Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрПодія. Філософія права в Україні: вийшов черговий том часопису „Проблеми філософії права”

05.01.2009

В. С. БІГУН. В’ячеслав Степанович Бігун, кандидат юридичних наук, доцент Київського університету права НАН України, науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, відповідальний секретар Міжнародного часопису «Проблеми філософії права»

В українському право- і державознавстві зростає інтерес до філософії права. Відображенням цього інтересу й водночас форумом наукового спілкування в сфері елегантної юриспруденції є Міжнародний часопис «Проблеми філософії права», черговий том[1] якого нещодавно побачив світ ([1] Проблеми філософії права. Том ІV-V. — Київ-Чернівці: Рута, 2008. — 288 с.)

З-поміж більше ніж 30 публікацій тому статті відомих в Україні та світі дослідників філософії права. Відкриває том праця провідного філософа сучасності Юргена Хабермаса „Кантіанський проект конституціоналізації міжнародного права: чи є в ньому майбутнє?”, а також аналіз статті та піднятих у ній ідей професора С. І. Максимова („Кантівський проект правового суспільства і нові демократії”). В своїй праці Хабермас пояснює кантіанський проект «космополітичного правопорядку» і оцінює перспективи модифікованого космополітизму в світлі історії міжнародного права. Він обґрунтовує переваги проекту конституціоналізації міжнародного права у порівнянні з конкуруючими проектами домінування грубої сили над правом і моралізації міжнародної політики, що визначається етосом супердержави. Доповнює тематику праця Франциско Лапорта „Глобалізація і верховенство права. Деякі сумніви вестфальця”. Читачі також можуть дізнатися й про інші доповіді ХХII Всесвітнього конгресу з філософії права і соціальної філософії «Право і справедливість в глобальному суспільстві» зі спеціального огляду.

У традиційній рубриці „Філософія права і праворозуміння” друкується праця відомого російського правознавця О. В. Полякова „Коммунікативний підхід до загальної теорії права”. Автор виходить із припущення: право – саме і є видом соціальної комунікації, суб'єкти якої на основі інтерпретації правових текстів реалізують свої права і обов'язки. Наявність у правовій комунікації экспліцитной і імпліцитної сторін дозволяє виділити формальні і ціннісні підстави права. Зазначену рубрику доповнюють тематичні праці українських правознавців. Зокрема варто виокремити статті І. В. Музики, О. В. Петришина і О. М. Костенка. Так, у праці І. В. Музики „Ліберальна ідеологія як фактор трансформації сучасного праворозуміння” автор обґрунтовує зазначену в назві статті думку, а також положення про те, що ідеологічний аспект праворозуміння зумовлює трансформацію усіх аспектів цієї складної комплексної категорії, яка визначає особливості існуючого суспільного порядку, зокрема правопорядку, а також – шляхи розвитку суспільства загалом.

Варті уваги (перекладені завдяки активним зусиллям професора С. І. Максимова та доцента О. В. Стовби) низка праць відомих іноземних філософів права, що збагачують дискурс української філософії права. Зокрема, йдеться про праці Ауліcа Аарньо „Систематизація і інтерпретація законів” та Євгеніо Булигіна „До проблеми обґрунтування прав людини”. Окремо подано статтю з нагоди ювілею дослідника, присвячену науковому доробку Є. Булигіна.

У томі широко представлений доробок сучасних українських філософів права. Загалом доробок української філософії права узагальнено в огляді В. С. Бігуна „Філософія права в Україні (1990-2005): здобутки і перспективи”. Огляд доповнює додаток із переліком дисертацій зі спеціальності «філософія права» (12.00.12), захищених із 1997 року.

Окремим розділом представлено новини та події академічного життя в сфері філософії права: рецензії, повідомлення про наукові заходи, життєписи дослідників, які відійшли у вічність, залишивши про себе світлу пам'ять і вартий уваги творчий доробок.

Нагадаємо, що Міжнародний часопис «Проблеми філософії права» – провідне українське наукове видання у сфері філософії права та суміжних дисциплін, започатковане в 2003 році під егідою Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії (IVR). Згідно з Постановою Президії ВАК України від 30 березня 2004 року часопис включено до переліку видань, публікації в яких зараховуються у разі захисту дисертації як наукової роботи. Видавці часопису – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (адреса редакції для листування: vsbihun@hotmail.com; деталі про часопис – за лінком www.bihun.info/phillaw).

Загалом видано вже чотири томи часопису „Проблеми філософії права”. Так, том І містить публікації 46 авторів українською, російською та англійською мовами — переважно тези доповідей і виступів на «круг­лому столі» в Інституті держави права імені В. М. Корецького НАН України 25 березня 2003 року, інші фундаментальні наукові статті вітчизняних та іноземних авторів та матеріли, які висвітлюють процес розвитку фі­лософії права в Україні. Том ІІ містить публікації 27 авторів українською, російською, англійською, німецькою та польською мовами у рубриках: про природу філософії права, «Класики філософії права» (переклади і огляди праць Ґустава Радбруха), методологію права, онтологію та гносеологію права, проблеми девіантної поведінки, філософію політики та естетики права; рецензії на три наукові праці, привітання до 80-річчя професора В. Д. Бабкіна. Том ІІІ формують публікації більше 40 авторів: переважно це результати досліджень українських та зарубіжних авторів, у рубриці «Класики філософії права праці опубліковано вперше перекладені праці Євгена Ерліха, аналіз його наукової спадщини, рецензії та ювілейні статті, інші матеріли, які висвітлюють розвиток філософії права в Україні.
<hr"33%" size="1"></hr"33%">

Проблеми філософії права. Том ІV-V. — Київ-Чернівці: Рута, 2008. — 288 с.. З м і с т

ХХІІ ВСЕСВІТНІЙ КОНГРЕС ІЗ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА І СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ «ПРАВО І СПРАВЕДЛИВІСТЬ У ГЛОБАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ»
Хабермас Юрген Кантианский проект конституционализации международного права: есть ли у него будущее?
Максимов С. І.  Кантівський проект правового суспільства і нові демократії
Такікава Хірохіде  Виправдання держави загального достатку в добу глобалізації. До питання про комплексні кордони
Лапорта Франциско Глобализация и верховенство права. Некоторые сомнения вестфальца
Максимов С. И. ХХІІ Всемирный конгресс по философии права и социальной философии «Право и справедливость в глобальном обществе» (обзор)

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА І ПРАВОРОЗУМІННЯ
Поляков А. В.  Коммуникативный подход к общей теории права
Музика І. В. Ліберальна ідеологія як фактор трансформації сучасного праворозуміння
Петришин О. В. Право як соціальне явище: особливості юридичного підходу
Лобода Ю. П.  Феномен права та традиція праворозуміння
Костенко О. Б. Свобода як евристичний принцип праворозуміння
Костенко О. М.  Соціальний натуралізм як методологічний принцип філософії права
Сердюк О. В. Концептуалізація соціальності права в сучасних інтегративних парадигмах П. Бурд’є, Ю. Габермас, Е. Гідденс
Бігун В. С.  Філософія правосуддя (до постановки проблеми)
Стовба О. В.  Деконструкція поняття права: постановка проблеми
Дудаш Т. І.  Проблема праворозуміння: мовнономінаційний аспект (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім’ї)

ФІЛОСОФІЯ ПОЗИТИВНОГО ПРАВА
Аарньо Аулиc   Систематизация и интерпретация законов
Булыгин Євгений К проблеме обоснования прав человека
Гаврилюк Р. О.  Еволюція конституційно-податкового компромісу суспільства і держави

АНТРОПОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВА
Гудима Д. А.  Права людини: досвід дослідження з позиції соціально-антропологічного підходу
Петлевич Н. С.  Персоналістичні характеристики права
Стефанчук Р. О. Про розмежування понять «особа», «особистість» та «особистий» у філософії та праві
Штурцев Ю. Ю.  Антропологія права як сфера наукової діяльності

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Бігун В. С.  Філософія права в Україні (1990-2005): здобутки і перспективи
(Додаток: перелік дисертацій зі спеціальності «філософія права»)
Альчук М. П.  Богдан Кістяківський. На захист права
Кобринський Д. Ю.  Філософсько-правове визначення насильства
Байдалюк О. П. Теистические истоки аксиологии договорного права
Тимошенко В. І. Проблема свободи волі: від механістичного детермінізму до нормативного ідеалізму
Рабінович С. П. Діалектика «фюсіс» та «номос»: античні джерела європейської природно-правової традиції

НАУКОВЕ ЖИТТЯ, ЮВІЛЕЇ, РЕЦЕНЗІЇ
Атиенза Мануэль Є. В. Булигіну – 75 років
Евгений Булыгин и теория юридической аргументации
Литвинов О. М.  С. І. Максимову – 50 років. Науково-правова реальність, або спроба філософсько-біографічного осмислення індексу цитування (нотатки з нагоди ювілею професора С. І. Максимова)
Козловський А. А. Достойне вшанування пам’яті видатного філософа права (рецензія на книгу, присвячену 140-річчю П. І. Новгородцева: Проблемы философии права: Сборник статей. – Луганск, 2006)
Гудима Д. А. Другий всеукраїнський круглий стіл з антропології права: вдале продовження львівського починання

IN MEMORIAM
Віктор Федорович Погорілко (1938 – 2006)
Юрій Іванович Римаренко (1929 – 2006)
Віктор Васильович Цвєтков (1923 – 2007)

Іменний покажчик
Рубрикація  часопису «Проблеми філософії права»
Вимоги до публікацій
Зміст російською мовою

 

Публікація:  Бігун В. С. Філософія права в Україні: вийшов черговий том часопису „Проблеми філософії права” // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 1.

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign