Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрНаука. Треті Тодиківські читання: "Демократія у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір" (27-28.05.2011, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Харків, заявки до 27.04)

06.04.2011

Тема: юридична наука / legal scholarship

Демократія у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір (ТОДИКІВСЬКІ ЧИТАННЯ)

Шановні  колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Четвертої міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Демократія у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір (Тодиківські читання)», яка відбудеться 27-28 травня 2011 року в Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 77.

Тематичні напрямки роботи конференції:

 • теоретико-методологічні проблеми демократії;
 • питання реалізації форм безпосередньої демократії;
 • демократичні засади організації та функціонування вищих органів державної влади;
 • проблеми становлення парламентського права;
 • конституційно-правові засади взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства;
 • конституційні права і свободи людини у системі демократичних цінностей;
 • демократичні засади організації влади на місцях і вдосконалення адміністративного устрою.  

Робочі мови конференції:

 • українська;
 • російська;
 • англійська.

План роботи конференції 

27 травня 2011 року:

 • 09.30-10.00 – реєстрація учасників конференції;
 • 10.00-13.00 – пленарне засідання конференції.

28 травня 2011 року:

 • 09.00-12.00 – робота за секціями;
 • 12.30 – підсумкове пленарне засідання.

Регламент виступів:

 • доповідь – до 10 хвилин;
 • наукове повідомлення – до 7 хвилин;
 • дебати до виступу – до 5 хвилин.

Вимоги до оформлення тез:

 • обсяг – до 3 стор. формату А4;
 • поля – всі по 2 см;
 • шрифт – Times New Roman;
 • кегель – 14,   міжрядковий інтервал – 1,5;
 • перший рядок – прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю); другий рядок – місце навчання, роботи; третій рядок – статус автора: студент, аспірант, здобувач, викладач, тощо; кафедра, факультет, курс, група (шрифт напівжирний, вирівняний по правій стороні);
 • нижче прописними (великими) літерами вказати назву тез доповіді (шрифт напівжирний, вирівняний по центру);
 • посилання та список джерел не подаються;
 • у кінці тексту вказати відомості про наукового керівника (науковий ступінь, посада, прізвище, ім’я, по батькові).

До текстового файлу у форматі Microsoft Word (.doc чи .rtf), який називається прізвищем автора та містить текст тез, додається файл у форматі Portable Document (.pdf), який містить відскановану рецензію наукового керівника чи іншої особи, що має науковий ступінь чи/та вчене звання.

За результатами конференції буде видано збірки тез наукових доповідей та повідомлень.

Наукові доповіді та повідомлення учасників конференції будуть розміщені на сайті конференції: www.tchytannya.org.ua

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають напрямку конференції та/чи вимогам щодо їх оформлення.

За науковий зміст і виклад матеріалу відповідальність несе автор і науковий керівник.

Максимальна кількість учасників від одного вищого навчального закладу становить три особи. Зазначена умова не поширюється на учасників від ВНЗ  - організаторів конференції.

27 квітня 2011 року надати в організаційний комітет тези наукових доповідей і повідомлень, а також відскановану рецензію наукового керівника чи іншої особи, що має науковий ступінь чи/та вчене звання.

Тези, рецензії надаються до організаційного комітету ТІЛЬКИ за допомогою системи електронної реєстрації на веб-сайті  tchytannya.org.ua, шляхом заповнення заявки на участь у конференції.

Заявки, що надійшли поштою чи на електронну скриньку (e-mail), не розглядаються та не реєструються.

Примітки

 • Прохання повідомити про Ваше прибуття (дата, номер поїзду, номер вагону тощо) не пізніше, ніж за два тижні до початку конференції.
 • При завчасному повідомленні про прибуття учасники з інших міст будуть персонально зустрінуті на вокзалах та в аеропортах.
 • Проїзд до місця проведення конференції:  від залізничного вокзалу (ст. м. Південний вокзал) та автовокзалу (ст. м. Проспект Гагаріна) на метро до ст. м. Пушкінська.
 • Оргкомітет не відшкодовує витрати, пов’язані з проїздом, проживанням і харчуванням учасників конференції.
 • Організаційний внесок за участь у конференції відсутній.

Завантажити інформаційний лист

 

 

Демократия в странах Восточной Европы: конституционно-правовое измерение (Тодыковские чтения)

Уважаемые коллеги !

Приглашаем Вас принять участие в работе Четвертой международной научной  конференции молодых ученых, аспирантов и студентов “Демократия в странах Восточной Европы: конституционно-правовое измерение (Тодыковские чтения)”, которая состоится 27-28 мая 2011 года в Национальном университете «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» по адресу:

г. Харьков, ул. Пушкинская, 77.

Тематические направления работы конференции:

·                                 теоретико-методологические проблемы демократии;

·                                 вопросы реализации форм непосредственной демократии;

·                                 демократические основы организации и функционирования высших органов государственной власти;

·                                 проблемы становления парламентского права;

·                                 конституционно-правовые основы взаимодействия государства и институтов гражданского общества;

·                                 конституционные права и свободы человека в системе демократических ценностей;

·                                 демократические основы организации власти на местах и совершенствования административно-территориального устройства.

·                                  

 

Рабочие языки конференции:

·                                 русский;

·                                 украинский;

·                                 английский.

 

План работы конференции 

27 мая 2011 года:

09.30-10.00 – регистрация участников конференции;

10.00-13.00 – пленарное заседание конференции.  

 

28 мая 2011 года:   

09.00-12.00 – работа по секциям;

12.30 – итоговое пленарное заседание.

 

Регламент выступлений:

·                                 доклад - до 10 минут;

·                                 научное сообщение - до 7 минут;

·                                 дебаты к выступлению - до 5 минут.

 

Требования к оформлению тезисов:

·                                 размер – до 3 стр. формата А4;

·                                 поля – все по 2 см;

·                                 шрифт – Times New Roman;

·                                 кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5;

·                                 первая строка – Ф.И.О. автора; вторая строка – место учёбы, работы; третья строка – статус автора: студент, аспирант, соискатель, преподаватель и т.п.; курс, группа, факультет (шрифт полужирный, выровненный по правой стороне);

·                                 ниже прописными (большими) буквами указать название тезисов доклада (шрифт полужирный, выровненный по центру);

·                                 ссылки и список литературы не указываются;

·                                 в конце текста указать информацию о научном руководителе (научная степень, должность, фамилия, имя, отчество).

К текстовому файлу в формате Microsoft Word (.doc или .rtf), который называется фамилией автора и содержит текст тезисов, прилагается файл в формате Portable Document (.pdf), который содержит отсканированную рецензию научного руководителя либо другого лица имеющего научную степень и/или ученое звание.

По результатам конференции будет издан сборник тезисов научных докладов и сообщений.

Научные доклады и сообщения участников конференции также будут размещены на сайте конференции: www.tchytannya.org.ua

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, которые не отвечают направлению конференции и/или требованиям оформления.

За научное содержание и изложение ответственность несет автор и научный руководитель.

Максимальное количество участников от одного вуза – три человека. Данное условие не распространяется на участников от вузов-организаторов конференции.

 

Для участия в конференции необходимо до 27 апреля 2011 года предоставить в организационный комитет тезисы научных докладов и сообщений, а такжеотсканированную рецензию научного руководителя или другого лица, которое имеет научную степень и/или ученое звание.

Тезисы, рецензии предоставляются в организационный комитет ТОЛЬКО с  помощью системы электронной регистрации на   веб-сайте      tchytannya.org.ua, путем заполнения заявки на участие в конференции.

Заявки, поступившие по почте или по электронной почте (e-mail), не рассматриваются и не регистрируются.

 

Примечания

·                                 Просим уведомить о Вашем приезде (дата, номер поезда и номер вагона, рейса самолета или др.) не позднее, чем за две недели до начала конференции.

·                                 При преждевременном уведомлении о прибытии участники из других городов будут персонально встречены на вокзалах или в аэропорте.

·                                 Оргкомитет не оплачивает издержки, связанные с проездом, проживанием и питанием участников конференции.

·                                 Организационный взнос за участие в конференции отсутствует.

 

Загрузить информационное письмо

 

Democracy in Eastern European Countries: Constitutional Dimension (TODYKA`S READINGS)

Dear colleagues!

We invite you to participate in the Fourth International Science Conference of Young Scientists, Researchers, Postgraduates and Students “Democracy in Eastern European countries: constitutional dimension” (Todyka`s readings) which will be held on 27th - 28th of May 2011 at the National University “Law academy of Ukraine named after Yaroslav Mudriy” to the address:

Ukraine, Kharkiv, Pushkinskaya str., 77.

 

Sections of the Conference:

 • speculative and methodical problems of democracy;
 • issues concerning realization of the direct democracy and its forms;
 • democratic basis of the organization and functioning of the higher state institutions;
 • issues of the parliamentary law development;
 • constitutional basis of the cooperation of state and institutions of civil society;
 • human rights and freedoms in the system of democratic values;
 • democratic basis of the organization and functioning of power at local level and improvement administrative system.

 

Languages of the Conference:

·                                 english;

·                                 ukrainian;

·                                 russian.

 

Program of  the Conference

27 th of May 2011:

09.30-10.00 – registration of the participants;

10.00-13.00 – plenary meeting.

 

28 th of May 2011:

09.00-12.00 – sessions of sections;

12.30 – concluding plenary meeting.

 

Order of speeches:

reports – 7-10 min.;

debates –5 min.

 

Requirements to scientific publications:

·                                 extent – up to  3 pages of А-4 format;

·                                 all margins – 2 cm.;

·                                 font – Times New Roman;

·                                 font size – 14,  interlinear  interval – 1,5;

·                                 first line – last name, name of the author; second line – place of studies, job; third line – status of author: student, magister, graduate student, competitor, master etc.; department, faculty, year of study (clarendon, equalization to the right side);

·                                 thereunder the title of the scientific publication (capital type, clarendon, equalization to the center);

·                                 at the end of the publication specify information about scientific adviser (degree, post, last name, name). 

The review of the scientific adviser or other person, that has a scientific degree must be in the format Portable Document  (.pdf) attached to the text file in the format Microsoft Word (.doc or .rtf), which is named with a last name of the author and contains text of the scientific publication.

Digest with scientific publications of the participants will be published as a result of the Conference.

Scientific publications of the Conference participants will be placed on the website of the Conference: www.tchytannya.org.ua

Organizing committee has a right to deny materials which are not qualified with the topics and/or requirements of the Conference.

The author and his adviser are responsible for scientific aliment of his publication.

The maximum of participants from one University is 3 persons. This condition doesn`t extend on the universities-organizers of the Conference.

For participation in the Conference it is necessary to provide organizing committee with the texts of scientific publications as well as with scanned review of scientific adviser or other person which has a scientific degree  till 27th of April 2011.

Texts of scientific publications and reviews of scientific advisers are granted ONLY with the help of electronic system of registration on the website http:// tchytannya.org.ua by filling application form.


Applications received by e-mail or by post won’t be accepted and registered.

Notes

·                                 Please notice via e-mail about your arrival (date, plane/train number, number of carriage etc.) in two weeks before the beginning of the Conference.

·                                 If we are notified about arrivals of participants they will be met personally in the airports and railway stations by organizing committee.

·                                 The Organizing Committee does not pay for expenses for passage, residence and feed of the participants.

·                                 There is no fee for participation in the Conference.

 

Load the informational letter (.pdf)

 

Джерело: сайт «Тодиківські читання»

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign