Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

Філософія права. П’ятий круглий стіл „Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)” (4-5.12.2009)

18.10.2009

Тема: конференція, філософія права, антропологія права / conference, philosophy of law, anthropology of law

Академія правових наук України, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування, Львівська лабораторія прав людини і громадянина, Львівський національний університет імені Івана Франка (юридичний факультет), Інститут соціальної антропології запрошують Вас стати учасником міжнародного "круглого столу" за темою:

„Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)”

Захід відбудеться 4-5 грудня 2009 року у приміщенні юридичного факультету Львівського національного університету. Передбачається участь не тільки юристів, але й філософів, богословів, етнографів, мовознавців.

Основні тематичні питання, які пропонуються для обговорення:

 • праворозуміння як визначальна детермінанта антропології права;
 • антропологія права: об’єкти і предмети дослідження; філософський та юридичний виміри; плюралізм підходів; плюралізм антропологій: правові проекції;
 • методологія антропології права: підходи, методи та засоби досліджень;
 • антропологічні аспекти права у позитивістських й альтернативних їм доктринах;
 • антропологічні дослідження ХХ – ХХІ століть і їх значення для становлення та розвитку антропології права;
 • правові властивості людини й антропні властивості права;
 • універсалізація права та культурні універсалії; плюралізація права та культурно-історичний плюралізм.

 

Робочі мови: українська, російська, польська.

Для участі у круглому столі просимо Вас до 1 листопада 2009 року надіслати заявку (із зазначенням прізвища, імені та по-батькові, наукового ступеня, вченого звання, місця роботи, посади, контактної електронної та/або поштової адреси), тему доповіді та її текст (вимоги до оформлення якого додаються) на адресу: hudym@mail.ru.

Телефон для довідок: 8-050-674-9-784.

Збірку матеріалів планується видати до проведення „круглого столу”.

Для бронювання номера у готелі Львівського національного університету імені Івана Франка просимо повідомити про таку потребу у заявці.

Захід проводиться за підтримки Всеукраїнської асоціації філософії права і соціальної філософії та міжнародного часопису „Проблеми філософії права”.

Про час початку роботи „круглого столу” кожного учасника буде повідомлено додатково.

Джерело: Оргкомітет.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ВИСТУПУ:

 • текст, виконаний у "Microsoft Word" для "Windows", з розширенням назви файла *.doc або *.rtf;
 • обсяг (разом з посиланнями) – до 24 сторінок формату А4 книжкової орієнтації;
 • відступ першого рядка у тексті – 10 мм;
 • посилання подаються після тексту доповіді відповідно до їх нумерації, поданої у тексті у квадратних дужках із зазначенням сторінок відповідного джерела;
 • поля: верхнє, нижнє, праве – 15 мм, ліве – 20 мм;
 • шрифт – Times New Roman, кегль – 14;
 • інтервал між рядками – 1,5;
 • назва файлу в електронному варіанті повинна містити прізвище автора в англійській транслітерації;
 • анотації та ключові слова українською й англійською мовами обов’язкові (загальний обсяг кожної анотації – до 0,5 сторінки).

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ВИСТУПУ

АНТРОПОЛОГІЯ ПРАВА

А. Андрійчук

Науково-дослідний інститут проблем філософії права,

м. Київ, вул. Львівська, 154, e-mail: andriychuk@ukr.net

 

Текст доповіді…[1, с. 128]. Текст доповіді…[2, с. 86]. Текст доповіді…

1.       Нерсесянц В. С. Философия права: Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА·М, 1998. – 652 с.

2.       Алексеев С. С. Частное право: Научно-публицистический очерк. – М.: Статут, 1999. – 160 с.

Анотація (3-4 речення українською мовою).

Ключові слова: … (українською мовою).

 

ANTHROPOLOGY OF LAW

 

A. Andriychuk

Research Institute on Philosophy of Law Problems,

Kyiv, Lvivska str., 154, e-mail: andriychuk@ukr.net

Summary (3-4 речення англійською мовою).

Key-words: … (англійською мовою).

 

Інформація російською мовою

Академия правовых наук Украины, НИИ государственного строительства и местного самоуправления, Львовская лаборатория прав человека и гражданина, Львовский национальный университет имени Ивана Франко (юридический факультет), Институт социальной антропологии

приглашают Вас стать учасником международного "круглого стола"

на тему: „Антропология права: философское и юридическое измерения (состояние, проблемы, перспективы)”

Мероприятие состоится 4-5 декабря 2009 года в помещении юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко. Предполагается участие не только юристов, но и философов, богословов, этнографов, языковедов.

Основные тематические вопросы, предлагаемые для обсуждения:

 • правопонимание как основополагающая детерминанта антропологии права;
 • антропология права: объекты и предметы исследований; философское и юридическое измерения; плюрализм подходов; плюрализм антропологий: правовые проекции;
 • методология антропологии права: подходы, методы и средства исследований;
 • антропологические аспекты права в позитивистских и альтернативных им доктринах;
 • антропологические исследования ХХ – ХХІ веков и их значение для становления и развития антропологии права;
 • правовые свойства человека и антропные свойства права;
 • универсализация права и культурные универсалии; плюрализация права и культурно-исторический плюрализм.

Рабочие языки: украинский, русский, польский.

Для участия в "круглом столе" просим Вас до 1 ноября 2009 года отправить заявку (с указанием фамилии, имени и отчества, научной степени, научного звания, места работы, должности, контактного электронного и/или почтового адреса), тему доклада и его текст (требования к оформлению которого прилагаются) по адресу: hudym@mail.ru. Телефон для справок: +380-50-674-9-784.

Сборник материалов планируется издать до проведения „круглого стола”.

Для бронирования номера в гостинице Львовского национального университета имени Ивана Франко просим сообщить о такой потребности в заявке.

Мероприятие проводится при поддержке Всеукраинской ассоциации философии права и социальной философии, а также международного журнала "Проблемы философии права".

Требования к оформлению текста выступления:

текст, напечатан в "Microsoft Word" для "Windows", с расширением названия файла *.doc или *.rtf;

объем (вместе со ссылками) – до 24 страниц формата А4 книжной ориентации;

отступ первой строки в тексте – 10 мм;

ссылки подаются после текста доклада соответственно их нумерации, поданной в тексте в квадратных скобках с указанием страниц соответственного источника;

поля: верхнее, нижнее, правое –15 мм, левое – 20 мм;

шрифт – Times New Roman, кегль – 14;

междустрочный интервал – 1,5;

название файла в электронном варианте должно содержать фамилию автора в английской транслитерации;

аннотации и ключевые слова на русском (польском) и английском языках обязательны (общий объем каждой аннотации – до 0,5 страниц).

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТА ВЫСТУПЛЕНИЯ

 

АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВА

 

А. Андрийчук

Научно-исследовательский институт проблем философии права,

г. Киев, ул. Львовская, 154, e-mail: andriychuk@ukr.net

 

Текст доклада…[1, с. 128]. Текст доклада…[2, с. 86]. Текст доклада…

 

1.       Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА·М, 1998. – 652 с.

2.       Алексеев С.С. Частное право: Научно-публицистический очерк. – М.: Статут, 1999. – 160 с.

 

Аннотация (3-4 предложения на русском/польском языке).

Ключевые слова: … (на русском/польском языке).

 

ANTHROPOLOGY OF LAW

 

A. Andriychuk

Research Institute on Philosophy of Law Problems,

Kyiv, Lvivska str., 154, e-mail: andriychuk@ukr.net

Summary (3-4 предложения на английском языке).

Key-words: … (на английском языке).

Источник: Оргкомитет.

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign