Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрПодія. Конституційна Асамблея – концепція формування. Перелік представників

25.01.2012

Тема: Конституційне право України / Constitutional law of Ukraine

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 31/2012

Питання формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї

З метою реалізації конституційного права громадян України на участь в управлінні державними справами, забезпечення представницького характеру формування Конституційної Асамблеї, зокрема на засадах професіоналізму і науковості, а також започаткування її діяльності на демократичних принципах колегіальності, прозорості, відкритості та гласності постановляю:

1. Схвалити підготовлену на основі напрацювань Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї та рекомендацій Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) Концепцію формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї (додається).

2. Підтримуючи напрацювання Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї щодо порядку формування персонального складу Конституційної Асамблеї, запропонувати зазначеній групі, депутатським фракціям і депутатським групам у Верховній Раді України, а також іншим суб'єктам внесення кандидатур до персонального складу Конституційної Асамблеї подати до 16 квітня 2012 року свої пропозиції з урахуванням передбаченого схваленою Концепцією порядку.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

25 січня 2012 року

<hr"100%" size="2"></hr"100%">

СХВАЛЕНО
Указом Президента України
від 25 січня 2012 року №31/2012

КОНЦЕПЦІЯ
формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї

Концепція формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї (далі – Концепція) розроблена відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2011 року №224 «Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї» і визначає мету створення, статус, порядок формування Конституційної Асамблеї, завдання, принципи, форми та порядок організації її діяльності.

1. Загальні положення

1.1. Прийнята 28 червня 1996 року Конституція України закріпила політико-правові засади конституційного ладу суверенної України і позитивно вплинула на розвиток української державності.

Однак із часом виникла потреба в удосконаленні Основного Закону України, зумовлена, зокрема, розвитком суспільних відносин у державі. Рекомендації з питань вдосконалення Конституції України неодноразово висловлювались Парламентською Асамблеєю Ради Європи та Європейською Комісією «За демократію через право» (Венеціанська Комісія).

Нині необхідність оновлення Конституції України здебільшого сприймається політичними силами та суспільством в Україні. Водночас убачається важливим, щоб таке оновлення було системним і враховувало  практичний досвід реалізації положень Основного Закону України та досягнення і тенденції сучасного європейського конституціоналізму.

Отже, наразі є актуальними розроблення науково-обґрунтованої Концепції внесення змін до Конституції України та підготовка на її основі законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України.

Як свідчить світовий досвід, конституційна асамблея як політично незаангажована і професійна, представницька інституція є однією з ефективних демократичних організаційних форм забезпечення суспільної підтримки та сприйняття пропозицій щодо конституційних змін, досягнення політичної злагоди у суспільстві і державі з цих питань.

Виходячи з цього, Президентом України було підтримано ініціативу щодо створення Конституційної Асамблеї для підготовки змін до Конституції України, а Науково-експертною групою з підготовки Конституційної Асамблеї (далі – Науково-експертна група) запропоновано засади її формування та організації діяльності.

Напрацювання Науково-експертної групи покладені в основу Концепції.

1.2. Концепція грунтується на тому, що зміни до Конституції України мають вноситися відповідно до розділу ХІІІ Конституції України.

1.3. Концепція є основою для формування Конституційної Асамблеї, затвердження Положення про Конституційну Асамблею, прийняття інших актів, пов'язаних з її діяльністю.

2. Мета створення, статус, принципи організації діяльності Конституційної Асамблеї

2.1. Конституційна Асамблея створюється Президентом України відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України.

Конституційна Асамблея є спеціальним допоміжним органом, головною метою створення та діяльності якого є підготовка законопроекту про внесення змін до Конституції України.

2.2. У своїй діяльності Конституційна Асамблея керується Конституцією і законами України, іншими нормативно-правовими актами України, чинними міжнародними договорами України, а також Положенням про Конституційну Асамблею, Регламентом Конституційної Асамблеї, іншими актами, пов’язаними з її діяльністю.

Конституційна Асамблея у своїй діяльності керується також загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

2.3. Діяльність Конституційної Асамблеї грунтується на принципах верховенства права, колегіальності, самоврядності, прозорості, відкритості та гласності, незалежності у прийнятті рішень, а також на засадах професіоналізму і науковості, що є основою для ефективного, вільного та конструктивного обміну думками (діалогу), створення атмосфери довіри.

2.4. Конституційна Асамблея взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, об'єднаннями громадян, іншими інститутами громадянського суспільства, науковими установами, вищими навчальними закладами, іншими установами та організаціями, у тому числі міжнародними.

3. Завдання Конституційної Асамблеї

3.1. Основними завданнями Конституційної Асамблеї є:

узагальнення практики реалізації Конституції України, а також пропозицій і рекомендацій щодо її вдосконалення з урахуванням  досягнень і тенденцій сучасного конституціоналізму;

підготовка та схвалення Концепції внесення змін до Конституції України та подання її Президентові України;

підготовка на основі Концепції внесення змін до Конституції України законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України та  його попереднє схвалення;

організація громадського, а також фахового, в тому числі за участю міжнародних експертів, зокрема, Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), обговорення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України;

доопрацювання законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України за результатами їх фахового і громадського обговорення;

схвалення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України та подання Президентові України.

4. Порядок формування Конституційної Асамблеї та її робочих органів

4.1. З метою забезпечення представницького і професійного формування Конституційної Асамблеї Науково-експертною групою запропоновано такий порядок формування персонального складу Конституційної Асамблеї:

1) Конституційна Асамблея створюється у складі 100 осіб із числа громадян України, які мають відповідну фахову підготовку та досвід роботи у сфері державотворення і правотворення, мають авторитет у суспільстві та, як правило, не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і включаються до складу Конституційної Асамблеї за згодою.

Члени Конституційної Асамблеї працюють на громадських засадах.

Ураховуючи мету створення і завдання Конституційної Асамблеї, доцільно, щоб не менше половини від її складу становили вчені-конституціоналісти та інші фахівці в галузі права;

2) пропозиції щодо третини кандидатур персонального складу Конституційної Асамблеї (34 особи), схвалені більшістю голосів від загального складу Науково-експертної групи, вносяться Президентові України;

3) пропозиції щодо двох третин від персонального складу Конституційної Асамблеї (66 осіб) вносяться Президентові України названими нижче суб'єктами в такій кількості кандидатур:

<tablesonormaltable cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%"></tablesonormaltable>

а) Національна академія наук України, національні галузеві академії та академічні наукові установи:

<//td><//tr>

 • Національна академія наук України: 14, у тому числі:
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Інститут держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України 2
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи Національної академії наук України 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Державна установа «Інститут економіки та прогнозування» Національної академії наук України 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса Національної академії наук України 2
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Інститут соціології Національної академії наук України 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Інститут філософії імені Г.С.Сковороди  Національної академії наук України 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Національна академія правових наук України 5
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Національна академія педагогічних наук України 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>

б) наукові установи та вищі навчальні заклади:  

  </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Національний інститут стратегічних досліджень 2
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Національна академія державного управління при Президентові України 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Інститут законодавства Верховної Ради України 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Львівський національний університет імені Івана Франка 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Національна академія внутрішніх справ 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Національна академія прокуратури України 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія» 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Національний університет «Одеська юридична академія» 2
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Національний університет «Острозька академія» 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» 2
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Ужгородський національний університет 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" colspan="2" width="631"></td>

в) депутатські фракції, депутатські групи у Верховній Раді України; політичні партії, що брали участь в останніх виборах Президента України, місцевих виборах, – у разі якщо кандидати від цих партій (кандидати, включені до виборчих списків усіх місцевих організацій цих партій) отримали підтримку понад 100 тис. голосів виборців:

  </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Фракція «Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина» 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Фракція Блоку «НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА»: Народний Союз «Наша Україна», Політична партія «Вперед, Україно!», Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія «Собор», Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія «ПОРА», Партія захисників Вітчизни 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Фракція Комуністичної партії України 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Фракція Народної Партії у Верховній Раді України 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Група «Реформи заради майбутнього» у Верховній Раді України 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Політична партія «Фронт Змін» 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Політична партія «Сильна Україна» 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Соціалістична партія України 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Єдиний Центр 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" colspan="2" width="631"></td>

г) профільні громадські організації та незалежні експертно-аналітичні центри:

  </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Асоціація народних депутатів України 2
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування («Асоціація міст України»,  Асоціація сільських та селищних рад, «Українська асоціація районних та обласних рад») 2
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Всеукраїнська громадська організація «Асоціація суддів України» 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Громадська організація «Асоціація суддів Конституційного Суду України» 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Громадська організація «Спілка адвокатів України» 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Союз юристів України 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Український молодіжний правничий союз» 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Громадська організація Центр політико-правових реформ 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Федерація роботодавців України 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Федерація професійних спілок України 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Конфедерація вільних професійних спілок України 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Громадський консорціум виборчих ініціатив (Лабораторія законодавчих ініціатив, Український незалежний центр політичних досліджень, Всеукраїнська громадська організація «Громадянська мережа «ОПОРА», Всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців України») 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Партнерство «Новий Громадянин» 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Всеукраїнська асоціація громадських організацій «Українська Гельсінська спілка з прав людини» 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Громадська організація Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова 1
 • </td><//td></tr><//tr><tr></tr><td valign="top" width="475"></td>
 • Всеукраїнське громадське соціально-політичне об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України» 1;

<//td><//tr><//tbody><//table>

4) пропозиції щодо включення до персонального складу Конституційної Асамблеї подаються Президентові України, як правило, за результатами обговорення відповідних кандидатур, прийняття колегіальних рішень;

5) персональний склад Конституційної Асамблеї затверджується Президентом України одночасно із затвердженням Положення про Конституційну Асамблею.

Зміни до персонального складу Конституційної Асамблеї вносяться Президентом України за поданням голови Конституційної Асамблеї з урахуванням зазначеного вище порядку формування персонального складу Конституційної Асамблеї.

4.2. Голова, заступник голови і секретар Конституційної Асамблеї призначаються Президентом України за пропозицією Науково-експертної групи.

4.3. На першому (організаційному) пленарному засіданні Конституційної Асамблеї створюються її комісії, координаційне бюро Конституційної Асамблеї (далі – координаційне бюро) та інші робочі органи.

Комісії, інші робочі органи Конституційної Асамблеї створюються для підготовки пропозицій і рекомендацій з питань внесення змін до Конституції України, а також з інших питань, визначених завданнями Конституційної Асамблеї.

4.4. Перелік комісій та інших робочих органів, їх персональний склад затверджуються Конституційною Асамблеєю.

До складу комісії має входити не менше десяти членів Конституційної Асамблеї.

Голова, заступник голови і секретар комісії обираються більшістю голосів членів комісії і здійснюють функції щодо організації її діяльності.

4.5. Беручи до уваги структуру Конституції України та виходячи з необхідності вдосконалення Основного Закону України, доцільним убачається створення комісій Конституційної Асамблеї з питань:

конституційного ладу;

прав, свобод та обов’язків людини і громадянина;

народовладдя;

організації державної влади;

правосуддя;

правоохоронної діяльності;

адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування;

порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України.

У разі потреби Конституційна Асамблея може приймати рішення про утворення інших комісій, а також підкомісій у складі комісій.

4.6. Координаційне бюро створюється з метою узгодження діяльності комісій та інших робочих органів Конституційної Асамблеї.

Координаційне бюро очолює голова Конституційної Асамблеї.

До складу Координаційного бюро входять заступник голови Конституційної Асамблеї, секретар Конституційної Асамблеї, керівники комісій та інших робочих органів Конституційної Асамблеї.

5. Права Конституційної Асамблеї

5.1. Конституційна Асамблея для виконання покладених на неї завдань має право:

створювати свої робочі органи та планувати їх діяльність;

одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян, наукових установ, вищих навчальних закладів, інших установ та організацій необхідні інформацію, матеріали і документи;

надсилати в установленому порядку до вітчизняних, іноземних і міжнародних наукових та експертних організацій підготовлені Конституційною Асамблеєю документи для їх експертної оцінки;

залучати до своєї діяльності вітчизняних та іноземних учених-правознавців (за їх згодою);

запрошувати на пленарні засідання та засідання комісій, інших робочих органів Конституційної Асамблеї представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, наукових установ, вищих навчальних закладів, інших установ та організацій, вітчизняних та іноземних учених-правознавців для участі в обговоренні відповідних питань;

організовувати проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, соціологічних опитувань, а також інших заходів з питань діяльності Конституційної Асамблеї;

забезпечувати висвітлення своєї діяльності у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

6.  Порядок та форми організації діяльності Конституційної Асамблеї

6.1. Конституційна Асамблея здійснює свою діяльність у формі пленарних засідань, засідань комісій та інших робочих органів Конституційної Асамблеї, а також в інших організаційних формах, передбачених Положенням та Регламентом Конституційної Асамблеї.

Положення про Конституційну Асамблею затверджується Президентом України за пропозицією Науково-експертної групи.

Регламент Конституційної Асамблеї приймається Конституційною Асамблеєю.

6.2. Пленарне засідання Конституційної Асамблеї є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від загального складу Конституційної Асамблеї.

6.3. Пленарні засідання Конституційної Асамблеї скликаються головою Конституційної Асамблеї за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Пленарні засідання Конституційної Асамблеї можуть тривати кілька робочих днів.

6.4. Члени Конституційної Асамблеї мають рівні права.

6.5. Рішення Конституційної Асамблеї та рішення її комісій приймаються більшістю від їх загального складу, якщо інше не передбачено Регламентом Конституційної Асамблеї.

Рішення Конституційної Асамблеї про схвалення законопроекту  (законопроектів) про внесення змін до Конституції України приймається не менш як двома третинами від загального складу Конституційної Асамблеї.

6.6. Засідання Координаційного бюро Конституційної Асамблеї скликаються головою Конституційної Асамблеї (в разі його відсутності – заступником голови Конституційної Асамблеї) за потреби, але не рідше одного разу на місяць.

6.7. У період між пленарними засіданнями Конституційної Асамблеї її члени працюють у комісіях, інших робочих органах відповідно до затвердженого Конституційною Асамблеєю плану роботи.

6.8. Голова Конституційної Асамблеї здійснює керівництво діяльністю Конституційної Асамблеї, скликає і веде її пленарні засідання, підписує прийняті Конституційною Асамблеєю рішення, головує на засіданнях Координаційного бюро, представляє Конституційну Асамблею у відносинах із Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, науковими установами, вищими навчальними закладами, іншими установами та організаціями, у тому числі міжнародними, а також із засобами масової інформації.

6.9. Заступник голови Конституційної Асамблеї виконує обов'язки голови Конституційної Асамблеї в разі його відсутності, виконує доручення голови Конституційної Асамблеї.

6.10. Секретар Конституційної Асамблеї відповідає за організаційне, інформаційне та документальне забезпечення діяльності Конституційної Асамблеї, підготовку питань порядку денного для розгляду на її пленарних засіданнях, засіданнях Координаційного бюро, виконує доручення голови Конституційної Асамблеї.

6.11. Науково-консультативне забезпечення діяльності Конституційної Асамблеї пропонується здійснювати Національній академії правових наук України, Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса Національної академії наук України, Національному інституту стратегічних досліджень, Київському національному університету імені Тараса Шевченка.

6.12.  Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Конституційної Асамблеї здійснюється Адміністрацією Президента України та Державним управлінням справами.

Фінансування діяльності Конституційної Асамблеї здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

6.13. Конституційна Асамблея у своїй роботі використовує бланки зі своїм найменуванням.

7. Прикінцеві положення

7.1. Узяти до відома, що з початком діяльності Конституційної Асамблеї припиняє свою роботу Науково-експертна група.

7.2. Конституційна Асамблея систематично інформує про свою діяльність Президента України та громадськість.

7.3. За необхідності Президентом України проводитимуться консультації з керівництвом Верховної Ради України, головами депутатських фракцій, депутатських груп у Верховній Раді України з питань формування та діяльності Конституційної Асамблеї, підготовки проекту Концепції внесення змін до Конституції України, законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України.

7.4. Діяльність Конституційної Асамблеї припиняється за рішенням Президента України.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign