких забезпечується функціонування їх ідейно-цільових компонентів. Легітимація юридичних інститутів є оцінкою їх відповідності існуючим морально-правовим («природно-правовим») уявленням. Процеси інституціоналізації і легітимації виступають як прояви загальних закономірностей функціонування соціально-юридичних інститутів.

Богдан Кістяківський про реальність об'єктивного права / М. П. Альчук // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 73-78. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.
Розглянуто погляди Б. Кістяківського-українського філософа права, який акцентував увагу на домінуючому положенні права в людській культурі. Підкреслено дискусійність питань про реальність і суть права, про його об'єктивність і суб'єктивність. Визначено, що головним є єдність об'єктивного і суб'єктивного в праві.

Дволикість права. Погляд під кутом теорії пізнання права. Вступний коментар. Дволике право сто років опісля (Козюбра М. І., Корнута Р. ) / Адольф Меркль // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 79 -93. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.
Розглянуто питання пошуку природи легітимності права. Звернуто увагу на постійно актуальне питання природного права, яке займає відособлене місце, але проте певним чином впливає на формальне право, особливо тоді, коли йому не дістає позитивних підстав.

Страсбурзьке правосуддя: філософсько-антропологічні та гносеологічні засади / П. М. Рабінович // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 94-101. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.
Проаналізовано численні рішення Європейського суду з прав людини. Узагальнено погляди відносно того, яке соціальне явище відображується поняттям права. Обгрунтовано, що таким явищем виступають, передусім, певні потреби і відповідні інтереси індивідів, а також колективних учасників соціуму. Виявлено ті об'єктивні закони і категорії діалектики, які, так або інакше, використовує Суд у своїй правопізнавальній і правоінтерпретаційній діяльності.

Ідея правової держави в контексті становлення та розвитку європейської правової культури / С. І. Максимов // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 102-111. — Бібліогр.: 30 назв. — укp.
Здійснено осмислення складного і суперечливого розвитку духовних передумов правової держави і їх реалізації у відповідних інститутах, що дозволяє отримати уявлення про основні складові європейської правової культури і прояснити шляхи руху українського суспільства до ідеалу правової держави.

Принцип верховенства права: сучасний погляд на проблему крізь призму кантівського праворозуміння / І. В. Музика // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 112-117. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.
Інтерпретовано сучасні підходи до розуміння змісту принципу верховенства права крізь кантівське розуміння права, в якому справедливість і гуманізм є невід'ємними принципами буття правової держави і громадянського суспільства. Запропоновано авторське бачення змісту і суті принципу верховенства права.

Принцип панування права (the rule of law) у праці Альберта Дайсі «Вступ до вивчення конституційного права» / Б. В. Малишев // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 118-123. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.
Розкрито розуміння А.В. Дайсі принципу панування права в його найголовнішій роботі «Вступ до вивчення конституційного права».

Роль основоположних принципів у застосуванні права / С. П. Погребняк // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 119-134. — Бібліогр.: 51 назв. — укp.
Розглянуто  питання про безпосереднє застосування принципів права, яке пов’язане з проблемою добудови (розвитку) права під час його реалізації. Продемонстровано важливу роль засадничих принципів при уточненні, доповненні і виправленні закону в процесі правозастосування.

До проблеми номінального та реального конституціоналізму, теорії «Reine Rechtslehre» й онтології конституційного контролю / І. Д. Сліденко // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 135-146. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.
Розглянуто онтологічні проблеми європейського різновиду конституційного контролю в контексті доктрини «Reine Rechtslehre» і співвідношенні з сучасною концепцією конституціоналізму. Досліджено проблему адекватного розуміння конституціоналізму. Здійснено критичний аналіз доктрини Кельзена у зв'язку з практикою її реалізації. Розглянуто підходи до вивчення вказаних категорій.

Феномен права как фундаментально-онтологическая основа правосудия / А. В. Стовба // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 147-153. — Бібліогр.: 21 назв. — рос.
Проаналізовано судову практику Верховного та Конституційного судів України, що вказує на нагальну необхідність осмислення того, як існує право «поза законом».Зазначено, що правосуддя, на відміну від судочинства, потребує не просто закону, але й права. Відтак є необхідним пошук методологічних засад, які б дозволили відшукати «право у житті», яке є первинним відносно «права у законі». Допомогти у цьому може фундаментальна онтологія М. Гайдеггера. Осмислення права на основі цієї філософії дає змогу осягнути фундаментально-онтологічні засади правосуддя, вкоренивши його у людське буття.

Зміст судової інтерпретації: герменевтичний вимір / А. М. Бернюков // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 154-163. — Бібліогр.: 28 назв. — укp.
Розкрито зміст природи процесу чинення правосуддя як одне з ключових питань юриспруденції. Зазначено суть герменевтики усієї судової інтерпретації. Як виявило дослідження, погляд на це актуальне питання під кутом зору правової герменевтики є методологічно обгрунтованим і заслуговує на широку наукову увагу.

Поняття правосуддя до його здійснення (на прикладі філософії правосуддя Гегеля) / В. С. Бігун // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 164-171. — Бібліогр.: 23 назв. — укp.
Зроблено огляд поглядів Гегеля на правосуддя і судочинство в контексті філософії правосуддя. Розкрито уявлення філософа про суд і судовий персонал, правосуддя в контексті держави і громадянського суспільства, правосуддя в контексті співвідношення і розмежування закону і права, суд і судді розглянуто як «органи закону». Правосуддя розкрито як ідею правосуддя, поняття і його здійснення.

Про державний суверенітет і легітимність державної влади в політико-правовому вченні Томаса Гобса / В. Б. Ковальчук // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 172-181. — Бібліогр.: 17 назв. — укp.
Розглянуто теорію державного суверенітету Томаса Гоббса, внесену до правової і політичної науки, яка не дивлячись на те, що була неоднозначно сприйнята в інтелектуальному середовищі, містила в собі важливу проблему,-легітимності і легальності влади, саме ту проблему, яка стала предметом обговорень не одного покоління правознавців і політологів.

Онто-гносеологічні засади актуалізації волі у правовій реальності / Л. В. Трофімова, С. В. Савчук // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 182-186. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.
Розглянуто онто-гносеологічні підстави актуалізації волі в правовій реальності: воля як невід'ємний атрибут людського способу буття пронизує усе право; через суб'єкта і в суб'єктові актуалізується воля в правовій реальності.

Філософія нагородного права як сфера правової політики та нагородної юстиції (на прикладі відзначення суддів державними нагородами України) / В. С. Бігун, Д. Г. Коритько // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 187-203. — Бібліогр.: 66 назв. — укp.
Висвітлено результати прикладного філософсько-правового дослідження-осмислення цінностей, які заохочує держава, відмічаючи суддів державними нагородами України. Також осмислено нагородження державою заслуг суддів за професійну і непрофесійну діяльність. З'ясовано аксіологію державного нагородження суддів як особливої категорії громадян і «посадовців судової влади». Розглянуто заслуги як відображення цінностей, відмічених нагородами. Проаналізовано відзначення суддів державними нагородами України. Визначено нагородне право як частину нагородної політики (політики у сфері державних нагород і не лише), яка є частиною правової політики. Проведено ціннісний аналіз значущості заслуги, яка відзначається нагородою. Представлене дослідження-частина ширших за об'єктами досліджень авторів: філософії правосуддя і загальнотеоретичних принципів державного нагородження в Україні.

Гідність людини у правових умовах медичного втручання: досвід операціоналізації поняття / Г. А. Миронова // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 204-209. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.
Розглянуто проблема юридичної інтерпретації етичної категорії «гідність людини» в контексті правових умов медичного втручання. Запропоновано методології виявлення нормативного змісту ціннісних понять за допомогою процедури операціоналізації. Обгрунтовано, що гідність особи пацієнта реалізується, передусім, через нормативну конструкцію інформованої згоди на медичне втручання.

Методологічні проблеми дослідження добросовісності (bona fides) у римському праві / І. М. Шаркова // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 210-214. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.
Розглянуто проблему методологічних основ дослідження концепції сумлінності. Сучасна концепція сумлінності бере свій початок з максим і інших правових правил римського права. Спеціальну увагу приділено проблемі тлумачення змісту концепції сумлінності і її основних категорій.

Громадянське суспільство: правове забезпечення світоглядної (релігійної) самобутності особистості / О. М. Шевченко // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 215-219. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.
Досліджено питання правового забезпечення свободи вибору особи у світоглядній (релігійною) сфері. Зазначено, що право людини на самореалізацію у виборі духовних цінностей і орієнтирів є базовим фундаментом приватної сфери автономії особи у сучасному світі, яка у свою чергу є важливою передумовою становлення, як громадянського суспільства, так і правової держави.

Паспорт спеціальності «Філософія права» (12.00.12) // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 220. — укp.
Представлено Паспорт спеціальності «Філософія права» (12.00.12), затверджений постановою президії ВАК України від 21.05.2008 N 38-06/6.

Міжнародний методологічний семінар «Філософія права як академічна дисципліна» / С. І. Максимов, Д. Ю. Кобринський // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 221-233. — укp.
Представлено звіт про проведення  Міжнародного методологічного семінару «Філософія права як академічна дисципліна», який відбувся в Києві 26-29 вересня 2008 року

ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Філософські, методологічні та психологічні проблеми права» / В. М. Кравець, О. В. Павлишин // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 234-236 — укp.
Представлено звіт про проведення ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Філософські, методологічні та психологічні проблеми права», яка відбулася 31 січня 2009 року в Києві.

Тячівський міжнародний семінар із філософії та права / Ю. П. Лобода // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 237 — укp.
Представлено звіт про проведення Тячівського міжнародного семінару із філософії та права, який відбувся на Тячівщині (Закарпаття) 10-11 жовтня 2009 року.

Лібералізм: Антологія. 2-ге видання (рецензія) / І. В. Музика // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 238. — укp.
Рецензія на видання: «Лібералізм: Антологія.» 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2009 – хххіі + 1128 с. – («Політичні ідеології»)

Правова традиція українського народу: загальнотеоретичне дослідження (рецензія) / П. М Рабінович, С. П. Рабінович // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 239-241. — укp.
Рецензія на видання: Лобода Ю.П. Правова традиція українського народу (феномен та об’єкт загальнотеоретичного дискурсу). — Львів: Світ, 2009. — 280 с

Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення (рецензія) / О. О. Мережко // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 242-243. — укp.
Рецензія на видання: Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. Стовба. – К., 2009. – 316 с. (Бібліотека Міжнародного часопису «Проблеми філософії права»).

Володимиру Дмитровичу Бабкіну – 85 років / В. П. Горбатенко // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 244-251. — укp.
Матеріал, присвячений ювілею – 85-річчю Володимира Дмитровича Бабкіна. Біографія, спогади і розгорнуті відзиви колег.

Эриху Юрьевичу Соловьеву – 75 лет // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 252-254. — рос.
Матеріал, присвячений ювілею – 75 річчю Еріха Юрійовича Соловйова.

Володимир Миколайович Селіванов (1945-2007). До питання про методологічне забезпечення вітчизняного правознавства і юридичної практики (аналіз положень підручника німецького професора) / В. М. Селіванов // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VI-VII. — С. 255-260. — укp.
Розкриваються методологічне засади вітчизняного правознавства і юридичної практики на основі аналізу підручника німецького професора Райнгольда Циппеліуса: Юридична методологія. – К.: Реферат, 2004. – 176 с.

 

 

  

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign