Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрНаука. В’ячеслав Бігун відзвітував за рік діяльності в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України на посаді наукового співробітника

28.04.2011

Тема: юридична кар’єра | legal career, юридична наука | legal career

В’ячеслав Бігун представив річний звіт своєї діяльності в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України на посаді наукового співробітника.

Текст звіту наводиться нижче.

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМ. В. М. КОРЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РІЧНИЙ ЗВІТ про наукову та науково-організаційну діяльність

БІГУНА В’ячеслава Степановича наукового співробітника [0,5 ставки] Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, к. ю. н. (за період 1.05.2010 – 31.04.2011)

- 2011 -

СТИСЛИЙ ЗВІТ

 • В Інституті  – з 2000 року (2000-2003 - аспірантура)
 • Працює в Інституті співробітником – з травня 2005
 • Ставка  >0,5
 • Атестація – 4 квітня 2010, успішно    
 • Публікацій (за звітний період) – 24, з них 1 монографія
 • Публікацій і 2005 р. – більше 370: 5 книг більше 50 наукових статей
 • Участь у наукових заходах
  • за звітний період – 15
  • загалом з 2005 р. – 41
 • Науковий керівник – 2 осіб (з 2009 +1)
 • Офіційний опонент                
  • за звітний період – 1
  • загалом з 2005 р. –>6

РОЗГОРНУТИЙ ЗВІТ

НАЙВАЖЛИВІШІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ

 • Проведення докторського дисертаційного дослідження:
 • Затвердження теми дослідження (20.05.2010)
 • Наукова доповідь на засіданні Вченої Ради Інституту «Філософія правосуддя – судове здійснення права чи закону?» (20.05.2010)
 • Завершення та видання циклу науковий статей з результатами дослідження
 • Підготовка до друку монографії «Філософія правосуддя: ідея та здійснення»
 • Підготовка до видання та випуску VIII-IX часопису «Проблеми філософії права».
 • Організація на базі Інституту Міжнародного семінару «Філософія права і філософія прав людини» за участю вчених СНД (8.08.2010)
 • Співреалізація Всеукраїнського тижня права, центральна подія якого - Форум «Правники – суспільству» (10-12.12.2010), включала майстер-класи як провідного юриста, участь у журі Другого Міжнародного правничого конкурсу ім. В. М. Корецького.
 • У червні 2010 року Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України рекомендований до присвоєння вченого звання «Заслужений юрист України».

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

 • Підготовка до видання Міжнародного часопису «ПФП» (редагування, зокрема іноземномовне листування з авторами і читачами, розробка і публікація буклету, популяризація в Інтернеті та професійних мережах.
 • Організація на базі Інституту Міжнародного семінару «Філософія права і філософія прав людини» за участю вчених СНД (8.08.2010)
 • Продовження видання та поширення „Філософсько-правового вісника” – електронної розсилки, що відображає стан розвитку філософії права в Україні та світі.

УЧАСТЬ (ІЗ ВИСТУПАМИ) У НАУКОВИХ ЗАХОДАХ

 1. IX Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» (14-16.05.2010, Львів)
 2. Круглий стіл молодих вчених (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 18.05.2010)
 3. «Праворозуміння: питання теорії, правової політики і юридичної практики» (27.05.2010, Харків, НаПРНУ)
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція (28.05.2010, Львів, Центр громадської адвокатури спільно з Львівським державним інститутом новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола)
 5. Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів та студентів «Треті Конституційні Читання», присвяченої пам’яті академіка Ю.М. Тодики (29-30.05.2010, участь заочна)
 6. Круглий стіл «Юридична кар’єра в конституційному праві» (26.06.2010, Міністерство юстиції України).
 7. Міжнародний семінар «Філософія права і філософія прав людини» (8.08.2010, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького)
 8. Міжнародний круглий стіл «Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)» (3-5.12.2010, Львів)
 9. Міжнародна школа «Філософія прав людини» (5-9.12.2010, Львів)
 10. Другий Міжнародний правничий конкурс ім. В. М. Корецького (10.12.2010, Київ, в межах Всеукраїнського тижня права / Міністерство юстиції України на базі Європейського університету)
 11. Художня парадигма права в культурі (16.12.2010, Київ, Академія адвокатури України)
 12. Перша Всеукраїнська правнича школа «Професійна діяльність судді» (Міжнародний авіаційний інститут, юридичний інститут, 28.02.2011)
 13. Семінар «Роль юридичної клініки у професійній підготовці майбутніх юристів» (25-26.03.2011, Ужгород, ЮФ Ужгородського національного університету)
 14. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні правові питання очима молодих вчених» (21.04.2011, Київ, КНУ)
 15. Інноваційні технології підготовки правоохоронців (22.04.2011, Київ, Національна академія внутрішніх справ)

НАУКОВІ ПРАЦІ, НАДРУКОВАНІ В ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Загалом близько 20 публікацій, зокрема: книги (монографії, рукописи)

 1. Викладання права в сучасному ВНЗ: праворозуміння, підходи, ефективність // Юридична дидактика: Посібник з викладання права та юридичних дисциплін / В. С. Бігун, А. О. Галай, Н. М. Крестовська, М. В. Савчин, І. Я. Сенюта, В. М. Сотниченко, Р. О. Стефанчук, С. Г. Стеценко, Н. М. Ярмиш / За ред. Р. О. Стефанчука. — К.: СПД Юсип’юк В. Д., 2009. — 191 с. (посібник отримав гриф МОН)

Наукові статті, тези, повідомлення:

 1. Здійснення правосуддя - верховенство права чи законності? (проблема праворозуміння та застосування) // Принципи верховенства права та законності: проблеми реалізації в правотворенні та правозастосуванні: Збірник матеріалів круглого столу молодих вчених 18 травня 2010 року, м. Київ / Відп. ред. доктор політ. наук В. П. Горбатенко. — К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2010. — C. 35–42.
 2. Конституційне правосуддя – здійснення конституційного права за допомогою домінуючого праворозуміння // Треті Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам'яті академіка права Ю. М. Тодики / За ред. проф. А. П. Гетьман. Нац. юрид. акад. України -- Харків: Права людини, 2010. — 492 с. — C. 321–323.
 3. Право і правосуддя в юридичних фільмах: художня парадигма в популярній культурі // Вісник Академії адвокатури України. — 2011. — № 1. — С. 189–199.
 4. Правосуддя як мова і мова правосуддя (філософські юридико-лінгвістичні аспекти) // Матеріали XXI Міжнародної історико-правової конференції, 23-26 квітня 2009 р., м. Миколаїв : Редколегія : Усенко І. Б. (голова), Ковальова С. Г. (відп. секретар), Кириченко В. С. та ін. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. — 356 с. — С. 340–344.
 5. Прокуратура у здійсненні правосуддя (філософсько-правові нариси актуальних питань) // Вдосконалення діяльності прокуратури – шлях до формування кримінальної юстиції: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 28 травня 2010 року). — Львів: Видавництво «Галицький друкар», 2010. — 252 с. — С. 15–20. (Організатори конференції Центр громадської адвокатури спільно з Львівським державним інститутом новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола.)
 6. Разговор пяти путников о смысле правосудия. Философско-правовая притча // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : Статті учасників Міжнародного «круглого столу» (м. Львів, 3-5 грудня 2010 року). − Львів : Галицький друкар, 2010. − 696 с. − С. 54–72.
 7. Суд і самосуд: діалектика понять у контексті здійснення правосуддя // IX Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» 14-16 травня 2010 року. Тези доповідей. — Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. — С. 8–9.
 8. Філософія і практика прав людини: роль правоохоронців і правозахисників, суддів і викладачів. Міжнародний семінар «Філософія права і філософія прав людини» // Юридичний журнал. — 2010. — № 8. — С. 107–111.
 9. Філософія правосуддя в дії: про смисли правосуддя, судову філософію та судову політику // Науковий вісник Ужгородського національного університет. Серія: Право. — 2010. — Випуск 14. — С. 14–22.
 10. Філософія правосуддя: балансуючий смисл правосуддя // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. В. О. Дідоренка. — 2010. — Випуск № 4. — С. 36–42 (початок).
 11. Юридична кар’єра в конституційному праві. Юрист-конституціоналіст: науковець, суддя, адвокат і експерт // Юридичний журнал. — 2010. — № 8. — С. 121–130.

Інші публікації

Публікації про діяльність Інституту:

 1. Юридична слава Перемоги Інституту Корецького. З нагоди 65 річчя Перемоги вшанували ветеранів // Юридичний журнал. — 2010. — № 5. — С. 11–12 (Стаття зі світлинами автора про вшанування ветеранів в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 6 травня 2010 року).

Інші

 1. Всеукраїнський тиждень права як новація, що стає правничою традицією // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2010. — № 11. — С. 9–19 (співавтор: Леся Михайлівна Коваленко).
 2. Минулої суботи Тячів став центром ... філософії права // Дружба. — 2010. — № 99-100 (21.08). — С. 4.
 3. Найбільш інтелектуальна командна гра молодих юристів України. Про Другий Всеукраїнський юридичний VIP-турнір // Юридичний журнал. — 2010. — № 7. — С. 123–130 (співавтор: Лютенко Каріна Тарасівна)
 4. Правники – суспільству, або одна історія про утвердження поваги до права через довіру до правників // Юридичний журнал. — 2010. — №4. — С. 134–136 (стаття про Київський Форум «Правники – суспільству» (15-17 квітня 2010 року), який провела Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України).
 5. Юридичний дух, спрямований у майбутнє. До ювілею Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України // Юридичний журнал. — 2010. — № 12. — С. 138–132. (З коментарями: Я. Барков, О. Дякулич, Ю. Зайцев, О. Рєзніков, З. Ромовська).
 6. Юридична кар’єра судді: відверто про деякі таємниці. Перша Всеукраїнська правнича школа «Професійна діяльність судді» [28.02.2011] // Юридичний журнал. — 2011. — № 3. — С. 10–11.

(ПЕРЕДАНІ ДО ДРУКУ, з-поміж іншого)

 1. Філософія правосуддя: балансуючий смисл правосуддя // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. В. О. Дідоренка. — 2011. — Випуск № 1. (виходить друком) (завершення; початок у Випуску № 4 за 2010 рік).
 2. Здійснення правосуддя в цивільному судочинстві: про право, правосудність і розсуд (філософсько-правові аспекти) // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. — Одеса : Юридична література, 2010 (виходить друком).
 3. Низка перекладів і матеріалів Міжнародного часопису «Проблеми філософії права».
 4. Низка тез наукових заходів.
 5. Низка статей до Міжнародної енциклопедії з філософії прав людини
 6. Підготовлено до друку монографію: Філософія правосуддя: ідея та здійснення (у  рубриці Бібліотека Міжнародного часопису „Проблеми філософії права”).
 7. Викладання права в сучасному ВНЗ: праворозуміння, підходи, ефективність // Юридична дидактика: Посібник з викладання права та юридичних дисциплін / В. С. Бігун, А. О. Галай, Н. М. Крестовська, М. В. Савчин, І. Я. Сенюта, В. М. Сотниченко, Р. О. Стефанчук, С. Г. Стеценко, Н. М. Ярмиш / За ред. Р. О. Стефанчука. — К.: СПД Юсип’юк В. Д., 2009. — 191 с. (посібник отримав гриф МОН)

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 • Видано як співавтор перший в Україні посібник «Юридична дидактика» (див. вище), який отримав гриф МОН України.
 • Участь у програмі підвищення кваліфікації викладачів «Філософія прав людини»

ГРОМАДСЬКА ТА ЖУРНАЛІСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Член оргкомітету Другого Форуму молодих юристів України (29-30 травня 2010 року)
 • У червні 2010 року припинив діяльність як Голова Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України (з 2007) – в зв’язку з відставкою через досягнення 35–річного віку. Рекомендований до присвоєння Заслужений юрист України.
 • 27 серпня 2010 року брав участь у передачі (в прямому ефірі «Радіо ЕРА»), присвяченій теоретичним та науковим проблемам судової реформи. Представив результати свого дослідження та результати дослідження аспіранта, присвячені темі державних нагород (суддів)
 • Інтерв’ю: Розвиваючи, а не жертвуючи своїми ідеалами» // «ЭПФ – Пресс»: Студентський журнал Економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. — 2010. — Вересень. — С. 5–6. (Інтерв’ю з В. С. Бігуном: спілкувалася Катерина Янішевська).
 • Участь у діяльності «Всеукраїнської асоціації філософії права і соціальної філософії» (член Секретаріату).

ПЕРСПЕКТИВИ НА ПОТОЧНИЙ РІК

 • Видання монографії та захист докторської дисертації.
 • Видання тому VIII-ІХ (2010-2011) міжнародного часопису «Проблеми філософії права» та його презентація на Всесвітньому конгресі з філософії права (серпень 2011, Франкфурт-на-Майні);
 • Продовження роботи над проектом монографії «Сповіді про право. Моя філософія права» (антологія філософсько-правової думки сучасних теоретиків і практиків права) у рубриці
 • Підготовка низки публікацій, присвячених філософським та практичним аспектам Європейського права прав людини.
 • Видання монографії «Юридичні фільми».
 • Підготовка до видання монографії «Філософія права в Україні (1991-2011 рр.)».
 • Вивчення питання про формування спеціалізованої вченої Ради з захисту дисертацій зі спеціальності „Філософія права” (12.00.12) на базі Інституту.

В.С. Бігун, 27.04.2011

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign