Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрПодія. Реальність студентського самоврядування в законі: 10% квоти у Вченій раді та 0,5% коштів „спецфонду”. Спецфонд – не бюджет

20.01.2010

Тема: студентська самоврядування | student self-government

Верховна Рада України 19 січня 2010 року ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо питань студентського самоврядування) 

Законом розширені повноваження та функції органів студентського самоврядування, встановлена квота представництва студентів у колегіальних органах вищих навчальних закладів, уточнені питання щодо утворення та функціонування органів студентського самоврядування, конкретизовані сфери, форми та напрями їх діяльності.

Згідно із законом, органи студентського самоврядування отримують квоту в 10% в складі Вченої ради вузу, що слугуватиме врахуванню інтересів студентства в процесі прийняття різноманітних рішень в навчальному закладі. Відповідно до закону, процедура відрахування та поновлення на навчання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, має проводитися виключно за погодженням із органами студентського самоврядування.

Закон передбачає, що на фінансування студентського самоврядування передбачено виділяти не менш 0,5% коштів спецфонду відповідного вищого навчального закладу. Із даних коштів не менш ніж 30%  мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються у відповідному вищому навчальному закладі.

Слід відзначити: в початковому Проекті Закону від 12.12.2007 зазначалося: „Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти в розмірі, визначеному Вченою радою вищого навчального закладу, але не менше 1 (одного) відсотка бюджету відповідного вищого навчального закладу”.

 

Йдеться про дві відмінності: (1) розмір зменшено на 0,5%; (2) введено поняття „спеціальний фонд”, а не бюджету. Таким чином, головне питання нині: що значить „спеціальний фонд” і обсяг фінансування на 0,5%.

 

Відповідний законопроект зареєстровано за №1280.

Джерело: Інформаційне управління Верховної ради України

Проект

(Тираж 23.12.2009)

Зокрема, з-поміж іншого:

Внесено такі змін до Закону України “Про вищу освіту”:

1) абзац одинадцятий частини другої статті 32 доповнити словами «за погодженням з органами студентського самоврядування»;

2) у статті 34: абзаци тринадцятий і чотирнадцятий частини першої викласти в такій редакції:

«Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова - керівник вищого навчального закладу. До складу Вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами заступники керівника вищого навчального закладу, декани (начальники) факультетів, директори (начальники) інститутів, учений секретар, директор (завідувач) бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу. При цьому не менше як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менше як 10 відсотків – виборні представники осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

Виборні представники обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники осіб, які навчаються, - вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу;

текст статті 38 викласти в такій редакції:

“1. У вищих навчальних закладах та їхніх структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування відповідних навчальних закладів.

У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у вищому навчальному закладі. Усі особи, які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються у вищому навчальному закладі, безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу.

3. Органи студентського самоврядування:

приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;

розпоряджаються коштами та іншим майном, які знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;

виконують інші функції.

За погодженням з органом студентського самоврядування у вищому навчальному закладі приймається рішення про:

відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їх поновлення на навчання ;

переведення студента, курсанта, аспіранта, які навчаються у вищому навчальному закладі, за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням;

призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу зі студентами;

поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

затвердження рішень з питань студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу.

5. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі та які:

ухвалюють Положення про студентське самоврядування;

обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;

визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

6. Керівник вищого навчального закладу має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою вищого навчального закладу у розмірі не менше 0,5 (половини одного) відсотка коштів спеціального фонду відповідного вищого навчального закладу.

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менше ніж 30% коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються у відповідному вищому навчальному закладі.

7. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо)»

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign