Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрКнига. Перше видання Монографії «Філософія правосуддя: ідея та здійснення» (до Всесвітнього Дня книги та авторського права)

27.04.2011

Тема: філософія права / philosophy of law, монографія «Філософія правосуддя» (текст) / «Philosophy of Justice as Judicial Process» (text)

До Всесвітнього Дня книги та авторського права В'ячеслав Бігун завершив роботу над науковою монографією «Філософія правосуддя: ідея та здійснення».

 • Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення : монографія / В. С. Бігун. — К., 2011. — 303 с. (Бібліотека Міжнародного часопису «Проблеми філософії права»)

Автор монографії – В’ячеслав Бігун (кандидат юридичних наук, магістр права (США), науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України). Монографія стала шостою в доробку правознавця. До цього ним було видано одну однособну та чотири колективних монографії.

Монографію підготовлено в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та видано для апробації результатів дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права.

Монографія – третя книга в серії «Бібліотека Міжнародного часопису «Проблеми філософії права».

 • Науковий консультант автора – Володимир Бабкін (доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України).

Рецензентами виступили:

 • Олег Бандура (доктор філософських наук, професор, професор Національної академії внутрішніх справ)
 • Олександр Мережко (доктор юридичних наук, професор, професор Католицького Люблінського університету імені Івана Павла ІІ та Університету економіки та права «КРОК»)
 • Станіслав Шевчук (доктор юридичних наук, професор, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», член-кореспондент Національної академії правових наук України, суддя Європейського суду з прав людини (ad hoc))

З монографією можна познайомитися в провідних юридичних бібліотеках країни, а також отримати примірник електронної версії монографії, надіславши запит на е-адресу vsbihun@hotmail.com

Деталізований зміст

 • Передмова /  3
 • Короткий зміст / 4
 • Деталізований зміст /5
 • Список скорочень / 8
 • Вступ / 9
 • Категорії та основні поняття: стислий словник / 13
  • Антропо-етнічна парадигма. Антропологічне перехрестя (хрест) рішення. Анулювання закону присяжними (присяжне анулювання закону). Верховенство закону. Верховенство права. Вина. Вирок. Держава. Дуалістична демократія. Живе право. Загальне право. Закон. Законність. Законодавство. Ідея права. Ідея правосуддя. Інтерпретивізм. Істина. Історизм. Квазісуд. Контекстуалізм. Матеріальне право. Мета правосуддя. Методологія дослідження філософії правосуддя. Народні засідателі. Об’єктивність. Обґрунтованість. Особистість. Пасивізм. Позасудові. Позов. Право. Право справедливості. Правовий реалізм. Правопевність (правова певність). Праворозуміння. Правосуддя. Правосудність. Прецедентне право. Преюдиціальність. Принцип правосуддя. Принципи, норми і політики. Присяга. Присяжні. Процесуальне право. Самосуд. Складні справи. Смисл (смисли) правосуддя. Справедливість. Субсумція. Суворе тлумачення, суворий конструктивізм. Суд. Суд права. Суд присяжних. Суд факту. Суд як інститут громадянського суспільства. Суддівська філософія. Суддівське право. Суддівське самообмеження. Суддівський розсуд. Суддя. Суддя Геркулес Судівництво. Судова антропологія. Судова аристократія. Судова влада. Судова герменевтика. Судова демократія. Судова логіка. Судова олігархія. Судова політика. Судова правотворчість. Судова промова. Судова психологія. Судова реформа. Судова система. Судова справа. Судова стриманість. Судова філософія, судова філософія права. Судове право. Судове релігієзнавство. Судове рішення. Судове слідство. Судове тлумачення. Судовий активізм. Судовий девелопменталізм. Судовий доктриналізм. Судовий контроль, або судовий перегляд. Судовий мінімалізм. Судовий оригіналізм. Судовий прецедент. Судовий процес. Судовий структуралізм. Судовий юрист. Судові питання. Судоустрій. Судочинство. Текстуалізм. Теоретична розбіжність. Угода про визнання вини. Факт (факти). Феміда (Теміда, Теміс). Філософія права. Філософія правосуддя. Філософський квадрат, філософсько-правовий квадрат. Формула Радбруха. Юридична герменевтика. Юстиція. Ratio decidendi (раціо десіденді). Stare decisis (старе децісіс).
 1. Правосуддя як об’єкт філософсько-правового дослідження / 31

1.1. Об’єкт і проблематика філософсько-правового дослідження правосуддя /  31

Вступні зауваги. Етимологія слова «правосуддя». Енциклопедичне визначення терміна «правосуддя». Загальнонаукові підходи до визначення правосуддя. Правосуддя як філософсько-правова проблема: проблематика та підходи до дослідження.

1.2. Теоретична та практична джерельна база дослідження правосуддя / 36

Вступні зауваги. Теоретична основа дисертаційного дослідження. Дослідницька проблематика правосуддя. Академічна розробка практичних проблем філософії правосуддя.

1.3. Методологія дослідження правосуддя та її філософсько-правові основи / 46

Вступні зауваги. Загальні методи мислення. Філософсько-світоглядні підходи. Загальнонаукові методи. Конкретно-наукові (групові) методи. Спеціально-наукові методи. Філософсько-правова аспекти методології дослідження правосуддя: вступні зауваги. Специфіка методології дослідження філософії правосуддя. Підходи до дослідження правосуддя. Судова герменевтика як методологія дослідження правосуддя: вступні зауваги. Смисл правосуддя: «широке герменевтичне коло». Тлумачення: текстуалізм і контекстуалізм. Правосуддя як герменевтика та сфера інтегрування праворозуміння.

1.4. Філософія правосуддя як напрям філософії права / 57

Вступні зауваги. Розуміння філософії права (правосуддя), що ґрунтується: на певному праворозумінні; співвідношенні та розрізненні понять «право» і «закон»; співвідношенні та розрізненні сущого і належного; філософському розумінні явища, яке позначається терміном «право»; на розумінні філософії як науки про закономірності; на пошуку смислів.

2. Ідея правосуддя та її здійснення в філософсько-правовій думці 65

 2.1.  Діалектика здійснення правосуддя (філософія права Г.-В.-Ф. Гегеля) /65

Вступні зауваги. Погляди на судочинство: перші друковані праці. Суд і судовий персонал та адміністрація. Правосуддя в контексті держави і громадянського суспільства. Правосуддя, закон і право. Види і роль суду і суддів як «органу закону». Висновки.

2.2. Соціальне здійснення ідеї правосуддя (соціологія права Є. Ерліха) / 72

Вступні зауваги: Засади поглядів Є. Ерліха: соціоцентричність, емпіричність й історичність, консерватизм. Соціологічне праворозуміння, державо-розуміння і суспільстворозуміння Ерліха. Соціологія права як емпіричне правознавство. Соціологічний підхід до права як метода. Рух «вільного права» і Ерліх. Особистість судді як гарантія правосуддя. Правозастосувальна діяльність, правознаходження як спосіб заповнення прогалин у праві. Тлумачення права як спосіб правознаходження. Критика поглядів Ерліха та вчення про вільне право. Висновки.

2.3. Судове здійснення ідеї права: філософія правосуддя як критерій розмежування неправового та правового законодавства (прикладна філософія права Г. Радбруха)   81

Вступні зауваги: осмислення критеріїв розмежування «права» та «закону». Ідея права та антиномія правових цінностей. Вирішення суперечності антиномії (погляди до 1932 року). Вирішення суперечності антиномії (погляди після 1932 року). Академічна дискусія щодо доносу. Висновки.

3.  Здійснення правосуддя: філософсько-правова проблематика 85

3.1. Самосуд і правосуддя: антиномія форми та смислів у здійснення ідеї правосуддя            85

Про терміни «правосуддя» і «судочинство»: термінологічна та понятійна дискусія. Правосуддя і судочинство: огляд конституційних положень. Тлумачення конституційних положень про правосуддя. Про сутність правосуддя і судочинства: філософсько-правова дискусія. Окремі висновки.

3.2. Правосуддя та судочинство: діалектика змісту та форми / 89

Вступні зауваги (суд і самосуд: однокореневі терміни і різні поняття). Ідея самосуду та її історичний розвиток (контекст держави). Антропологічне праворозуміння як критерій визначення самосуду. Самосуд і колізії на прикладі «вбивства честі». Самосуд у контексті здійснення права. Висновки.

3.3. Право та закон: анулювання закону судом присяжних як здійснення судової влади народом / 95

Вступні зауваги. Суд присяжних. Суд присяжних та присяжні як носії судової влади. Що анульовують присяжні: право чи закон? Контекст верховенства права. Висновки

3.4.  Мета та метод правосуддя: судова герменевтика як методологія здійснення правосуддя (досвід конституційного права) / 99

Вступні зауваги. Судові питання. Суддівський розсуд. Тлумачення та його види. Суддівська філософія.

4.     Філософія правосуддя як єдність множинності смислів / 105

4.1. Владний смисл (правосуддя як форма здійснення судової влади) / 105

Вступні зауваги: правосуддя як (форма) здійснення судової влади. Судова влада як самостійна влада. Судова аристократія. Судова олігархія. Судова демократія. Висновки.

4.2. Правозахисний смисл (правосуддя як судовий захист) / 110

Вступні зауваги. Право на судовий захист. Колізії інтересів у правозахисному смислі правосуддя. Мета правозахисної діяльності. Висновки.

4.3. Справедливість як смисл правосуддя (правосуддя як справедливе судочинство)  /  114

Вступні зауваги. Правосуддя як справедливе судочинство. Правосуддя, «суд совісті» і справедливість. Справедливість як критерій прийняття судового рішення.

4.4. Резолютивний смисл (правосуддя як судове вирішення конфлікту) / 120

Вступні зауваги. Об’єкт. Юридичні конфлікти. Діалектика «конфлікту» та «спору». Судовий розгляд і вирішення спору. Аспект одноособовості та колегіальності в прийнятті судового рішення. Висновки.

Висновки / 130

Додатки

1.     Дисертаційні дослідження проблематики правосуддя / 141

1.1.   Загальні дисертаційні дослідження (за всіма спеціальностями юридичної науки) /  142

Вступні зауваги. Огляд дисертаційних досліджень за переліком спеціальностей юридичної науки

1.2.   Дослідження правосуддя в межах спеціальності 12.00.12 – філософія права  / 177

Вступні зауваги. Таблиця: Дисертаційні дослідження зі спеціальності філософія права в Україні (1997-2011 роки) за напрями дослідження. Огляд докторських дисертаційних досліджень.

2.     Систематизований перелік дисертаційних дослідження з філософії права (1997-2011) / 232

Вибрана бібліографія (джерела) / 235

Нормативно-правові акти та судова практика: Конституція України та конституції інших держав; Міжнародно-правові акти, кодекси та закони України. Рішення, висновки та ухвали Конституційного Суду України. Рішення Верховного Суду України. Інші нормативно-правові акти. Довідкова та енциклопедична література, словники. Монографічні праці: Монографії (наукові монографії, антології, збірники праць), Рукописи дисертацій та авторефератів дисертацій: За спеціальністю 12.00.12 (філософія права) в Україні, За іншими спеціальностями; Наукові статті (включно: енциклопедичні, розділи монографій, інтерв’ю. рекомендації конференції). Навчальна література (навчальні підручники, посібники, методичні матеріали). Довідкова та спеціальна література на мовах народів, що використовують латиницю: Енциклопедичні видання; Монографії; Статті, інші джерела; Навчальна література. Відео-видання: тематичні художні та документальні фільми. Перелік публікацій автора (В. С. Бігуна) за темою дослідження: Монографії; Статті у наукових фахових виданнях; Тези наукових доповідей і повідомлень; Інші публікації

Міжнародний часопис «Проблеми філософії права» (Анотація) / 282

Про автора. Список публікацій / 285

Книги (монографії, рукописи). Енциклопедичні та біографічні статті. Наукові статті, тези, повідомлення. Навчально-методичні праці. Науково-практичні статті. Рецензії. Публіцистичні, журналістські статті. Інтерв’ю. Переклади. Інше.

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign