Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрТема. Конкурс адвокатів для надання правової допомоги – затверджено Порядок і умови конкурсу з залучення

29.12.2011

Тема: правова допомога / legal aid in Ukraine

Затверджено порядок проведення конкурсу адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П
 О С Т А Н О В А

від 28 грудня 2011 р.
N>Київ

Про затвердження Порядку і умов проведення
конкурсу та вимог до професійного рівня
адвокатів, які залучаються до надання
безоплатної вторинної правової допомоги

Відповідно до статті 27 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок і умови проведення конкурсу та вимоги до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниМ. АЗАРОВ


Інд. 70ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1362

ПОРЯДОК І УМОВИ
проведення конкурсу та вимоги до професійного
рівня адвокатів, які залучаються до надання
безоплатної вторинної правової допомоги


Загальні положення

1. Ці Порядок, умови та вимоги (далі - Порядок) визначають механізм організації та проведення конкурсу з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - конкурс), основні умови участі у конкурсі, порядок ухвалення конкурсною комісією рішень, а також встановлюють вимоги до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - претенденти).

2. Конкурс полягає у перевірці теоретичних знань, практичних навичок і умінь претендента у різних галузях законодавства, досвіду з надання правової допомоги як захисника під час провадження дізнання, досудового слідства і розгляду кримінальних справ у суді, участі у розгляді справ про адміністративні правопорушення або як представника інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, вміння правильно використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, зокрема щодо складення процесуальних документів.

3. Конкурс проводять комісії, що утворюються головними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - комісії).

4. Рішення про проведення конкурсу приймається Мін’юстом за поданням його головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - управління юстиції) з метою відбору претендентів для включення їх до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору (далі - реєстри адвокатів).

У зазначеному рішенні містяться найменування адміністративно-територіальної одиниці, де буде проводитись конкурс, відповідного управління юстиції та комісії, дата та умови його проведення, вимоги до претендентів, строк прийняття від претендентів заяв на участь у конкурсі (далі - заява), інша необхідна інформація відповідно до цього Порядку.

Оголошення конкурсу

5. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мін’юсту, веб-сайтах Центру правової реформи і законопроектних робіт при Мін’юсті (далі - Центр правової реформи), відповідного управління юстиції, відповідного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги при головному управлінні юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - центр з надання допомоги), а також розміщується в місцевих засобах масової інформації за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу.

6. В оголошенні зазначаються такі відомості:

найменування та місцезнаходження управління юстиції, що забезпечує проведення конкурсу;

прізвище, ім’я, по батькові та контактні дані про осіб, що здійснюватимуть зв’язок з претендентами, їх номери телефону та адреси електронної пошти для довідок;

підстава для проведення конкурсу;

назва реєстру адвокатів, до якого включатимуться адвокати;

спосіб, місце та кінцевий строк подання претендентами заяв;

основні вимоги до претендентів;

перелік необхідних для участі у конкурсі документів;

дата і місце проведення конкурсу.

Конкурсна комісія

7. Комісія утворюється в адміністративно-територіальній одиниці, де оголошено конкурс, у складі не менше семи осіб. Склад комісії затверджується відповідним управлінням юстиції.

8. Склад комісії формується з представників кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, Мін’юсту, Центру правової реформи, відповідного управління юстиції, центру з надання допомоги, а також суддів (за їх згодою).

9. Члени комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

10. Комісія:

розглядає документи, подані претендентами, на предмет їх відповідності вимогам, установленим цим Порядком;

проводить співбесіду з претендентами, які пройшли тестування відповідно до цього Порядку;

ухвалює рішення про відбір претендентів для включення їх до реєстрів адвокатів;

складає та передає списки відібраних претендентів відповідному управлінню юстиції для включення їх до реєстрів адвокатів;

забезпечує відкритість та прозорість проведення конкурсу.

11. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

12. Рішення комісії приймається більшістю голосів від її складу і оформлюється протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Протокол підписується не пізніше трьох робочих днів після проведення засідання комісії всіма її членами.

Рішення комісії доводиться відповідним управлінням юстиції до відома претендентів письмово протягом п’яти робочих днів з дня підписання протоколу.

13. Конкурс вважається таким, що завершився, з дня ухвалення комісією рішення.

Вимоги до професійного рівня адвокатів

14. Претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні відповідати таким вимогам щодо їх професійного рівня:

наявність свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю;

знання нормативно-правових актів у сфері захисту прав людини та порядку захисту таких прав;

знання норм процесуального та матеріального права;

знання та дотримання Правил адвокатської етики ( n0001699-99 );

вміння складати процесуальні документи;

вміння працювати з правовими базами даних;

володіння державною мовою (володіння англійською мовою та мовою національних меншин, які у відповідній адміністративно-територіальній одиниці становлять значну частку населення, є перевагою);

практичний досвід роботи у відповідній галузі права (є перевагою).

Процедура подання документів для участі у конкурсі

15. Заява та документи, необхідні для участі у конкурсі, подаються претендентами протягом 30 календарних днів після оприлюднення оголошення про проведення конкурсу до відповідного управління юстиції.

16. Під час реєстрації заяви зазначаються такі відомості:

порядковий номер заяви;

прізвище, ім’я, по батькові претендента, адреса, за якою зареєстрований претендент або фактична адреса його проживання, контактний телефон, адреса електронної пошти;

дата і час внесення запису;

перелік поданих документів;

прізвище, ім’я, по батькові особи, що зареєструвала заяву.

17. Разом із заявою претендент подає такі документи:

копії паспорта громадянина України, свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, трудової книжки, документів про освіту, документів, що підтверджують кваліфікацію та спеціалізацію;

коротке резюме та мотиваційний лист (до 500 слів), складені у довільній формі, рекомендації.

18. Документи, подані претендентами з дотриманням вимог цього Порядку, реєструються, попередньо перевіряються на предмет наявності необхідних документів та подаються відповідним управлінням юстиції на розгляд комісії.

19. Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

20. Забороняється вимагати від претендента подання документів, не передбачених пунктом 17 цього Порядку.

21. До участі у конкурсі допускається претендент, який подав усі необхідні документи.

22. У разі відсутності претендентів на участь у конкурсі або у випадку, коли не був відібраний жоден з претендентів, за поданням відповідного управління юстиції Мін’юстом приймається рішення про повторне проведення конкурсу відповідно до цього Порядку.

Проведення конкурсу

23. Обов’язковими умовами конкурсу є відкритість та прозорість його проведення.

24. Під час проведення конкурсу комісією забезпечується:

дотримання принципу змагальності претендентів та створення можливості участі у ньому кожного, хто відповідає вимогам, визначеним пунктом 14 цього Порядку;

доступ всіх претендентів до інформації про порядок та умови проведення конкурсу.

25. Конкурс проводиться у три етапи:

перший етап - розгляд та вивчення комісією документів, поданих претендентами, іншої інформації, необхідної для встановлення відповідності претендентів критеріям відбору;

другий етап - анонімне письмове тестування (робота) відповідно до переліку питань, затверджених Мін’юстом. Письмова відповідь претендентів, які проходять тестування, оцінюється комісією за десятибальною шкалою.

Під час тестування претендентові може бути запропоновано виконати практичні завдання із складення процесуальних документів.

Претендент вважається таким, що пройшов тестування, якщо отримав не нижче семи балів за письмову відповідь на кожне питання;

третій етап - проведення членами комісії за результатами перших двох етапів співбесіди безпосередньо з претендентами з метою перевірки теоретичних і практичних знань претендентів з питань надання правової допомоги.

26. Комісія заслуховує під час співбесіди претендента та враховує його здатність висловлювати свої думки, викладати інформацію в письмовій формі, комунікабельність, тактовність, готовність взяти на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати зв’язки з особами, які потребують правової допомоги, виявляти творчий підхід до роботи, емоційну врівноваженість.

Результати конкурсу

27. За результатами конкурсу відбираються претенденти для включення їх до реєстрів адвокатів. Відібраними вважаються претенденти, які пройшли всі етапи конкурсу та відповідають вимогам, визначеним цим Порядком.

28. Список відібраних претендентів передається відповідному управлінню юстиції для подальшого їх включення до реєстрів адвокатів та забезпечення оприлюднення результатів конкурсу.

29. Включені до відповідних реєстрів адвокати за дорученням центру з надання допомоги на підставі контрактів (договорів) залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

30. Контракти (договори) з адвокатами укладаються в установленому порядку.

31. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мін’юсту, Центру правової реформи, відповідного управління юстиції, центру з надання допомоги та у засобах масової інформації.

 

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign