Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрПостать. Ювілей академіка О. Ф. Скакун

01.03.2012

Тема: вчені-юристи України / Ukrainian legal scholars, O. F. Skakun

Найближчим часом наукова громадськість України відзначатиме ювілей видатного Вченого Ольги Федорівни Скакун – визнаного фахівця у сферах історії політичних і правових вчень, теорії права, порівняльного правознавства, на книгах якої протягом багатьох років виховуються молоді юристи.

Ольга Федорівна народилася 16 березня 1937 р. у м. Слов'янськ Донецької обл. (тоді – Сталінська обл.). У 1960 р. закінчила історичний факультет Харківського державного університету ім. О. Горького (тепер Харківський національний університет ім. В. Каразіна).

Працювала вчителем історії в середній школі селища П'ятихатки Харківської області (1960-1963), старшим лаборантом, завідувачем кабінетом історії УРСР Харківського державного університету (1963-1965).

У 1965 – 1968 рр. навчалася в аспірантурі Харківського державного університету. 1968 р. О.Ф. Скакун у спеціалізованій вченій раді цього ж університету захистила дисертацію на ступінь кандидата історичних наук на тему "Історичні погляди О.Я. Єфименко".

З 1968 по 1972 рр. — старший викладач, доцент кафедри історії держави і права Харківського юридичного інституту; у 1972 – 1997 рр. – професор кафедри теорії держави і права цього ж інституту (з 1995 — Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого).

1987 р. захистила дисертацію на ступінь доктора юридичних наук в Інституті держави і права АН УРСР на тему "Політична і правова думка на Україні (1861-1917 рр.)".

1972 р. їй присвоєно вчене звання доцента, а 1990 р. – професора; 1994 р. її обрано членом-кореспондентом Академії правових наук України. З 1997 по 2010 р. – професор кафедри теорії та історії держави і права Харківського національного університету внутрішніх справ.

З 2010 р. – завідувач кафедрою правового регулювання економіки Кримського економічного інституту Київського національного економічного університету  ім. Вадима Гетьмана. Була секретарем, головою правової секції Будинку вчених м. Харкова (1975-1986 рр.), членом Дорадчих зборів Української правничої фундації (1992-1997).

Ольга Федорівна є академіком Національної академії правових наук України (2010) та Української академії політичних наук (1993), заслуженим юристом України (1999). Нагороджена орденом княгині Ольги 3-го ступеня (2002), знаком «Відмінник освіти України» (2004 р.), відзнаками МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня (2006 р.), «За сприяння органам внутрішніх справ України» (2007 р.), грамотами МВС. Заслужений професор Національного університету внутрішніх справ (2003). У 2002 р. на ІІІ Всеукраїнському конкурсі кращих професійних надбань визнана юристом року в номінації «юрист-науковий співробітник». За значний особистий внесок у справу підготовки фахівців для української юстиції вписана Міністерством юстиції до “Золотої книги“ української юстиції (1995).

Під керівництвом О.Ф. Скакун було підготовлено і захищено 25 кандидатських дисертацій.

Є членом редакційних колегій наукових періодичних видань «Право України», «Порівняльно-правові дослідження», «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ», «Ученые записки Таврического университета им. В.И. Вернадского. Серия: Юридические науки»,  «Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Право», «Державне будівництво та місцеве самоврядування» та ін.

Ольга Федорівна Скакун є автором понад 700 наукових праць, в тому числі — п’яти монографій, 19 підручників, 18 навчальних посібників і навчально-методичних видань. Найзначнішими серед них є праці: “Політична і правова думка на Україні (1861-1917 рр.)” (1987), “Іван Франко” (1987), “М.П. Драгоманов як політичний мислитель” (1993), "Теорія держави і права" (десять видань між 1996 та 2011 рр.), "Теорія держави і права (енциклопедичний курс)" (чотири видання між 2005 та 2009 рр.), "Юридична деонтологія" (п’ять видань між 1999 та 2008 рр.), „Загальне порівняльне правознавство” (2008 р.). Її підручник «Теорія права та держави» у 2009 р. отримав перше місце на конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України.

Ольга Федорівна – мудра людина і чарівна жінка. Здоров’я і натхнення Вам на довгі роки!

Автор: О. В. Кресін

 

Найважливіші праці О.Ф. Скакун:

Монографії, брошури, довідники:

1.        Политическая и правовая мысль на Украине (1861-1917). – Х.: Вища школа, 1987. – 160 с.

2.        Иван Франко. – М.: Юр. лит., 1987. – 128 с.

3.        М.П. Драгоманов как политический мыслитель. – Х.: Основа, 1993. – 144 с.

4.        Правова система України: У п'яти томах. – Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / За заг. ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. – Х.: Право, 2008. – 728 с. (у співавторстві)

5.        Правова система України на правовій карті світу / Наукові доповіді Інституту державного будівництва і місцевого самоврядування АПрН України. – Х.: Эспада, 2004. – 96 с.

6.        Словарь терминов по теории государства и права. – Х.: Основа, 1993. – 179 с. (1997. – 180 с.) (у співавторстві).

7.        Терміни і поняття в законодавстві України: Науково-практичний словник-довідник. – Х.: Эспада, 2003. – 512 с. (у співавторстві).

8.        Юридический научно-практический словарь-справочник (основные термины и понятия). – Х.: Эспада, 2007. – 488 с. (у співавторстві)

9.        Принцип единства логического и исторического методов в сравнительном правоведении: Открытая лекция. – К.; Симферополь: Логос, 2007. – 31 с. (Серия науч.-метод. изданий «Академия сравнительного правоведения». Вып. 5).

10.    Правова система – держави, суспільства, регіону, світу? (Щодо базових категорій порівняльного правознавства). – К.; Х.; Сімферополь: Логос, 2008. – 32 с. (Серія наук.-метод. видань «Академія порівняльного правознавства».  Вип. 12).

11.    «Загальне порівняльне правознавство» як навчальна дисципліна: досвід і перспективи в Україні. – К.; Івано-Франківськ: Логос, 2010. – 18 с. (Серія наук.-метод. видань «Академія порівняльного правознавства». Вип. 21).

 

Підручники та навчальні посібники:

12.    Теорія держави і права. – Х., 1996. – 325 с. (1997. – 496 с.; 2000. – 704 с.; 2001. – 656 с.; 2005. – 656 с.; 2006. – 656 с.; 2008. – 656 с.; 2009. – 520 с.; 2010. – 520 с.; 2011. – 526 с.) (у 1996 та 1997 рр. – у співавторстві).

13.    Теория государства и права (энциклопедический курс). – Х., 2005. – 840 с. (2006. – 776 с.; 2007. – 840 с.; 2009. – 752 с.) (у 2006 та 2009 рр. – українською мовою).

14.    Юридическая деонтология. – Х.: Основа, 1999. – 304 с. (2002. – 504 с.; 2002. – 336 с.; 2006. – 384 с.; 2008. – 400 с.) (у 2008 р. – українською мовою).

15.    Общее сравнительное правоведение: Основные типы (семьи) правовых систем мира. – К.: Ін Юре, 2008. – 464 с.

16.    Хрестоматия по юридической деонтологии. – Х.: Эспада, 2002. – 448 с.

17.    Прогресивна політико-правова думка на Україні (IX ст. – 1917 р.). – К.: Рад. шк., 1990. – 88 с.

 

Статті:

18.    Эволюция становления юридической компаративистики: от Древней Греции до современной Украины // Україна і Греція: історична спадщина і перспективи співробітництва: Зб. наук. праць міжн. наук.-практ. конф. – Т. 1. Ч. ІІ. – Маріуполь, 1999. – С. 488-491.

19.    Судова правотворчість у країнах континентальної Європи // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Х.: Право, 2001. – Вип. 1. – С. 124-136.

20.    Модельний закон як важливий інструмент зближення національних законодавств // Наше право. – 2003. – № 2. – С.102-108. (у співавторстві)

21.    Регіональне, місцеве самоврядування за Конституціями України і Швейцарії: аксіологічний аналіз перспектив розвитку // Конституція України: досвід реалізації та шляхи удосконалення: матеріали "круглого столу". – Х., 2006. – С. 19-23.

22.    Традиции и новации в праве Украины и Македонии: сравнительный анализ // Українсько-македонські паралелі в історії і сучасності: Міжнар. наук. конф. – Сімферополь, 2006. – С. 38-49.

23.    Место общего сравнительного правоведения в системе юридических наук и его официальный статус // Порівняльне правознавство: Сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. наукових статей. – К., 2006. – С. 6-15.

24.    О термино-понятиях «типология», «типологизация», «тип» в сравнительном правоведении // Порівняльно-правові дослідження. – 2007. – № 1-2 .– С. 30-34.

25.    Категорії «інтеграція», «гармонізація», «апроксимація», «уніфікація» в правовому середовищі: схожість і відмінність дії // Порівняльно-правові дослідження. – 2008. – № 1. – С. 51-60.

26.    Верховенство права як принцип взаємодії правових систем в умовах глобалізації // Порівняльне правознавство: Сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства". – К.: Логос, 2009. – С. 97-102.

27.    Соотношение общего методологического похода и  метода в сравнительном правоведении // Сравнительное правоведение в российском высшем образовании: Сб. учебно-метод. и науч. мат-лов. / Под ред. А.Ю. Саломатина. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2009. – С. 111-123.

28.    Legal System: State, Region, World? // Foundations of comparative law: methods and typologies / Ed. by W.E. Butler, O.V. Kresin, Iu.S. Shemshuchenko. – London: Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2011. – P. 159 – 188.

29.    Аксиологический поход в исследованиях по сравнительному правоведению // Проблеми порівняльного правознавства: Зб. тез наук. доповідей ІІІ міжнародної наукової конференції  «Компаративістські читання». – Львів-Київ, 2011. – С. 7-9.

30.    Метатеория общего сравнительного правоведения как научной и учебной дисциплины // Порівняльне правознавство: Досвід і проблеми викладання: Зб. наук. праць і навч.-метод. мат-лів. – К., 2011. – С. 22-29.

31.    Сравнительное правоведение и методология его познания // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. наук. праць. – К.: Логос, 2011. – С. 12-21.

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign