Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрНаука. Міжнародний "круглий стіл" з антропології права (Львів, 9-10.12.2011; заявки до 5.11) (українською; на русском)

20.10.2011

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ, НДІ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЛЬВІВСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА, МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА, ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ)

запрошують Вас стати учасником МІЖНАРОДНОГО "КРУГЛОГО СТОЛУ" за темою:

„Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)”

Захід відбудеться 9-10 грудня 2011 року на юридичному факультеті Львівського національного університету. Передбачається участь судді Європейського суду з прав людини від України.

Основні тематичні напрямки, які пропонуються для обговорення:

 • праворозуміння як визначальна детермінанта антропології права;
 • антропологія права: об’єкти і предмети дослідження; філософський та юридичний виміри; плюралізм підходів; плюралізм антропологій: правові проекції;
 • методологія антропології права: підходи, методи та засоби досліджень;
 • антропологічні аспекти права у різних типах праворозуміння;
 • правові властивості людини й антропні властивості права;
 • універсалізація права та соціокультурні універсалії; плюралізація права та культурно-історичний плюралізм;
 • філософія та загальна теорія прав людини: історія та сучасність.

Робочі мови: українська, російська.

Для участі у круглому столі просимо Вас до 5 листопада 2011 року надіслати заявку (із зазначенням прізвища, імені та по-батькові, наукового ступеня, вченого звання, місця роботи, посади, контактної електронної та/або поштової адреси), тему доповіді та її текст (вимоги до оформлення якого додаються) на адресу: hudym@mail.ru. Телефон для довідок: 8-050-674-9-784.

Збірку матеріалів планується видати до проведення „круглого столу”.

Для бронювання номера у готелі Львівського національного університету імені Івана Франка просимо повідомити про таку потребу у заявці.

Захід проводиться за підтримки міжнародного часопису „Проблеми філософії права”.

Про час початку роботи „круглого столу” кожного учасника буде повідомлено додатково.

Оргкомітет.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ СТАТТІ:

 • текст має бути виконаний у "Microsoft Word" для "Windows" з розширенням назви файла *.doc або *.rtf;
 • обсяг (разом з посиланнями) – до 24 сторінок формату А4 книжкової орієнтації;
 • відступ першого рядка у тексті – 10 мм;
 • посилання подаються після тексту доповіді відповідно до їх нумерації, поданої у тексті у квадратних дужках із зазначенням сторінок відповідного джерела;
 • поля: верхнє, нижнє, праве –15 мм, ліве – 20 мм;
 • шрифт – Times New Roman, кегль – 14;
 • інтервал між рядками – 1,5;
 • назва файлу в електронному варіанті повинна містити прізвище автора в англійській транслітерації;
 • анотації та ключові слова російською й англійською мовами обов’язкові (загальний обсяг кожної анотації – до 0,5 сторінки).

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ВИСТУПУ

 

 

АНТРОПОЛОГІЯ права

А. Андрійчук

Науково-дослідний інститут проблем філософії права,

м. Київ, вул. Львівська, 154, e-mail: andriychuk@ukr.net

 

Текст доповіді…[1, с. 128]. Текст доповіді…[2, с. 86]. Текст доповіді…

 

1.      Нерсесянц В. С. Философия права: Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА·М, 1998. – 652 с.

2.      Алексеев С. С. Частное право: Научно-публицистический очерк. – М.: Статут, 1999. – 160 с.

 

Анотація (3-4 речення російською мовою).

Ключові слова: … (російською мовою).

 

ANTHROPOLOGY OF LAW

 

A.     Andriychuk

Research Institute on Philosophy of Law Problems,

Kyiv, Lvivska str., 154, e-mail: andriychuk@ukr.net

 

Summary (3-4 речення англійською мовою).

Key-words: … (англійською мовою).

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

ПРАВОВЫХ НАУК УКРАИНЫ

 

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 

ЛЬВОВСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

 

ЛЬВОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИВАНА ФРАНКО

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

приглашают Вас стать участником

Международного "круглого стола"
на тему:

„Антропология права: философское и юридическое измерения (состояние, проблемы, перспективы)”

 

Мероприятие состоится 9-10 декабря 2011 года на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко. Предполагается участие судьи Европейского суда по правам человека от Украины.

Основные тематические направления, предлагаемые для обсуждения:

 • §   правопонимание как основополагающая детерминанта антропологии права;
 • §   антропология права: объекты и предметы исследований; философское и юридическое измерения; плюрализм подходов; плюрализм антропологий: правовые проекции;
 • §   методология антропологии права: подходы, методы и средства исследований;
 • §   антропологические аспекты права в различных типах правопонимания;
 • §   правовые свойства человека и антропные свойства права;
 • §   универсализация права и социокультурные универсалии; плюрализация права и культурно-исторический плюрализм;
 • §   философия и общая теория прав человека: история и современность.

Рабочие языки: украинский, русский.

Для участия в "круглом столе" просим Вас до 5 ноября 2011 года отправить заявку (с указанием фамилии, имени и отчества, научной степени, научного звания, места работы, должности, контактного электронного и/или почтового адреса), тему доклада и его текст (требования к оформлению которого прилагаются) по адресу: hudym@mail.ru. Телефон для справок: +380-50-674-9-784.

Сборник материалов планируется издать до проведения „круглого стола”.

Для бронирования номера в гостинице Львовского национального университета имени Ивана Франко просим сообщить о такой потребности в заявке.

Мероприятие проводится при поддержке международного журнала "Проблемы философии права".

О графике работы „круглого стола” каждый участник будет уведомлен дополнительно.

 

Оргкомитет.

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ:

 

 • ü       текст должен быть напечатан в "Microsoft Word" для "Windows" с расширением названия файла *.doc или *.rtf;
 • ü       объем (вместе со ссылками) – до 24 страниц формата А4 книжной ориентации;
 • ü       отступ первой строки в тексте – 10 мм;
 • ü       ссылки приводятся после текста доклада соответственно их нумерации, указанной в тексте в квадратных скобках с указанием страниц соответствующего источника;
 • ü       поля: верхнее, нижнее, правое –15 мм, левое – 20 мм;
 • ü       шрифт – Times New Roman, кегль – 14;
 • ü       междустрочный интервал – 1,5;
 • ü       название файла в электронном варианте должно содержать фамилию автора в английской транслитерации;
 • ü       аннотации и ключевые слова на русском и английском языках обязательны (общий объем каждой аннотации – до 0,5 страницы).

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ВЫСТУПЛЕНИЯ

 

АНТРОПОЛОГия права

А. Андрийчук

Научно-исследовательский институт проблем философии права,

г. Киев, ул. Львовская, 154, e-mail: andriychuk@ukr.net

 

Текст доклада…[1, с. 128]. Текст доклада…[2, с. 86]. Текст доклада…

 

3.      Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА·М, 1998. – 652 с.

4.      Алексеев С.С. Частное право: Научно-публицистический очерк. – М.: Статут, 1999. – 160 с.

 

Аннотация (3-4 предложения на русском языке).

Ключевые слова: … (на русском языке).

 

ANTHROPOLOGY OF LAW

 

B.     Andriychuk

Research Institute on Philosophy of Law Problems,

Kyiv, Lvivska str., 154, e-mail: andriychuk@ukr.net

 

Summary (3-4 предложения на английском языке).

Key-words: … (на английском языке).

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign