Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

Латинські терміни

Латинські терміни І

Ab  actu  ad  potentiam   від дійсного до можливого.

Ab  agendo   позбавлений права, неправоздатний.

Ab  invito   проти своєї волі, проти бажання.

Ab  omni  judicio  provocari  licet   будь-яке судове рішення можна оскаржувати (Цицерон).

Abrogatio  legis   скасування закону.

Absens  carens   відсутній втрачає, відсутній сам собі завдає шкоди.

Absente  reo   за відсутності відповідача (або підсудного).

Absolvitor   виправдувальний вирок.

Absolvo (скороч. А.)   я виправдовую (формула виправдання у римському праві).

Abusus  non  tollit  usum   зловживання не відміняє використання.

Accessio   додаток, додаткова обставина (гарантія, зобов’язання тощо).

Accusatio   звинувачення, скарга.

Acerbitas  ulciscendi  maleficii  bene  atque caute  vivendi  disciplina  est   суворість покарання за злочин є настановленням на доброчесне та обачливе життя.

Acta  diurna   щоденні події, хроніка (у Давньому Римі – назва урядових розпоряджень, наказів тощо, які щодня оприлюднювали на форумі); щоденний запис угод (справ).

Acta  emendare   внести виправлення до протоколів.

Actio  confessoria   позов, судова справа, розпочата на підставі визнання кимось своєї провини.

Actio  contraria   зустрічний позов.

Actio  directa   прямий позов (особистий позов щодо персони, яка уклала угоду).

Actio  doli   позов проти обману.

Actio  furti   позов проти крадіжки.

Actio  in  rem   майновий, речовий позов, спрямований на захист права власності та інших речових прав незалежно від наявності угоди.

Actio  legis   законний (дійсний) позов.

Actio  negatoria   негаторний позов (позов власника майна до особи, що порушила його право власності).

Actiones  juris   юридичні акти.

Actio  personalis   особистий позов.

Actio  pignoraticia   позов, що грунтується на відносинах застави.

Actio  poenalis   карний (штрафний) позов.

Actio  quiescit   справу припинено.

Actio  quod  metus  causa   позов проти погрози; позов щодо повернення майна, яке позивач віддав під погрозою.

Actio  recta  non  erit,  nisi  recta  fuerit  voluntas   позов незаконний, якщо немає прямого волевиявлення.

Actio  venditi   позов продавця до покупця про виконання угоди купівлі-продажу.

Actis  testantibus   як свідчать документи; за документами; за письмовими свідченнями.

Actor   виконавець; агент, уповноважений; повірений; позивач, скаржник; оратор.

Actori  incumbit  onus  probandi   тягар доказування лежить на позивачеві.

Actor  qui  contra  regulam  quid  adduxit, non est audiendus   позивача, що висловлюється проти норм права, не слід слухати.

Actor  sequitur  forum  rei   позивач звертається до суду за місцезнаходженням спільного майна.

Actum  est  ilicet  (illicet)!   справу закінчено! суд закінчився! дозволено розходитися (процесуальна формула закриття судового засідання).

Actus   акт, дія; рух; праця, діяльність.

Actus  me  invito  factus,  non  est  meus  actus   дія, що була здійснена мною проти моєї волі, не є моєю дією.

Ad  acta   до справи (приєднати), до apxiву (позначка на ділових паперах).

Ad  aliud  examen   до другого (нового) розслідування.

Ad  arbitrium   на розсуд.

Ad  audiendum  considerationem  curiaЕ   для вислуховування рішення суду.

Ad  Calendas  (Kalendas)  Graecas   до грецьких календ (їх у давніх греків не було), тобто на невизначено тривалий строк; до часу, який ніколи не настане.

Ad  captandum  vulgus   на догоду черні; з низьких (ницих) мотивів.

Ad  corrigenda   до виправлення.

Ad  defendendum   для захисту.

Addenda  et  corrigenda   додатки та виправлення.

Ad  ea  debeat  adaptari  jus,  quae  frequenter  eveniunt   право має бути пристосовано до того, що трапляється часто.

Ad  exemplum   за зразком; на зразок.

Ad  fontes   до джерел.

Ad  hoc   для цього, до цього, для певного випадку, для конкретної мети.

Ad  huc  sub  judice  lis  est   справа ще в суді; спір ще не вирішений (ще на розгляді).

Ad  impossibilia  lex  non  cogit   закон не вимагає неможливого.

Ad  impossibilia  nemo  obligatur  (tenetur)   до неможливого нікого не зобов’язують; ніхто не зобов’язаний робити неможливе.

Ad  informandum   до відома.

Ad  instantiam  partio   на вимогу сторони.

Adire  in  jus   звертатися до закону, до суду.

Aditio  hereditatis   прийняття спадщини.

Ad  judiciam  provocare   звертатися до суду, висувати позов.

Ad  legem   за законом; згідно із законом.

Ad  litteram   буквально.

Ad  meliora  tempora   до кращих часів.

Ad  melius  inquirendum   до дальшого розгляду; на повторне розслідування.

Ad  notam  (Ad  notandum)   до відома.

Ad  personam   персонально, особисто.

Ad  referendum   для доповіді; для дальшого розгляду.

Ad  rem   до справи; до суті справи; за суттю.

Ad  sectam (скороч. ads.)   за (чиїмось) клопотанням.

Ad  turpia  nemo  obligatur   до ганебного нікого не зобов’язують; ніхто не зобов’язаний робити ганебні вчинки.

Adulterina  monetae   фальшиві гроші.

Adulterinum  signum   підроблена печатка.

Ad  valorem   відповідно до вартості; згідно з оцінкою; за ціною.

Ad  verbum   дослівно.

Adversus  periculum  naturalis  ratio  permittit  se  defendere   віч-на-віч з небезпекою природний глузд дозволяє захищатися (Гай).

Advocatus  diaboli   захисник диявола (той, хто висуває докази, яким і сам не вірить); адвокат диявола [в католицькій церкві канонізація нового святого проходила у формі диспуту двох сторін: advocatus Dei (адвоката Бога), який розкривав позитивні сторони претендента, і advocatus diaboli (адвоката диявола), який заперечував]; йдеться про захисника безнадійної справи.

Aequitas   справедливість; рівність (перед законом).

Aequitas  naturalis  praeferenda  est  rigori  juris   природна справедливість краще, ніж суворість права.

Aequo  animo   з душевним спокоєм; спокійно; байдуже, незворушливо, врівноважено (Сенека).

Aequum  est  neminem  cum  alterius  detrimento  et  injuria  fieri  locupletiorem   справедливо, щоб ніхто не збагачувався неправомірно та на шкоду іншій особі.

Aequum  et  bonum  est  lex  legum   справедливість і благо – закон законів.

Aes  alienum  (mutuum)   чужі гроші; борг, який треба повернути іншій особі; грошовий пасив.

Agere   рухати, вести; переслідувати; підбурювати; обговорювати; здійснювати; керувати; діяти, чинити; судити, переслідувати у судовому порядку; захищати (у суді).

Agere  injuriam   висунути позов про відшкодування збитків.

Agnatus   агнат, родич з боку батька; той, що народився після смерті або заповіту батька.

Ait  lex   закон проголошує.

Alibi  (alius  ibi)   букв. – в іншому місці (доказ непричетності підсудного до злочину на підставі його перебування під час скоєння злочину в іншому місці); алібі.

Aliena  res   чуже майно.

Alios  acta   дії або угоди інших осіб.

Allegare   відправляти, посилати; підмовляти, підбурювати; наводити докази, посилатися.

Alter  ego   друге «я» (близька людина; друг і однодумець; довірена особа, представник).

Altum  mare   відкрите море.

Ambitus   обхід; обхідний шлях.

A  mensa  et  toro   від столу та ложа (формула розлучення у римському праві).

Anfractus  judicium   юридичні виверти (викрути, хитрощі).

Animo   з наміром.

Animo  defamandi   з наміром зганьбити (знеславити).

Animo  felonico   зі злочинним наміром.

Animo  lucrandi   з наміром отримати вигоду, прибуток; заради корисливої мети.

Animo  possidendi  (Animus  possidendi)   з наміром заволодіти.

Animus  signandi   намір підписати.

Anni  currentis (скороч. a._c.)   поточного року.

Anno  Domini (скороч. А. D.)   року Господнього (Р._Г.); від Різдва Христового (від Р._Х.); нашої ери (н._е.).

Ante  mortem   перед смертю.

Ante  tempus   достроково.

Antiqua  consuetudo   давній звичай.

An  tu  mihi  mater  familias  esse  velis?   чи не бажаєш стати господинею моєї сім’ї? (формула шлюбу).

Apices  juris   юридичні тонкощі.

A  potiori  fit  denominatio   найменування за домінуючою (переважаючою) ознакою.

Appellationem  interponere   допускати апеляцію.

Appello   я апелюю (загальноприйнятий початок скарги в римському праві).

Approbatur   схвалено; дозволено.

A  priori   на підставі відомого, згідно з попереднім.

Aquae  et  ignis  interdictio,  hoc  est  exilium   відлучення від води та вогню, тобто вигнання (позбавлення громадянських прав та вигнання).

Aqua   et  igni  alicui  interdicere   позбавити когось води і вогню (тобто позбавити всіх громадянських прав).

Arbitrium   арбітражне рішення; рішення третейського судді; вільне судження, право (вибору); влада, воля, сваволя; рішення (при винесенні якого суддя керувався передусім власною совістю).

Arbitrium  liberum   вільне рішення.

Argumenta  falsa   фіктивні (неправдиві, підробні, фальшиві) докази.

Argumenta  non  numeranda,  sed  ponderanda  sunt   докази треба не перелічувати, а зважувати.

Argumenta  ponderantur,  non  numerantur   сила доказів (аргументів) у їх вагомості, а не кількості.

Argumentum  ab  impossibili   доказ від неможливого.

Argumentum  a  contrario   доказ від протилежного.

Argumentum  ad  ignorantiam   доказ, розрахований на невігластво (співрозмовника).

Argumentum  ad  misericordiam   доказ, розрахований на милосердя, співчуття.

Argumentum  ad  oculos   наочний доказ.

Arra  (arrha)   завдаток, застава.

Articulus  secretissimus   найсекретніша стаття, найтаємніша частина (договору; угоди).

A  simile   за аналогією, аналогічно.

Assessor   acecop, помічник претора і судді (засідатель).

Assesus   reditus   встановлена орендна плата.

Auctoritas  rei  judicatae   прецедент судового рішення.

Aucupia  verborum  sunt  judice  indigna   буквоїдство не годиться судді.

Audiatur  et  altera  pars   потрібно вислухати й іншу сторону (тобто і позивача, і відповідача); хай буде вислухана й інша сторона.

Audire  querelam   вислухати скаргу.

Authenticus   дійсний, оригінальний, автентичний, істинний, достовірний.

A  verbis  legis  non  est  recedendum   від слів закону не слід відступати; не треба відступати від букви закону.

Avisatio  de  perjurio   попередження про відповідальність за порушення клятви.

Beneficium  abstinendi   привілей утримання (право відмови від невигідної спадщини).

Bene  placito   добровільно.

Bis  dat  qui  cito  dat   двічі дає той, хто дає швидко (Публілій Сір).

Bona  felonum   майно, що належить злочинцю.

Bona  fide   добросовісно, сумлінно; щиросердно.

Bona  fides   добросовісність, сумлінність, доброчесність.

BОnА  fides  contraria  est  fraudi  et  dolo   добросовісність протилежна обману та хитрощам.

Bona  fides  non  patitur,  ut  bis  idem  exigatur   добросовісність (сумління, доброчесність) не дозволяє, щоб двічі карали за одне й те саме (Гай).

Bona  fugitivorum   майно, що належить особам, які ховаються від правосуддя.

Bona  gratia   прихильно, одностайно, у цілковитій згоді.

Bona  hereditaria   успадковане майно, спадок, спадщина.

Bona  immobilia   нерухоме майно.

Bona  mobilia   рухоме майно.

Bona  vacantia  (одн. bonum vacans)   безгосподарне (нічиє) майно (речі).

Boni  et  legales  homines   люди добрі (порядні) та гідні (люди, які можуть бути присяжними).

Boni  judicis est  ampliare  justitiam   добрі судові рішення зміцнюють правосуддя; обов’язок доброчесного судді – приймати рішення, які сприяють розвитку правосуддя.

Bonis  nocet, qui  malis parcit   добрим шкодить той, хто щадить злих (Сенека).

Brevia  judicialia судові накази.

Cadit  quaestio   питання відпадає (знімається).

Calumnia   наклеп, обмова; підступність; неправдиве обвинувачення.

Calumniator   наклепник, обмовник, інтриган.

Capitalis  debitor   головний боржник.

Capitalis  plegius   головний поручитель.

Capitis  deminutio  (maxima,  media,  minima)   букв. – зменшення голови; втрата громадянських прав: повна (maxima) або часткова (media – середня чи minima – мінімальна).

Caput   голова; людина, особа, суб’єкт (права), правоздатність; розділ, глава; основна сума, капітал.

Casus   випадок, подія, обставини.

Casus  А  nullo  praestantur   за випадок ніхто не відповідає.

Casus   belli   букв. – випадок війни; привід до війни.

Casus  delicti   випадок правопорушення.

Casus  foederis   договірний випадок; випадок, обумовлений договором, тобто випадок, при якому вступають у силу зобов’язання за союзною угодою (термін міжнародного права).

Casus  improvisus   непередбачений випадок.

Casus  omissus   випадок, не передбачений законом.

Causa   причина, привід, справа; підстава; судова справа, процес.

Causa  aequat  effecta   причина адекватна наслідкам.

Causa  causans   істотна причина; безпосередня причина.

Causa  cognita   після ознайомлення з обставинами справи.

Causa  criminalis   кримінальна справа; привід до кримінального обвинувачення.

Causa  desistere   відмовлятися від справи (позову).

Causae  obligandi   причини (мотиви, основи) зобов’язання.

Causa  finita  est   справа закінчена.

Causa  formalis   формальна причина.

Causa  justa   законна причина; поважна причина.

Causa  justa  possessionis   правова підстава володіння.

Causam  agere   вести справу (процес).

Causam  cadere  (perdere)   програти справу.

Causam  dicere   захищати(ся) на суді.

Causam  vincere  (obtinere)   виграти справу.

Causa  privata   приватна судова справа (цивільна справа).

Causa  publica   публічна судова справа.

Causa  sine  qua  non   причина, за відсутності якої подія не відбулася б (шкода не була б завдана тощо).

Causa  sui   букв. – причина самого себе, першопричина.

Cautio  judicatum  solvi   забезпечення виконання судового рішення.

Cave!   остерігайся (бережись)!

Cessio   уступка, передача, цесія (офіційна передача).

Ceteris  (caeteris)  paribus   за інших рівних (умов).

Civis   громадянин; підданий.

Civitas   громадянство, право громадянства; суспільство; співтовариство; місто; громадяни, народ, громада.

Claris  verbis   ясними словами; зрозумілими словами; недвозначно, чітко, виразно.

Classicus  testis   класичний свідок; свідок, який заслуговує на довіру (Флакк).

Clausis  januis   за зачиненими дверима; таємно.

Clausula  rebus  sic   stantibus   клаузула про незмінність обставин; застереження про те, що договір має силу, коли загальні обставини залишаються без змін.

Codicillus   указ, грамота; записка, лист; прохання; додаток до заповіту.

Cogitationis  poenam  nemo  patitur   ніхто не несе покарання за думки (Ульпіан).

Cognati   кровні родичі.

Cognitio  extraordinaria   надзвичайне розслідування.

Collegium   товариство, співтовариство; співпраця; взаємодопомога, співробітництво; колегія, корпорація, братство, професійне об’єднання.

Comitas  gentium   міжнародна ввічливість.

Commodum  ejus esse  debet  cujus   perIculum  est   хто ризикує, той повинен отримувати і вигоду.

Commodum  ex  injuria  sua  noN  habere  debet   ніхто не повинен мати вигоду із власного правопорушення.

Communio   спільність, співучасть.

Communis  opinio   загальна думка.

Communis  scriptura   спільний документ; договір, угода.

Compensatio   відшкодування, оплата повної вартості; винагорода, врівноваження; залік, взаєморозрахунок.

Compos  mentis   при здоровому глузді.

Compossessio   спільне володіння.

Compromissum   компроміс, угода про передачу спірної справи на розгляд третейському судді.

Concessio   згода, дозвіл, поступка.

Concipere  libellum   скласти скаргу.

Concubinatus   співжиття (позашлюбне).

Concussio   букв. – струс; землетрус; шаленство; примушування шляхом погроз без застосування фізичної сили; вимагання із залякуванням, шантаж.

Condemno   (скороч. C.) я засуджую, звинувачуваю.

Condicio  (conditio)  sine  qua  non   букв. – умова, без якої немає (договору); необхідна умова, за відсутності якої результат не настав би; істотна умова договору.

Condictio   вимога про повернення (речі, майна); кондикція, кондикційний позов.

Condictio  ЕХ  causa  furtum   вимога (позов) про повернення вкраденого.

Conditio  suspensiva   сумнівна умова.

Condominium   співволодіння; спільна власність, спільне володіння.

Conductor   наймач, орендар; підприємець.

Confessio  facta  in  judicio  non  potest  retractari   від зізнання, зробленого в суді, не можна відмовитися.

Confessus  pro  judicato  est,  qui(a)  quodammodo  sua  sententia  damnatur   той, хто визнає свою провину, є, так би мовити, засудженим за власним вироком (Павло).

Confessus  pro  judicato  habetur   хто зізнався, той вважається засудженим.

Confirmavi   я затвердив, я дозволив.

Conscientia  est  mille  testes   совість – це тисяча свідків.

Consensus   згода, угода, єдність; одностайність; домовленість, співучасть; гармонія, злагодженість.

Consensus  facit  jus   угода створює право.

Consensus  facit  nuptias   шлюб створюється згодою.

Consensus  mutuus   взаємна згода.

Consensus  omnium   загальна згода; згода всіх.

Consentire  videtur  qui  tacet   вважається, що той, хто мовчить, згоден; мовчання – знак згоди.

Consilium   нарада, рада; обговорення; засідання; рішення, план, задум.

Consortes  litis   учасники судового засідання (процесу).

Constant  jura  populi  Romani  ЕХ  legibus,  plebiscitis,  senatusconsultis,  constitutionibus  principum,  edictis  eorum,  qui  jus  edicendi  habent,  responsis  prudentium   правопорядок Римської держави спирається на закони, рішення народних зборів, постанови сенату, укази імператорів, на едикти тих, хто має право їх видавати, на висновки юристів.

Constare  non  potest  jus,  nisi  sit  aliquis  juris  peritus   право не може існувати, якщо не буде правознавців.

Constitutio   устрій, установлення, положення; організація; постанова, розпорядження; ухвала, наказ; становище.

Consuetudo   звичка, звичай; спілкування, зв’язок.

Consuetudo  curiae   судовий звичай.

Consuetudo  est  altera  lex   звичай є другим правом.

Consuetudo  est  altera  natura   звичка є другою натурою (Цицерон).

Consuetudo  est  optimum  interpres  legum   звичай є найкращим тлумачем законів.

Consuetudo  mercatorum   торговельний звичай.

Consuetudo  prava   поганий звичай.

Consuetudo  volentes  ducit,  lex  nolentes  trahit   звичка (звичай) веде бажаючих, закон тягне небажаючих.

Contemplatione  publicae  utilitatis  privatorum  commoda  praeferentur   з погляду суспільної користі перевагу мають вигоди приватних осіб (Павло).

Contractus   договір, угода, контракт.

Contractus  aestimatorius   оцінний договір.

Contractus  est  ultro  citroque  obligatio   договір (контракт) є взаємним зобов’язанням (тобто угодою сторін).

Contractus  innominati   безіменні контракти.

Contractus  reales   реальні договори.

Contractus  verbales   словесні (вербальні) договори.

Contra  factum  non  datur  argumentum   проти факту не дано (не можна дати) доказу.

Contra  juris  civilis  regulas  pacta  conventa  rata  non  habentur   приватні угоди, які суперечать принципам цивільного права, недійсні (Ульпіан).

Contra  legem   проти закону.

Contra  legem  et  statuta   проти закону і статутів.

Contra  legem  terrae   проти закону країни.

Contra  leges   проти законів.

Contra  tabulas   всупереч документу (прото-колу).

Contumacia  poenam  cumulat   непокора (неявка до суду) посилює провину.

Convenire   збиратися; звертатися; погоджуватися; узгоджуватися, відповідати.

Convenit   домовлено, погоджено, вирішено.

Conventio  facit  (vincit)  legem   угода створює (визначає) право (тобто закон зобов’язує сторони виконувати те, про що вони домовилися).

Convinci  non  nisi  scriptura  aut  testibus  potest   неможливо доводити (звинувачувати, викривати) інакше, ніж за допомогою письмових документів або свідків (Павло).

Copia  vera   справжня копія.

Coram  judice   в присутності судді, при судді.

Coram  populo  (senatu  et  patribus)   у присутності народу (сенату і патриціїв); при народі; прилюдно; публічно, відкрито.

Corpore  et  animo   тілом і душею.

Corpus  delicti   склад злочину (правопорушення); речові докази стосовно вчинення злочину (правопорушення).

Corpus  juris  civilis   Звід цивільних законів (Кодекс Юстиніана І).

Corpus  juris  Romani   Звід римського права.

Corpus  possessionis   фактичне володіння річчю.

Crassa  negligentia   груба необережність, грубе зневажання обов’язків.

Credere   вірити, довіряти; давати (в борг, у позику), позичати; доручати .

Creditor   позикодавець, кредитор.

Credo   я вірю (основні переконання особи).

Crimen  capitale   букв. – злочин, що стосуєть-ся голови; тяжкий, небезпечний кримінальний злочин.

Crimen  furti   викрадення, крадіжка.

Cui bono?  Cui  prodest?   кому це добре? кому вигідно? (Цицерон).

Cujus commodum, ejus periculum чия вигода, того і ризик.

Cujus est  commodum,  ejus  debet  esse  incommodum   чия вигода, того має бути і збиток; хто користується перевагами, повинен взяти на себе й прикрощі.

Cujus  est  instituere,  ejus  est  abrogare   хто може встановлювати, той може і скасовувати.

Cujusque  rei  potissima  pars  principium est   початок – найважливіша частина кожної справи (Гай).

Culpa    вина, провина; помилка; недолік; провина у виді необережності, необачності.

Culpa  caret  qui  scil,  sed  prohibere  non  potest   невинний той, хто знає, але не може заборонити (Павло).

Culpae  poena  par  esto   хай покарання буде відповідним злочину.

Culpa  est,  immiscere  se  rei  ad  se  non pertinenti   втручання у справи, які особисто вас не стосуються є провиною (помилкою); винен той, хто втручається у справи, які його не стосуються (Ульпіан).

Culpa  lata   груба необережність (помилка).

Culpa  levis   легка (незначна) необережність (провина), недбалість.

Culpa  levissima   найменша недбалість, необережність (найлегша провина).

Culpa  mea   моя провина.

CulpАm  esse,  quod  cum  a  diligente provideri  poterit,  non  esset  provisum aut  tum  denuntiatum  esset,  cum  periculum  evitari  non  possit   провина наявна тоді, коли не було передбачено те, що обачний міг би передбачити, або повідомлено (про це) тільки тоді, коли уникнути небезпеки було вже неможливо (Муцій Сцевола).

Cum  hic  versare,  qui  te  meliorem  facturi  sunt   знайся з тим, хто хоче зробити тебе кращим.

Cum  in  domum  alienum  veneris  et  mutus  et  surdus  esto   увійшовши до чужої хати, будь глухим і німим.

CurА   турбота, піклування; догляд, лікування; нагляд; опіка.

Curator  bonis   опікун майна.

Curia  magna   високий суд.

Curriculum  vitae   букв. – перебіг життя; життєвий шлях; біографія, життєпис; біографічні відомості, послужний список.

Damnatio  memoriae   заборона згадувати (будь-яке ім’я).

Damnatus   вартий засудження; злочинний; визнаний винним, засуджений.

Damnum  emergens   очевидна втрата; прямі збитки, фактично заподіяна шкода.

Dare  ad  remanentiam   передавати у повну власність.

Dare,  facere,  praestare   давати, робити, надавати (юридична формула зобов’язання).

Dare  id  est  rem  accipientis  facere   дати  – означає зробити так, аби річ стала власністю одержувача.

De  bene  esse (скороч. d. b. e.)   чинний тимчасово, умовно; такий, що підлягає скасуванню після виконання умови.

Debere   бути зобов’язаним, бути боржником.

Debita  (одн. debitum)   борги; обов’язки; борги, забезпечені нерухомим майном.

Debitor   боржник; зобов’язаний.

Debitum   борг, заборгованість; обов’язок.

De  causa   з причини.

Decet   так треба; так годиться; так слід.

Decipi  quam  fallere  est  tutius   краще бути обманутим, ніж обманути іншого.

De  cursu   певна річ; звичайно.

De  dolo  malo   зі злим наміром, зловмисно.

De  domo  sua  nemo  extrahi  debet   ніхто не може бути вигнаний із власного дому (Павло).

De  facto   де-факто, фактично, насправді.

De  feodo   на абсолютному праві власності.

Deferre  controversiam  ad  arbitrum   доручити арбітру (вирішити) спір; передати спір на розгляд (розсуд) арбітра (третейського судді).

De   fine   forte   за необхідності; зважаючи на крайню необхідність.

Definitio   визначення, точна вказівка; дефініція; вимога, припис.

De  judiciis   стостовно судового провадження.

De  jure   за правом, юридично; де-юре.

De  lege  ferenda   з погляду закону, в якому є потреба; з погляду права, яке необхідно створити.

De  lege  lata   з погляду чинного закону; з погляду чинного права.

Deliberandum  est  saepe,  statuendum  est  semel   обговорювати треба часто, вирішувати один раз.

Delicta  facti  permanentis   правопорушення, що залишають сліди.

Delicta  facti  transeuntis   правопорушення, що не залишають слідів.

Delictum   провина, проступок, правопорушення; огріх, помилка, похибка.

Delictum  communi  juris   правопорушення, що полягає у публікації фактів, які ганьблять честь особи.

Delictum  omissionis   правопорушення, що полягає у бездіяльності (недогляді).

Delictum  privatum   приватне правопорушення, делікт.

Delinquens  per  iram  provocatus  puniri  debet  mitius   той, хто вчинив злочин у гніві, спровокованому потерпілим, повинен нести легше покарання.

Delinquitur  aut  proposito  aut  impeto  aut  casu.  Proposito  delinquunt  latrones,  qui  factionem  habent; impetu  cum  per  ebrietatem  ad  manus aut  ad  ferrum  venitur;  casu  cum  in venando  telum  in  feram  missum  hominem  interfecit   люди порушують право навмисно, в пориві почуттів або випадково: навмисно – розбійники у зграї; в пориві почуттів – п’яні в бійці, в т. ч. зі зброєю в руках; випадково – коли на полюванні стріла, випущена у звіра, вбиває людину.

Delirium   божевілля; стан психіки, за якого особа не усвідомлює навколишні події чи сприймає їх неадекватно.

De  lucro  captando   заради вигоди; заради користі.

De  lunatico  inquirendo   судовий наказ про (медичне) обстеження на предмет встановлення психічної хвороби.

Dementia   недоумство.

De  nihilo,  nil  (NIHIL)   з нічого – ніщо.

De  nomine   за формальною підставою.

Deportatio   перевезення; (довічне) заслання, висилка, вигнання.

Depositum   річ, віддана на схов (зберігання), депозит.

Depositum  est,  quod  custodiendum  alicui  datum  est   депозитом є те, що дано комусь на зберігання (Ульпіан).

Depositum  miserabile   договір схову, (зберігання), укладений за тяжких обставин.

De  quo   про який.

De  rebus  dubiis   у сумнівних справах; про сумнівні справи.

De  rigore  juris   суворо за законом; за літерою закону.

Detentio   тримання, володіння.

Detur  digniori   хай дістанеться більш гідному.

De  visu   на підставі баченого; на власні очі; як очевидець.

Dicere   говорити, казати, промовляти; стверджувати; називати; визначати, встановлювати.

Dicta  die   в зазначений день (строк).

Dicto  anno   в зазначений рік.

Dictum  factum   сказано – зроблено.

Diem  eximere   відкладати строк, відмінити засідання.

Dies  actionis  exit   строк подання позову закінчується.

Dies  ad  quem   букв. – день (строк), до якого; день закінчення строку зобов’язання.

Dies  А  quo   букв. – день, від якого; день початку строку.

Dies  certa   визначений строк.

Dies  certus  an  et  certus  quando   строк, про який відомо, що він настане, і відомо, коли саме настане (тобто календарний строк).

Dies  certus  Аn  sed  incertus  quando   строк, про який відомо, що він настане, але невідомо, коли саме настане (напр., день смерті людини).

Dies  datus   певний день, визначений день (строк).

Dies  incerta   невизначений строк (день).

Dies  incertus  an,  certus  quando   строк, про який невідомо, чи він настане, але відомо, коли він міг би настати (наприклад, досягнення повноліття).

Dies  incertus  an  et  quando   строк, про який невідомо, чи він настане, і невідомо, коли саме настане (наприклад, на випадок страхування від пожежі або від стихійного лиха).

Dies  interpellat  pro  homine   строк нагадує замість людини (тобто, якщо строк визначений календарем, тоді нагадувати боржнику про виконання чого-небудь непотрібно).

Dies  legitimus   букв. – законний день; день судового засідання; день явки до суду.

Dies  veniens   строк сплати боргу.

Differentia  inter  dominium  et  possessionem  haec  est,  quod  dominium  nihilo  minus  ejus  manet,  qui  dominus  esse  non  vult   різниця між власністю і володінням у тому, що власність залишається за власником, навіть якщо він сам не хоче ним бути.

Divide  et  impera!   розділяй та володарюй!

Divortium  et  repudium   букв. – розлучення і розірвання; розлучення за згодою двох або розлучення за вимогою дружини.

Dolus  malus   лихий намір, зловмисність; обман, шахрайство.

Dolus  malus  quid  esset  respondebat  cum  esset  aliud  simulatum,  aliud  actum   обман полягає у тому, що вдають одне, а роблять інше; лихий намір – це коли зображується (симулюється) одне, а чиниться інше.

Domestici  testes  adhibendi  non  sunt   домочадці (близькі родичі) не повинні притягуватися як свідки (Ульпіан).

Dominium   володіння; панування; влада, володарювання; власність.

Dominium  boniforium   право користування.

Dominium  ЕХ  jure  privatum   власність за приватним правом.

Dominium  ex  jure  Quiritum   власність за правом квіритів (тобто за найдавнішим суто римським правом).

Dominium  plenum   повне володіння; повна чи абсолютна власність на майно.

Dominus   пан, господар, хазяїн, власник; розпорядник; володар, повелитель; государ (титул імператора).

Dominus  litis   господар (розпорядник) спору, повірений довірителя у суді; розпорядник судового процесу.

Domus   дім; помешкання; житло; оселя; будинок; господарство; батьківщина, вітчизна; сім’я, родина; рід, плем’я.

Domus  Dei   Божий дім; церква; лікарня.

Donari  videtur  quod  nulli  jure cogente  conceditur   подарованим вважається те, що віддане без будь-якого юридичного примусу.

Donatarius   особа, яка отримує дар.

Donatio   те, що дарується; подарунок, дар; дарування.

Donator  (donor)   особа, яка дарує; дарувальник.

Donum   подарунок, дар; жертва, жертвопринесення, жертвування.

Dos   придане, посаг, віно, частка вдови; обдарування, талант; багатство.

Dotalitium   частка вдови.

Do  ut  des   даю, щоб ти дав (формула римського права, що встановлює правові відносини між двома особами).

Dubitatur (скороч. dub.)   сумнівно, викликає сумнів.

Duobus  certantibus  (litigantibus)  tertius  gaudet   коли двоє б’ються (сперечаються), третій тішиться (дістає вигоду).

Duodecemvirale  judicium   суд дванадцяти, суд присяжних.

Duodena   колегія присяжних з 12 осіб.

Duorum  in  solidum  dominium  vel  possessionem  esse  non  posse   ні власність, ні володіння загалом (повністю) не може належати двом особам.

Duplicatio   букв. – подвоєння; відповідь відповідача на replicatio (репліку) позивача.

Dura  lex  scripta  tamen   закон суворий, але він так написаний.

Dura  lex,  sed  lex   суворий закон, але це закон (тобто, яким би закон не був суворим, його слід дотримуватися).

Dura  necessitas   сувора (жорстка) необхідність, доконечна потреба.

Durante  vita   протягом життя.

Ea  intentione   з цим наміром.

E  contra   навпаки; з іншого боку.

E  converso   навпаки; зі зворотнього боку.

Effectus  sequitur  causam   результат настає услід за причиною.

Ei  incumbit  probatio,  qui  dicit,  non  qui  negat   доводити мусить той (тягар доведення лежить на тому), хто стверджує (висуває позов), а не той, хто заперечує (Павло).

Ejus  est  nolle,  qui  potest  velle   той може не бажати, хто може бажати (тобто відмовитися від домагання на річ може той, хто має на неї право) (Ульпіан).

Elaborare   працювати, старатися; надбати внаслідок праці; обробляти, розробляти, удосконалювати; виробляти; здобувати.

Eleganter   вишукано, витончено, зі смаком; точно; логічно; з належною повагою до форми; гідно; бездоганно.

Elegantia  juris   юридична тонкість; правова точність.

Elogium   короткий вислів; напис на надмогильному пам’ятнику; юридичний документ (обвинувальний протокол, заповіт, позбавлення спадщини тощо).

Emancipatio   звільнення від батьківської влади; офіційна відмова від права власності; емансипація.

Emendare   виправляти, поліпшувати; компенсувати; відшкодовувати заподіяну шкоду; лікувати; вгамовувати.

Emptio-venditio   купівля-продаж.

Eo  intuitu   з цим наміром; з таким наміром; з цього погляду.

Eo  ipso   тим самим; внаслідок цього; на підставі цього.

Equivocum   подвійний зміст.

Eradere  albo  advocatorum   вивести зі складу адвокатів.

ErrarЕ  humanum  est   людині властиво помилятися.

Erratum  (скороч. err.)   помилка, похибка, огріх.

Error   помилка, похибка; відхилення; обман; блукання.

Error  facti   помилка у факті; фактична помилка.

Error  in  corpore   помилка в предметі, в речі.

Error  in  eligendo   помилка у виборі.

Error  in  forma   помилка у формі.

Error  in  persona   помилка в особі.

Error  in  re   помилка по суті; істотна помилка.

ErrОr  juris   юридична помилка; помилка у праві.

Essentialia  negotii   істотні елементи угоди.

Est  modus  in  rebus   існує міра в речах; в усьому є міра (Горацій).

Esto   нехай буде; хай буде так.

Est  quidem  res  sanctissima  civilis sapientia,  sed  quae  pretio  nummario non  sit  aestimanda  nec  dehonestanda   знання права гідне найвищої поваги, проте грішми його не можна ні оцінити, ні зганьбити.

Et  cetera;  et  caetera (скороч. etc.)   і так далі (і т._д.), та інше (та ін.), та решта, тощо.

Et  delicta  et  noxae  caput  sequuntur   і за правопорушення, і за шкоду відповідає особисто правопорушник.

Et  sic   отже, отож.

Et  similis (скороч. et sim.)   і подібне (і под.), тощо.

Eum,  qui  leges  facit,  pari  majestate  legibus  obtemperare  convenit   тому, хто створює закони, належить підкорятися їхній величі нарівні з усіма (Павло).

Ex  adverso   з протилежного боку.

Ex  aequo  et  bono   по справедливості й доброті.

Ex  altera  parte   з іншого боку.

Ex  animo   за внутрішнім спонуканням; за совістю; охоче, щиро.

Exceptio  dilatoria   заперечення (протест), що призводить до відстрочки; позов, який подається з метою зволікати час.

Exceptio  doli   заперечення злого наміру (відхилення претензій шляхом посилання на недоброчесність протилежної сторони).

Exceptio  falsi  omnium  ultima   фальшиве, неправдиве (брехливе) заперечення (в суді) є найгіршим з усього.

Exceptis  excipiendis   за винятком того, що треба було вилучити; вилучивши те, що підлягає вилученню.

Exclusi  tertii  principium   принцип виключення третього.

Ex  colore   під приводом; з посиланням.

Ex  commodato   з боргового зобов’язання.

Ex  contractu   з договору.

Ex  delicto   з делікту, внаслідок правопорушення.

Ex  directo   прямо; зараз; негайно.

Ex  dolo  malo   з метою обману, для обману.

Executio  bonorum   управління майном.

Exempli  causa   наприклад, для прикладу, заради прикладу.

Exempli  gratia (скороч. E. g.)   наприклад, для прикладу, заради прикладу.

Exemplo  aliis  ad  deterrenda  maleficia   на прикладі інших для залякування злочинців.

Exemplum   проба, зразок; приклад, взірець; прецедент, застереження; копія, список; зміст.

Exemplum  docet   приклад вчить.

Exercitio  judiciorum   судочинство.

Ex  facto   з факту; внаслідок дії.

Exheridatio   позбавлення спадку.

Ex  his,  quae  forte  uno  aliquo  casu  accidere  possunt,  jura  non  constituuntur   на основі того, що може статися випадково або одноразово, право не встановлюється (Цельс).

Ex  justa  causa   на законних підставах.

Ex  jure   за правом, згідно з правом.

Ex  lege  (ex  legibus)   за законом; згідно з законом.

Ex  mero  motu   букв. – через справжнє спонукання; за ініціативою суду; без клопотання з певної сторони.

Ex  mora   внаслідок затримки; через зволікання.

Ex  more   за звичаєм, згідно зі звичаєм; за неписаним законом.

Ex  necessitate  legis   за законом; через юридичну необхідність.

Ex  nihilo  nil  (nihil)  fit   з нічого ніщо не виникає.

Ex  nuda  policitatione  nulla  Actio  nascitur   букв. – з голої обіцянки жодна справа не народжується; на підставі простої обіцянки жоден позов не виникає (Павло).

Ex  officio   за посадою, з обов’язку, за службовим обов’язком; за обов’язком.

Ex  officio  atque  amicitia   з громадського обов’язку і дружби.

Ex  parte   зі сторони, тобто з погляду однієї зі сторін; в інтересах однієї сторони та на шкоду іншій; упереджено, необ’єктивно.

Expeditio  brevis   вручення судового рішення або повістки.

Exponere  rem   викласти обставини справи.

Expressa  nocent,  non  expressa  non  nocent   сказане шкодить, несказане не шкодить.

Ex  tempore   тепер, нині, в цей час; одразу ж, без підготовки.

Extra  jus   за межами права.

Extra  legem   за межами закону.

Extra  ordinem   у безладді, поза звичайним порядком.

Ex  turpi  causa  (contractu) non  orituR  actio   на протизаконних підставах (договорі) позов не виникає.

Ex  una  parte   з однієї сторони, з одного боку.

Ex  uno  disces  omnes   з одного можна зрозуміти все.

Ex  vi  aut  metu   насильно або зі страху.

Ex  visu  scriptionis   за зовнішнім виглядом документа.

FAC_ SIMILE   букв. – зроби подібне; копія чого-небудь, репродукція.

Facta  loQuuntur   справи говорять (самі про себe); факти свідчать.

Facta  sunt  potentiora  verbis   факти вагоміші за слова.

Factum  infectum  fieri  nequit   що зроблено, те зроблено (тобто минуле не можна змінити).

Factum  notorium   загальновідомий факт (факт, який у суді розглядається як безумовно достовірний і який не вимагає доказів).

Factum  probandum   факт, який треба довести.

Falsum   неправда, брехня, фальш.

Falsus  in  uno,  falsus  in  omnibus   брехливий в одному – брехливий в усьому (про свідка, що дав брехливі свідчення; якщо свідок дав брехливі свідчення з окремого питання, присяжні можуть не прийняти його свідчення стосовно інших).

Fama   чутки; громадська думка; добре ім’я, репутація, слава.

Familia   сім’я, родина; рід, гілка роду.

Fas   найвищий (неписаний) закон; те, що правильне за законом Божим; природне право; воля богів, веління небес; доля.

Fatetur  facinus  qui  judicium  fugit   хто уникає суду, визнається таким, що вчинив злочин (формула римського права).

Feci  quod  potui,  faciant  meliora potentes   я зробив, що міг, хто може – нехай зробить краще (формула передачі повноважень консульської влади в Римі).

Feriae   свята, вихідні дні, дні відпочинку; судові канікули; відпочинок.

Festinatio  justitiae  est  noverca  infortunii   підганяти правосуддя – все одно, що накликати нещастя.

Fiat  justitia  et  pereat  mundus!   нехай здійсниться правосуддя, хоч би загинув світ! [девіз імператора Священної Римської імперії німецької нації Фердинанда I (16 ст.), що виражає крайній формалізм у праві].

Fictio  juris   юридична фікція; придумане; те, що не існує в дійсності.

Fictio  juris  publici   фікція публічного права.

Fide-jussio   порука; угода, за якої одна особа стає поручителем за зобов’язанням іншої особи.

Fide-jussor   гарант; той, що виступає поручителем.

Fides   віра; довіра; впевненість; кредит; добросовісність; достовірність; обіцянка; захист; застава; порука.

Fide,  sed  cui  vide   довіряй, але знай (дивись) кому.

Fides  non  est  servanda  ei  qui  prior  fidem  fugit   не треба зберігати вірність тому, хто першим її порушив.

Fiducia   впевненість, надійність; фідуція – річ, що продається з правом її зворотної покупки; застава.

Filiatio   родова спадковість.

Filii  uxor  loco  filiae  habebatur   дружина сина вважається дочкою.

Finalis  concordia   остаточна угода сторін.

Finire   обмежувати, визначати, призначати; роз’яснювати; закінчувати; померти; припинятися; покласти край; штрафувати; платити штраф.

Finis  coronat  opus   кінець увінчує справу; кінець – справи вінець.

Firmaratio   право орендатора на землю.

Fiscus   кошик; каса; скарбниця (держави); фінанси; особисті кошти правителя; податок на користь правителя.

Flagrante  delicto  comprehensi   спіймані на місці злочину (застукані на гарячому).

Foedus   союз, договір, угода між особами чи державами; ліга.

Fontes  juris  civilis   джерела цивільного права.

Forma  juris   правовий режим.

Forum   ринкова площа; центральний майдан у Римі, де знаходилися ринок і державні установи, а також суд; суд, судова інстанція; центральне місто провінції.

Forum  conscientiae   суд совісті.

Francus  tenens   землевласник.

Fraus   обман, неправда, підступність; помилка; шкода, збиток; злочин.

Fraus  est  celare  fraudem   приховування обману є обманом.

Fraus  et  jus  nunquam  cohabitant неправда та правосуддя ніколи не поєднуються.

Fraus  meretur  fraudem   обман породжує обман.

Fraus  omnia  corrumpit   обман усе руйнує (обман робить угоду недійсною).

Fructus   твір, плід; приріст, відсотки, рента, прибуток; користь, вигода; користування; право користування.

Fructus  civiles   цивільні плоди (доход, прибуток, відсотки).

Fructus  naturales   природні плоди.

Frustra   помилково; даремно; марно; невдало; безцільно, безпідставно.

Frustra  est  potentia  quae  nunquam  venit  in  actum   марна та можливість, яка ніколи не реалізується; марна влада, яка ніколи не застосовується.

Frustra  ferentur  leges  nisi  subditis et  obedientibus   даремно видавати закони, якщо їм не підкоряються та до них не дослухаються.

Frustra  legis  auxilium  quaerit  qui  in legem  committit   особа, яка порушила закон, марно шукає допомоги в законі.

Fundator   засновник, фундатор.

Furiosus  furore  solo  punitur   божевільного покарано його власним безумством (тобто божевільний не підлягає покаранню).

Fur  semper  moram  facere  videtur   вважається, що злодій завжди зволікає (з поверненням краденого, оскільки відповідальність за крадене настає відразу).

Furtum   крадіжка; викрадення; те, що викрадено; таємна дія, обман, хитрість.

Furtum  est  contrectatio  fraudulosa, lucri  faciendi  gratia,  vel  ipsius  rei  vel  etiam  usus,  possessionisve   крадіжка є зловмисним відчуженням або користуванням, володінням річчю з метою наживи.

Furtum  manifestum   явна крадіжка, крадіжка з речовим доказом, коли злодія затримано на місці злочину (протилежне furtum nес manifestum – неявна крадіжка, коли злодія затримано пізніше, не в момент вчинення крадіжки).

Furtum  oblatum   придбання крадених речей.

Латинські терміни ІІ

Gardianus   опікун; служитель.

Genus   походження; рід, плем’я, народ; нащадок; різновид.

GERERE  PRO  HEREDE   поводити себе як спадкоємець.

GESTIO   діяння; поведінка; виконання; ведення (справ), здійснення.

Gestor   поширювач новин; особа, що веде чужу справу; керівник.

Gestor  negotiorum   особа, що керує справами іншої особи в її інтересах без відповідних повноважень; повірений у справах.

Grammatica  falsa  non  vitiat  chartam   граматичні помилки не фальсифікують документ (не зумовлюють його недійсність).

Grata,  rata  et  accepta   бажано, законно, прийнятно (дипломатична формула).

Gratis  dictum   заява без певного мотивування; заява без конкретної мети.

Habemus  confitentem  reum   маємо відповідача, що сам зізнався (Цицерон); маємо незаперечне свідчення (в судовій практиці Давнього Риму зізнання відповідача вважалося повним підтвердженням його вини).

Habitatio   проживання; помешкання, житло; орендна плата.

HАЕС   lex  valet  in  omnes   цей закон має силу для всіх (тобто всі рівні перед законом).

Heredes  proximi   найближчі спадкоємці (тобто діти померлого та нащадки за низхідною лінією).

Heredis  institutio   встановлення спадкоємця, звичай успадкування.

Heredis  institutio  caput  et  fundamentum  intellegitur  totius  testamenti встановлення спадкоємця – суть і основа заповіту.

Hereditas   спадщина; спадок, спадкування.

Hereditas  (bonorum  possessio)  nihil est  aliud  quam  successio  in  universum  jus  quod  defunctus  habuit   спадкування (володіння майном) є не що інше, як наступництво в усіх правах, якими володів померлий (Юліан).

Hereditas  est  (nihil  est  aliud  quam) successioatis  in  universum  jus  quod  defunctus  habuit   спадкування є (не що інше, як) наступництво в усіх правах спадкодавця.

Hereditas  personam  defuncti  sustinet спадок представляє особу померлого; спадкоємець повинен виконувати обов’язки особи, що залишила спадок.

Heres   спадкоємець, наступник.

Heres  ab  intestato   спадкоємець без заповіту; спадкоємець за законом.

Heres  succedens  in  honore,  succedit in  onere   хто успадковує вигоди, той успадковує і борги (Павло).

Herus  (erus)   господар; власник; пан; чоловік.

Hinc  inde   з обох сторін; взаємно.

Hoc  natura  aequum  est  neminem  cum  alterius  detrimento  fieri  locupletiorem    за природною справедливістю ніхто не стає заможнішим від збитків (зубожіння) іншого (Помпоній).

Hoc  tempore   в цей час, тим часом.

Homicidium  causale   випадкове вбивство.

Homicidium  culposum   вбивство з необережності (неуважності, недбалості).

Homicidium  in  rixo   вбивство під час сварки.

Homicidium  necessarium   букв. – вбивство через необхідність, вимушене вбивство; вбивство під час самооборони.

Homicidium  per  infortunium   випадкове вбивство; нещасний випадок.

Homicidium  se  defendendo   вбивство під час самооборони.

Homicidium  voluntarium   навмисне вбивство.

Homo  alieni  juris   людина чужого права, неправоздатна людина.

Homo  novus   нова людина (особа незнатного роду, що досягла високого становища в суспільстві); передова (прогресивна) особа; особа, що отримала помилування.

Homo  (persona)  sui  juris   людина (особа) свого права, правоздатна особа, незалежна особа.

Homo  trium  litterarum   людина трьох літер: f, u, r (разом fur – злодій).

Homo  unius  assiS   людина одного аса (дрібної монети), тобто неплатоспроможний.

Honeste  vivere,  alterum  non  laedere, suum  cuique  tribuere   чесно жити, не робити зла іншим, кожному віддавати належне.

Honor   честь, пошана, повага; почесна посада, державна посада; почесна нагорода.

Honorarium   дар за працю; винагорода за послуги.

Honoris  causa   заради пошани; за заслуги; з поваги до заслуг.

Hostes  humani  generis   вороги людського  роду.

Ibidem   (скороч. ibid.) там само, в тому самому місці.

Ibi  potest  valere  populus,  ubi  leges valent   там може мати силу народ, де мають силу закони (Публілій Сір).

Idem  per  idem   подібне через подібне; те саме через те саме (доказ певного положення через те саме положення); через те саме.

Id  est (скороч. i. e.)   тобто.

Id  facere  laus  est,  quod decet,  non  quod  licet   похвально робити те, що личить, а не те, що дозволяється (Сенека).

Id  quod  actum  est   те, що зроблено.

Id  quod  dictum  est   те, що сказано.

Igni  et  aqua  interdicere   відлучити від вогню та води (юридична формула у Давньому Римі, яка означала позбавлення громадянських прав).

Ignorantia  judicia  est  calamitas  innocentis   невігластво судді – біда для невинного.

Ignorantia  juris  (legis)  neminem excusat   незнання закону (права) нікого не виправдовує; не можна виправдовуватися незнанням закону; незнання закону не звільняє від відповідальності.

Ignorantia  juris  nocet  (non excusat), ignoratio  facti  non  nocet  (excusat)   незнання закону шкодить (не є виправданням), незнання факту не шкодить (є виправданням).

Ignorantia  non  est  argumentum   незнання не є доказом (Спіноза).

Ignoscitur  ei  qui  sanguinem  suum qualiter  redemptum  voluit   хто захищає власне життя, той має бути виправданий.

Ignotum  per  ignotius   (пояснювати) невідоме через ще більш невідоме.

Immittere   відпускати, відправляти, відсилати; проводити, відводити; пускати, кидати; підсилати; відпускати, допускати; вводити у володіння; допускати до володіння.

Imperare  sibi  maximum  imperium  est володіти собою є найвищою владою; наказувати собі є найвищою владою (Сенека).

Imperitia  culpae  adnumeratur   недосвідченість (у законах) рівнозначна провині.

Imperitia  pro  culpa  habetur   незнання вважається за провину; незнання законів не звільняє від покарання (формула римського права).

Imperium  et  potestas   влада і могутність.

Imperium  in  imperio   держава в державі.

Impignorata   відданий у заставу.

Impositio   накладення, покладення; обман, введення в оману; зловживання прихильністю, довірою.

Impossibilium  nulla  est  obligatio   неможливе не є зобов’язанням; зобов’язання не виникає, якщо немає його предмета; неможливе не може бути обов’язком (формула римського цивільного права).

Impubes   неповнолітній (дівчинка від 7 до 12 років, хлопчик від 7 до 14 років); незрілий; цнотливий; підлітковий.

Impunitas   безкарність; вибачення, амністія.

Impunitas  continuum  affectum  tribuit  delinquendi   безкарність невпинно робить поступки правопорушнику; безкарність завжди заохочує злочинця.

Impunitas  semper  ad  deteriora  invitat   безкарність завжди призводить до вчинення ще тяжчих злочинів.

Impuris  manibus  nemo  accedat  curiam    хай ніхто не наближається до суду з нечистими руками.

In  absentia   за відсутністю; без особистої присутності.

In  abstracto   відірвано (у відриві від конкретного випадку); взагалі, загалом; само собою, абстрактно.

In  adversum   у протилежний бік; назустріч; проти іншої сторони; проти волі або без згоди іншої сторони.

In  aequali  jure   за рівних прав.

In  ambiguo  sermone  non  utrumque  dicimus,  sed  id  dumtaxat,  quod  volumus    двозначними словами ми кажемо не все, а тільки те, що бажаємо (Павло).

In  articulo  mortis   у момент смерті.

In  bonis  esse   мати майно (бонітарна власність).

In  brevi   коротко, стисло.

In  camera   в кабінеті, в камері, в приміщенні суду, на закритому судовому засіданні.

In  causa  capitali  absens  nemo damnatur  neque  absens  per  alium accusare  aut  accusari  potest   у справі про тяжкий злочин ніхто не засуджується за його відсутності, а також відсутній не може звинувачувати за допомогою когось чи бути звинуваченим (Павло).

Incivile  est  nisi  tota  lege  perspecta,  una  aliqua  particula  ejus  proposita  judicare  vel  respondere   несправедливо, не розглянувши закону в цілому, робити судження або висновки за будь-якою частиною закону.

In  claris  non  est  locus  conjecturis   у прозорих справах немає місця для припущень.

Incognito   таємно, під чужим ім’ям; незнайомець, невідомий.

In  communi   спільно; разом.

In  consideratione  legis   з погляду права; на підставі закону.

In  contumaciam   у відповідь на непокору, на нехтування, неявку до суду; заочно (формула заочного вироку за відсутністю поважних причин неявки обивинуваченого до суду).

In  corpore   усією корпорацією; у повному складі; в цілому; всі без винятку.

In  curia   в суді.

Incuria   безтурботність, легковажність; недбалість; необережність.

In  custodiam  dare   взяти під варту.

In  delicto   у правопорушенні; винний; той, хто здійснив правопорушення.

Index   покажчик, список, каталог; ознака, доказ.

Indicta  causa   нерозглянута судова справа.

In  diem   у день; до дня (про строк).

In  dubiis  reus  est  absolvendus   за наявності сумніву обвинувачений звільняється; у сумнівних (спірних) випадках підсудного слід звільняти від переслідування.

In  dubio  abstine   у сумнівах утримуйся від суворого рішення (звернення до судді).

In  dubio  mitius   у сумнівах пом’якшуй (рішення); у сумнівному випадку приймай м’якше рішення (звернення до судді).

In  dubio  РrО  rЕО   у сумнівах (вирішуй) на користь обвинуваченого (звернення до судді).

In  durius   підтвердження рішення нижчої інстанції у вищій інстанції.

In  esse   живий, наявний, дійсний.

In  facto   фактично; насправді.

Infamia   безчестя; ганьба.

Infant   дитина до 7 років; немовля, новонароджений.

In  favorem  libertatis  omnia  jura  clamant;  sed  est  modus  in  rebus   на користь свободи волає всяке право, але в усьому є міра.

In  favorem  vitae   на користь життя; заради життя; в ім’я життя.

In  favorem  vitae,  libertatis  et  innocentiae,  omnia  praesumuntur   все наперед передбачається на користь життя, свободи та невинності.

In  fidem   за дорученням; за довірою.

In  fine   наприкінці; в кінці (книги, тексту, сторінки тощо).

In  flagranti  delicto   на місці правопорушення (на гарячому).

Infra  annum   протягом року.

Infra  jurisdictionem   у межах юрисдикції.

In  fraudem  legis   в обхід закону.

In  fraudem  legis  et  honestatis   супроти закону та честі.

In  fraudem  legis  facit,  qui  salvis  verbis  legis,  sententiam  ejus  circumvenit   той діє в обхід закону, хто, дотримуючись слів (букви) закону, порушує його зміст.

In  futurum   у майбутньому.

In  invitum   проти волі; без згоди.

In  ipso  actu   під час самої дії; під час самого злочину.

In  judicando  criminosa  est  celeritas   поспішність під час суду злочинна (Публілій Сір).

In  judicio   в суді (друга стадія судового розслідування – розгляд справи в суді).

In  jure   у праві (перша стадія судового розслідування – попередне дізнання); за законом; за правом.

In  jure  cessio   поступка у праві (передача речі, прав, обов’язків, права власності); процесуальна поступка.

In  jure  gentium   у міжнародному праві; за міжнародним правом.

Injuria  absque  damno   правопорушення без вчинення шкоди.

Injuriam  qui  facturus  est,  jam  facit   хто збирається вчинити беззаконня, вже здійснює його (Сенека).

Injuria  nОn  excusat  injuriam   беззаконня не виправдовує беззаконня; несправедливість не виправдовує несправедливість.

Injuria  nОn  praesumitur   несправедливість не підлягає презумпції.

Injuria  realis   образа дією.

Injuria  verbalis   образа словом.

In  jus  rapere   силою притягувати до суду.

In  jus  vocare   викликати до суду.

In  loco  delicti   на місці злочину.

In  loco  parentis   замість батьків (про осіб, які їх замінюють).

In  mancipium   у власність.

In  maxima  potentia  minima  licentia   чим міцніша влада, тим менше свободи.

In  medias  res   букв. – у середину речей; до суті справи; до найголовнішого.

In  nuce   букв. – в горісі; в зародку; в найголовнішому; в найсуттєвішому; коротко, стисло.

In  omnibus,  maxime  tamen  in  jure  aequitas  spectanda  est   в усьому слід прагнути справедливості, особливо у праві.

In  optima  forma   в оптимальній формі; в найкращому вигляді; за всіма правилами.

In  pari  causa   в подібній справі, в однаковій справі; за однакових умов.

In  pleno   в повному складі.

In  poenam   у виді покарання; для покарання.

In  praesentia   в присутності.

In  prima  instantia   в першій інстанції.

In  propria  causa  nemo  judex   ніхто не може бути суддею у власній справі.

In  propria  persona   особисто; від власного імені.

In  rem   проти речі (а не особи); те, що стосується стану речі.

In  re  propria   у власній справі.

In  rerum  natura   у природі речей.

In  situ  criminis   на місці злочину.

In  solo  proprio   на власній землі.

In  summo  jure   букв. – за найвищим законом; за буквою закону; за суворим законом; за буквальним тлумаченням закону.

In  tabellas  referre   занести до протоколу (документу, акту).

Inter  absentes   серед відсутніх.

Inter  arma  silent  leges   серед зброї мовчать закони; під час війни закони мовчать (Цицерон).

Interdictum   заборона; інтердикт.

Interest  reipublicae  ne  maleficia  remaneant  impunita   в інтересах держави не залишати злочини без покарання.

Interlocutio   переривання, репліка; окреме визначення суду.

In  terminis   в останній інстанції.

Inter  nos   між нами, серед нас, конфіденційно.

Inter  partes   між сторонами.

Inter  praesentes   серед присутніх; поміж присутніми.

Interpretatio  abrogans   тлумачення, що скасовує (тлумачення будь-якого закону, яке позбавляє його реального значення).

Inter  quattuor  parietes   у чотирьох стінах (тобто перебувати у в’язниці).

Intestatus   той, хто не зробив заповіту; те, що не підтверджене показаннями свідків; той, кого не викрили свідки.

In  toto   в цілому; повністю.

Intra  parietes   букв. – у стінах (дому); серед рідних; у тісному колі, серед своїх; келійно.

Intra  vires   у межах повноважень.

Inveniendo   знайдення майна; встановлення факту.

In  via  juris   законним шляхом.

Invitus  agere  vel  accusare  non  cogitur   ніхто не зобов’язаний подавати позов або звинувачувати (когось) проти своєї волі.

Ipse  dixit   букв. – він сам сказав (особиста заява без посилання на прецеденти; посилання на незаперечний авторитет).

Ipsissimis  verbis   за змістом самих слів.

Ipso  facto   в силу самого факту; зважаючи на факт.

Ipso  jure   в силу самого права (закону); на підставі самого закону; безпосередньо, без необхідності в будь-якій заяві, дії тощо.

Irritus   недійсний; марний, даремний, невдалий.

Is  damnum  dat,  qui  jubet  dare,  ejus  vero  nulla  culpa  est,  cui  parere necesse  sit   вчиняє шкоду той, за чиїм наказом це робиться.

Is  fecit  cui  prodest   той зробив, кому вигідно (Сенека).

Ita  est   саме так; справа полягає ось у чому; обставини такі; справа ось така.

Ita  utere  tuo,  ut  alienum  non  laedas   користуйся своїм (майном) так, щоб не нашкодити іншому.

Jacens  hereditas   спадщина, що перебуває у спокої, лежить (тобто ще не прийнята спадкоємцями після смерті спадкодавця); незайнятий спадок (у володіння яким поки що не вступив ніхто із спадкоємців); спадкове майно, що не має господаря.

Jactum  tacendo  crimen  facies  acrius змовчавши, зробиш злочин тяжчим.

Januis clausis при зачинених дверях (про слухання справи – процесуальна формула).

Judex  aequitatem  semper  spectare  debet   суддя завжди повинен прагнути справедливості.

Judex  damnatur,  cum  nocens  absolvitur   cуддю засуджують, якщо винного виправдано (Публілій Сір).

Judex  est  lex  loquens   суддя – це закон, що говорить; суддя – глашатай закону.

Judex  habere  debet  duos  sales,  salem sapientiae  ne  sit  insipidus  et  salem conscientiae,  ne  sit  diabolus   суддя повинен мати дві якості: мудрість (щоб не був нерозумним) та сумління (щоб не був жорстоким).

Judicatum  solvi   виправдувальний вирок.

Judicis  est  jus  dicere,  non  dare   суддя проголошує право, а не дає його.

Judicis  est  semper  in  causis  verum  sequi   обов’язок судді – завжди шукати істину (Цицерон).

Judicium  disturbare   порушити порядок судового засідання.

Judicium  privatum   цивільний процес.

Judicium  publicum   державний процес (у зв’язку з порушенням державних законів).

Jura   права; закони.

Jura  ad  rem   речові права.

Jura  in  re   майнові права.

Jura  naturae  sunt  immutabilia   закони природи незмінні.

Jura  novit  curia   суд знає закони; суд знає право.

Jura  praediorum   права, що стосуються нерухомості.

Jura  rerum   права на речі.

Jurata   присяжні; суд присяжних.

Jurata  deposito   свідчення, дане під присягою.

Jurata  renuntiatio   заперечення чого-небудь під присягою.

Jure  belli   за правом війни.

Jure  civile   за цивільним правом.

Jure  divino   за Божим правом; за законами релігії.

Jure  gentium   за міжнародним правом.

Jure  naturae   за природним правом.

Jure  uti   робити суворо за законом.

Juris  Civilis  Doctor (скороч. J. C. D.)   доктор цивільного права.

Juris  consultus  (juris-consultus) правознавець, юрист, юрисконсульт.

Jurisdictio   судочинство, судовий розгляд цивільних справ; юрисдикція (обов’язок преторів); судова компетенція, влада; судовий округ.

Jurisdictio  est  etiam  judicis  dandi licentia   юрисдикція полягає також у праві призначати суддю.

Juris  Doctor (скороч. J. D.)   доктор права.

Juris  effectus  in  executione  consistit ефективність закону – у його виконанні.

Juris  est   це законно.

Juris  peritus  (juris-peritus)   обізнаний із законом, знавець права; юрист, правознавець.

Juris  praecepta  sunt  haec:  honeste vivere,  alterum  non  laedere,  suum cuique  tribuere   приписи закону такі: чесно жити, нікому не шкодити, віддавати кожному належне (по заслугах).

Juris  prudens   знавець права; правознавець; досвідчений у праві; юрист.

Juris  prudentia  (juris-prudentia)   наука права; правова наука, правознавство; галузь права; трактат про право.

Juris  prudentia  est  divinarum  atque humanarum  rerum  notitia;  justi  atque injusti  scientia   наука права – це знання божих та людських справ, а також наука про справедливе і несправедливе; правова наука – пізнання божих і людських справ, знання справедливого і несправедливого (Ульпіан).

Juris  vinculum   кайдани закону, пута закону, ланцюги права (тобто правові зобов’язання).

 

Jus   право; справедливість; сукупність законів; правоздатність; привілей; влада; суд.

Jus  abutendi   право зловживання (право робити що завгодно зі своїм майном); право розпоряджання (тобто право повної власності).

Jus  actionis   право обстоювати свої дії у суді.

Jus  aggratiandi   право помилування.

Jus  antiquum   давнє право.

Jus  belli   право війни.

Jus  bellum  dicendi   право оголошувати війну.

Jus  canonicum   канонічне право.

Jus  civile   цивільне право (сукупність правових норм, що регулюють відносини між громадянами).

Jus  civitatis   право громадянства.

Jus  cogens   примусове право.

Jus  commercii   право торгувати.

Jus  commune   загальне право.

Jus  consuetudinis   звичаєве право.

Jus  conubii  (connubii)   право на шлюб.

Jus  criminale   кримінальне право.

Jus  dare   видавати (створювати) закон.

Jus  dicere   право говорити; проголошувати право (творити суд); право пояснювати або оголошувати закон.

Jus  dicere,  sed  non  jus  dare   оголошувати закон, але не видавати (створювати) його.

Jus  divinum   Боже право, сакральне право, релігійні закони.

Jus  durum   суворе право.

Jus  est  ars  boni  et  aequi   право – це мистецтво добра та справедливості (Цельс).

Jus  eundi   право проходу (проїзду).

Jus  ex  injuria  non  oritur   право не виникає з правопорушення.

Jus  fetiale   феціальне (міжнародне) право.

Jus  fruendi   право діставати (одержувати) прибутки.

Jus  generis  humani   право людського роду (тобто природне право людини).

Jus  gentilitatis   право бути представником свого роду.

Jus  gentium   право народів (система правових норм, що встановлювала відносини між римськими громадянами та представниками інших народів, а також відносини останніх між собою); в наш час – міжнародне право.

Jus  gladii   право меча (право застосування військової сили; право переслідування злочинців).

Jus  habendi   право володіння майном.

Jus  hereditatis   право спадкування; право на спадщину.

Jus  humanum   людське право.

Jus  in  re  (in rem)   право на речі (абсолютне право власності); право власності.

Jus  in  re  АlІena   право на чужі речі.

Jus  in  re  РrОРrІА   право на власну річ; цілковита власність.

Jus  judiciarium   закон, що визначає устрій і діяльність судів.

Jus  judiciumque   право і суд (судочинство).

Jus  jurandum  (jus-jurandum)   клятва, присяга.

Jus  legationis   посольське право.

Jus  mite   м’яке право.

Jus  monopolii   виключне (монопольне) право (на виробництво, торгівлю, промисли тощо).

Jus  naturale   природне право.

Jus  naturale  est,  quod  natura  omnia  animalia  docuit   природне право – це те, чому природа навчила всі живі істоти (Ульпіан).

Jus  navigandi   право судноплавства, право навігації; морське право.

Jus  non  scriptum   неписане право (тобто звичаєве право).

Jus  novum   нове право.

Jus  nudum   букв. – голе право; незахищене право (норми права, що втратили чинність).

Jus  obligationis   право зобов’язання.

Jus  optionis   право обрання.

Jus  positivum   позитивна норма права.

Jus  possessionis   право володіння.

Jus  primae  occupationis   право першого захоплення; право першого загарбання.

Jus  privatum   приватне право.

Jus  proprietatis   право власності.

Jus  publici  respondere   давати поради з публічного права.

Jus  publicum   публічне право.

Jus  publicum  privatorum  pactis  mutari  non  potest   публічне право не може змінюватися угодами приватних осіб (Папініан).

Jus  puniendi   право покарання.

Jus  quaesitum   право домагання або повернення речі.

Jus  quaestionis   право судового слідства.

Jus  repraesentationis   право представництва.

Jus  respondendi   право давати поради або висновки по судових справах.

Jus  retorsionis   право відплати (помсти).

Jus  Romanum   римське право.

Jus  sacrum   право, що регулює питання публічного богослужіння; право здійснювати релігійні обряди.

Jus  sanguinis   право крові.

Jus  scriptum   писаний закон (на відміну від неписаного закону, тобто від звичаєвого права).

Jus  singulare   спеціальна правова норма.

Jus  soli   право грунту.

Jus  strictum   суворе право, суворий закон (формула римського права, що дозволяла протиставляти формальному застосуванню правових норм більш поглиблене тлумачення їх з урахуванням вимог bоnа fides – добросовісності).

Jus  suffragii   право голосу (право обирати посадових осіб); виборче право.

Jus  summum  saepe  summa  malitia  est    найвище право часто є найвищим злом.

Justa  causa   законна причина.

Justae  nuptiae   законний шлюб.

Jus  tertii   право третьої особи.

Justitia   правосуддя, справедливість; право, сукупність законів.

Justitia  debet  esse  libera,  quia  nihil iniquius  venali  justitia;  plena,  quia justitia  non  debet  claudicare;  et celeris,  quia  dilatio  est  quaedam negatio   правосуддя має бути: вільним, оскільки нема нічого несправедливішого, ніж продажне правосуддя; повним, оскільки правосуддя не повинно зупинятися на півдорозі; швидким, оскільки зволікання є різновидом відмови.

Justitia  est  fundamentum  regni   правосуддя – фундамент держави.

Justitia  in  suo  cuique  tribuendo  cernitur   справедливість (правосуддя) полягає у тому, щоб кожному віддати належне (Цицерон).

Justitia  nemini  negandА  est   нікому не можна відмовляти у правосудді.

Justitia  non  novit  patrem  nЕС  matrem;  solum  veritatem  spectat justitia   правосуддя не знає ні батька, ні матері; правосуддя прагне (домагається) тільки істини.

Justitia  regnorum  fundamentum   правосуддя – основа держави.

Justus  titulus   законна основа.

Jus  universum   загальне право.

Jus  utendi   право користування.

Jus  utendi  et  abutendi   право вживання і зловживання; право користування та розпоряджання (право користування річчю на власний розсуд, тобто право приватної власності).

Jus  utendi,  fruendi,  abutendi   право користування, здобування доходів, розпоряджання (річчю).

Jus  vindicandi   право захисту.

Jus  vitae  necisque   право над життям і смертю.

Laesio  enormis   ненавмисне вбивство.

Lapsus  bonorum   пропажа майна.

Lapsus  calami   помилка пера (описка).

Lapsus  linguae   помилка мови (обмовка).

Lapsus  memoriae   помилка пам’яті.

Lato  sensu   в широкому розумінні слова.

Latro   найманець, найманий солдат; розбійник, бандит, пірат.

Latrocinium   військова служба (за наймом); розбій; грабіж, бандитський напад; пограбування (з використанням сили); розбійницька зграя.

Laudator   хвалитель; той, що відгукується з похвалою; свідок, який дає на суді свідчення на користь когось (свідок захисту); арбітр; радник.

Legalitas  regnorum  fundamentum   законність – основа держави.

Legatum   те, що призначене за заповітом; спадщина.

Legem  brevem  esse  oportet   закон має бути стислим (Сенека).

Legem  enim  contractus dat   угода створює право.

Lege  necessitatis   за законом необхідності.

Leges  nОn  verbis  sed  rebus  sunt  impositae   закони створються не для слова, а для справи.

Leges  perfectae   досконалі закони.

Leges  tabellariae   виборчі закони; закони, що регулюють проведення виборів.

Leges  vigilantibus,  nОn  dormientibus  factae sunt   закони створені для тих, хто пильнує, а не для тих, хто спить.

Legibus omnes servimus, ut liberi esse possimus   ми всі служимо законам, щоб бути вільними (Цицерон).

Legis  actio   дія, встановлена законом; легісакційний процес.

Legis  interpretatio  legis  vim  obtinet   тлумачення закону має силу закону.

Legis  peritus   обізнаний у праві, знавець права; досвідчений у праві; особа, що добре знає право.

Legis  virtus  haec  est:  imperare, vetare,  permittere,  punire   сила закону полягає у тому, щоб повелівати, забороняти, дозволяти, карати.

Legitima  potestas   законна влада, законна сила.

Legitimatio   узаконення.

Legitimatio  ad  causam   узаконення участі у справі; право виступати в суді (позивачем або відповідачем).

Levis  notae  macula   незначна провина.

Lex   закон, юридична норма; правило, принцип; порядок; договір; рішення; віросповідання.

Lex  abrogans   закон, що скасовує.

Lex  abrogata   скасований закон.

Lex  aeterna   вічний закон; моральный закон; природний закон.

Lex  civilis   цивільний закон.

LЕХ  communis   загальне право.

Lex  contractus   договірне право.

Lex  de  futuro,  judex  de  praeterito закон працює на майбутнє, суддя розглядає минуле.

Lex  est  commune  praeceptum,  virorum prudentium  consultum,  delictorum, quae  sponte  vel  ignorantia  contrahuntur,  coёrcitio,  communis  rei  publicae  sponsi   закон є: загальним приписом; рішеннням мудрих мужів; стримуванням правопорушень, що відбуваються за власною волею або внаслідок незнання; загальною обітницею (порукою) держави (Папініан).

Lex  est  lux  gentium   закон є світочем народів.

Lex  est,  quod  populus  jubet  atque constituit   закон – це те, що народ велить і постановляє.

Lex  est  rex,  sed  non  rex  est  lex   закон є царем, а не цар є законом.

Lex  fati   закон долі.

Lex  ferenda  aut  praescriptio   закон, в якому є потреба (який необхідно створити), або припис (установлення).

Lex  fori   закон місця судового розгляду справи, (тобто тієї держави, органом якої є даний суд).

Lex  loci contractus   закон місця договору (тобто місця, де він був укладений).

Lex  loci  delictis   закон місця злочину (правопорушення).

Lex  mercatoria   звичаєве торговельне право; торговельне право.

Lex  neminem  cogit  ad  impossibilla   закон нікого не примушує до неможливого.

Lex  non  scripta   неписаний закон (давній звичай).

Lex  patriae   закон своєї країни.

Lex  posterior  derogat  prior   наступний закон скасовує попередній.

Lex  propria   особливий (спеціальний) закон.

Lex  prospicit,  non  respicit   закон дивиться вперед, а не назад (закон не має зворотної сили).

Lex  recte  facere  jubet,  vetat  delinquere   закон наказує діяти правильно та забороняє протизаконні (неправові) дії.

Lex  reprobat  moram   закон не схвалює зволікання (тяганини).

Lex  retro  non  agit   закон не діє у зворотному напрямку; закон не має зворотної сили.

Lex  specialis  derogat  generali   спеціальний закон відміняє основний (по відношенню до тієї справи, заради якої спеціальний закон введено в дію).

Lex  talionis   закон таліона; закон рівної відплати; закон відплати (за злочин), рівнозначної вчиненому злочину («зуб за зуб» і под.).

Lex  terrae   закон країни.

Lex  uno  ore  omnes  alloquitur   закон розмовляє з усіма однаково.

Lex  videt  iratum,  iratus  legem  non videt   закон бачить розгніваного, розгніваний не бачить закону (Публілій Сір).

Libellum  concipere   скласти скаргу.

Libellus   книжка, невеличкий твір; записна книжка, зошит; скарга, прохання, доповідна записка; лист, послання; письмова об’ява; посвідчення, свідчення; пасквіль, памфлет.

Libellus  accusatorius   скарга, що звинувачує.

Libellus  appellationes   апеляційна скарга.

Libellus  conventionis   позов, заява про позов.

Liber   вільний, незалежний.

Liber  citatus (скороч. l. c.)   процитована книга (в бібліографії).

Libero   (скороч. L.) я звільняю.

Libertas   свобода; воля; право; самостійність, незалежність; волелюбність.

Libertas  est  naturalis  facultas  ejus, quod  cuique  facere  libet,  nisi  si  quid vi  aut  jure  prohibetur   свобода – це природна можливість кожного робити те, що хочеться, якщо тільки це не забороняють (цьому не перешкоджають) сила або закон.

Libertas  est  potestas  faciendi  id, quod  jure  licet   свобода – це можливість робити те, що дозволено правом.

Libertas  inaestimabilis  res  est   свобода –  безцінна річ.

Licitari   пропонувати (призначати) ціну; змагатися, боротися.

Limitatio   встановлення, визначення.

Liquet  satis   досить ясно; досить очевидно.

Lis   спір; суд; процес; судова справа; предмет спору, судового процесу.

Lis  mota   початок суду, спору.

Litigare  per  formulas   формулярний процес.

Litterae (одн. littera)   літери; записка, документ, протокол, акт; наказ, розпорядження, указ; наука, освіта, вченість; писемні пам’ятки, писемність, література; літературна діяльність; твір.

Littera  excambii   вексель.

Litura   намазування; затирання (воском) написаного, викреслювання; виправлення, пляма (в документі); підчистка.

Locatio conductio   договір найму; найм майна за винагороду.

Locatio  conductio  operarum  (operis) договір найму послуг; договір підряду, підряд.

Locator   наймодавець; той, що віддає у найм; той, що здає в оренду.

Loco  citato (скороч. loc. cit, l. c.)   у зазначеному місці.

Locuples   заможний; платоспроможний; багатий; повноцінний, надійний, достовірний.

Locus  delicti   місце правопорушення.

Locus  regit  actum   місце править дією; місце визначає умови угоди, форма правочину визначається законом місця його вчинення; правопорушення розглядається за законами місця його вчинення.

Locus  rei  sitae   місце, де знаходиться річ або майно.

Locus  signi  (sigilli) (скороч. L. S.)   місце печатки (м. п.).

Locus  standi   букв. – місце, де можна стояти; точка опори (Архімед).

Longa  possessio  jus  parit   довгочасне володіння перетворюється на право (стає правом).

Longi  temporis  praescriptio   строк давності за позовом (розпоряджання за давністю володіння).

Lucri  causa  (lucri gratia)   заради вигоди, заради наживи, з корисливою метою.

Lucrum  cessans   втрачена вигода.

Luctuosa  hereditas   скорботний спадок (при наслідуванні по висхідній, наприклад, батьками після дітей).

Lupinum  caput  gerere   мати вовчу голову (за яку призначена нагорода), тобто бути поза законом.

Magister  societatis   керівник товариства (асоціації).

Magis  veritas  oculata,  quam  per  aures  animis  hominum  infigitur   очевидна істина більше, ніж та, що почута, проникає у душі людей.

Magna  culpa   велика провина; тяжка помилка; груба необережність.

Magna  vis  est  conscientia  judicis    совість судді – велика сила.

Majestas  величність, королівська влада; велич, святість; гідність, авторитет, честь; пишнота, розкіш.

Major  continet  in  se  minus   більше містить у собі менше.

Mala  fide   недобросовісно.

Mala  fides   нечесні наміри, недобросовісність.

Mala  mens   лихий намір; підступна думка.

Mala  vectigalia   тяжкий податок.

Male  creditus   той, хто не заслуговує на довіру; той, хто має погану репутацію.

Malefactor   той, хто чинить погано; той, хто заподіює зло; злочинець, злодій; особа, засуджена за злочин.

Male  imperatur,  cum  regit  vulgus  duces   погане те правління (влада), де народ керує вождями (Сенека).

Malo  animo   з лихим наміром; з підступним задумом.

Malum  consilium  est,  quod  mutari  non  potest   погане те рішення, яке не можна змінити (Публілій Сір).

Mancipare   передавати у власність; продавати; продавати за обрядом манципації.

Mandatum   доручення; розпорядження, наказ; договір доручення; зобов’язання за дорученням; застава майна без відшкодування, під час якої особа, що отримала заставу, зобов’язується виконати щодо майна певні дії; наказ правителя.

Mandatum  inhibitorium   наказ про звільнення.

Manifestum  non  eget  probatione   очевидне не потребує доказу.

Manu  forti   сильною рукою; силою примусу (про вторгнення у чуже володіння із застосуванням сили).

Manu  longa   довгою рукою (тобто обхідним шляхом).

Manu  militari   озброєною рукою (тобто із застосуванням сили).

Manu  РrОРrІА   власною рукою; власноручно.

Manus  manum  lavat   рука руку миє; кругова порука (Сенека).

Mare  apertum  (altum)   відкрите (високе) море.

Mare  clausum   закрите море.

Maris  et  feminae  conjunctio  est  de jure  naturae   союз чоловіка і жінки відповідає закону природи.

Materia  tractanda   предмет для обговорення; питання, що треба розглянути.

Mater  semper  est  certa   матір завжди відома напевне.

Matrimonia  debent  esse  libera   шлюби повинні бути вільними.

Matrimonium   шлюб, одруження.

Matrimonium  justum   законний шлюб.

Maxime  in  jurae  aequitas  spectanda est   у праві слід якнайбільше домагатися справедливості.

Maxime  paci  sunt  contraria,  vis  et  injuria   миру найбільше суперечать насилля та несправедливість (порушення права).

Maximus  erroris  populus  magister   народ є неперевершеним майстром помилок.

Medicina  forensis   судова медицина.

Melior  est  justitia  vere  praeveniens, quam  severe  puniens   краще те правосуддя, що дійсно запобігає, ніж те, що суворо карає.

Memorandum   те, про що слід пам’ятати.

Mens  legis   дух (сенс) закону.

Mens  rei   намір обвинуваченого.

Merces   плата, винагорода, підкуп; заробіток; збиток; шкода; відплата, покарання; орендна плата; дохід; умова; місячний процент.

Mercis  appellatio  ad  res  mobiles  tantum  pertinet   слово «товар» стосується тільки рухомого майна.

Merx  est  quicquid vendi  potest   товаром є все, що може бути продано.

Meum  est,  quod  ЕХ  rЕ  mea  superest, cujus  vindicandi  jus  habeo   те, що вціліло від моєї речі, належить мені, і я маю право його вимагати.

Minatur  innocentibus  qui  parcit nocentibus   хто щадить винного, той загрожує невинним.

Minima  de  malis   найменше із зол; з двох зол вибрати найменше.

Minimum  minimorum   найменше, щонайменша частина.

Minor  aetas   букв. – молодший вік; неповноліття.

Mobilia  ossibus  inhaerent   рухомість прикріплена до кісток (тобто закони, яким підпорядковується власник, поширюються також і на його рухому власність).

Modus  agendi   спосіб дії.

Modus  dat  legem  (legem  dat)  donationi   форма надає даруванню законний характер.

Modus  injuriae   спосіб заподіяння шкоди.

Modus  operandi   спосіб дії; спосіб здійснення злочину; механізм дії.

Modus  procedendi   спосіб дії; манера дії, що забезпечує досягнення цілі.

Modus  transferrendi   спосіб передачі.

Modus  vivendi   спосіб життя, спосіб існування (тимчасова угода з міжнародних питань; фактичний стан відносин).

Molliter  manu   м’якою рукою; м’яко.

More  instituto   за усталеним звичаєм.

Mores  majorum   звичаї предків (неписані закони).

Mores  sunt  tacitus  consensus  populi  longa  consuetudine  inveteratus   звичай – це мовчазна згода народу, що протягом тривалого часу стала звичкою (Ульпіан).

Mors  civilis   цивільна смерть (тобто позбавлення всіх цивільних прав).

Mortis  causa   букв. – з причини смерті; через смерть; у разі смерті.

Mos  legem  regit   звичай править законом.

Mos  pro  lege   звичай замість закону; звичай попереду закону.

Motu  propria   за власним спонуканням; за власною волею (бажанням), самохіть.

Multitudo  imperitorum  perdit  curiam    велика кількість недосвідчених працівників губить суд.

Mutatis  mutandis   змінити те, що потребує змін.

Mutua  defensio  tutissima   взаємний захист найбезпечніший.

Mutus  et  surdus   німий та глухий.

Mutuum   взаємність, позика, договір позики.

Mutuus  consensus   взаємна згода.

Nam  leges  vigilantibus,  non  dormientibus,  subveniunt   закони допомагають тим, хто пильнує, а не тим, хто спить.

Natio  est  in  eadem  terra  hominum  genus  natum   народ – це людність (рід), що народилася на одній і тій самій землі.

Natura  appetit  perfectum,  ita  est  lex   природа прагне досконалості – такий закон.

Natura  non  facit  vacuum;  nЕС  lex  supervacuum   природа не допускає порожнечі, так само й закон не допускає нічого зайвого.

Ne  bis  de  eadem  re  sit  actio   не можна двічі вчиняти позов за тією ж самою справою.

Necessitas  probandi  incumbit  ei  qui  agit   необхідність доказувати лягає на того, хто порушує справу.

Nec  paciscendo  nЕС  legem  dicendo nЕС  stipulando  quisquam  alteri  cavere  potest   ні шляхом угоди, ні створенням умов, ні домовленістю ніхто не може визначати права для іншого.

Nec  sibi,  nec  alteri   ні собі, ні іншим (Цицерон).

Ne  eat  judex  ultra  petita  partium   хай суддя не виходить за межі вимог сторін.

Negantis  probatio  nulla  est   заперечення не треба доводити.

Negativa  non  probantur   негативне не доказується.

Negotia  bonae  fidei   правочини доброї совісті.

Negotia  stricti  juris   правочини суворого права.

Negotii  gestio   ведення справи.

Negotium   справа; підприємство; торговельна угода.

Nemine  contradicente   ніхто не заперечує; без заперечень; одноголосно.

Neminem  captivabimus  (nisi  jure  victum)   нікого не ув’язнюють (без судового вироку); право позбавлення волі належить судовій владі.

Neminem  laedit,  qui  suo  jure  utitur   нікого не ображає той, хто користується своїм правом.

Neminem  oportet  esse  sapientiorem  legibus   ніхто не повинен бути розумніший за закони.

Nemo  ad  alterum  plus  juris  transferre  potest,  quam  ipse  habet   ніхто не може передати іншому більше прав, ніж сам має.

Nemo  bis  punitur  pro  eodem  delicto   ніхто не повинен бути покараним двічі за той самий злочин.

Nemo  cogitur  rem  suam  vendere,  etiam  justo  pretio   нікого не можна змушувати продавати своє майно, навіть за справедливу ціну.

Nemo  commodando  rem  facit  ejus,  cui commodat   жодна взята у борг річ не стає власністю того, кому вона позичена (Ульпіан).

Nemo  damnum  facit,  nisi  qui  id  fecit, quod  facere  jus  non  habet   лише той вчиняє шкоду, хто робить що-небудь, не маючи на це права.

Nemo  debet  bis  puniri  pro  uno  delicto ніхто не повинен бути покараний двічі за один злочин.

Nemo  debet  esse  judex  in  propria  (sua)  causa   ніхто не повинен бути суддею у власній (своїй) справі.

Nemo  de  domo  sua  extrahi  debet   нікого не можна силою витягати з власного дому.

Nemo  delictis  exuitur   ніхто не звільняється від відповідальності за правопорушення.

Nemo  est  supra  leges   ніхто не стоїть вище законів.

Nemo  ex  aliena  jactura  lucrum  facere  debet   ніхто не повинен діставати зиск з чужих збитків.

Nemo  ex  suo  delicto  meliorem  suam  conditionem  facere  potest   ніхто не повинен поліпшити своє становище шляхом правопорушення.

Nemo  inauditus  condemnari  debet,  si  non  sit  contumax   ніхто не повинен бути засудженим, поки його не вислухають, якщо тільки він не ухиляється від суду.

Nemo  jure  suo  uti  cogitur   ніхто не зобов’язаний використовувати своє право.

Nemo  jus  sibi  dicere  potest   ніхто не може встановлювати закони для самого себе.

Nemo  plus  juris  ad  alienum  transferre  potest  quam  se  ipse  habet   ніхто не може передати іншому більше прав, ніж має сам (Ульпіан).

Nemo  potuit  terribilis  esse  secure   хто викликає страх, не може жити в безпеці (Сенека).

Nemo  pro  parte  testatus,  РrО  parte intestatus  decedere  potest   ніхто не може спадкувати ту саму спадщину і за заповітом, і за законом.

Nemo  punitur  pro  alieno  delicto   ніхто не карається за злочин іншого.

Nemo  sine  vitiis  est   немає нікого без вад (Сенека).

Ne  varietur   не підлягає зміні.

Nexum   купча, боргове зобов’язання.

Nihil  aliud  est  actio,  quam  jus  quod  sibi  debeatur,  judicio  persequendi   позов є не що інше, як право (особи) вимагати належне в судовому порядку.

Nihil  commune  habet  proprietas  cum possessione   нічого спільного не має власність з володінням.

Nihil  possumus  contra  veritatem   ми нічого не можемо зробити супроти істини.

Nocumentum   шкода; порушення суспільного порядку; незручність.

Nolens  volens   хоч-не-хоч; мимоволі.

Nomen  juris   юридичний термін.

Nomina  sunt  odiosa   одіозні (небажані) імена.

Non  bis  ad  eadem  rem  sit  actio   не повинно бути позову двічі з однієї й тієї самої справи.

Non  bis  de  eadem  rЕ   не можна двічі порушувати одну й ту саму справу.

Non  bis  in  idem   не (притягати до відповідальності) двічі за одне і те саме (правопорушення).

Non  culpabilis   невинний.

Non  debet  actori  licere,  quod  reo non  permittitur   що не дозволено відповідачу, того не можна і позивачу (Ульпіан).

Non  dubitandum  est   не слід сумніватися, безсумнівно.

Non  efficit  affectus  nisi  sequatur  effectus   намір не має значення, якщо відсутній результат.

Non  exemplis,  sed  legibus  judicandum  est   судити треба не за прикладами, а за законами.

Non  jus  ex  regula,  sed  regula  ex  jure   не закон виникає з правила, а правило із закону.

Non  licet   не можна, не слід.

Non  liquet (скороч. N._L.)   неясно, незрозуміло.

Non  omne  quod  licet  honestum  est   не все, що дозволено, гідне поваги.

Non  progredi  est  regredi   не йти вперед означає йти назад.

Non  rex  est  lex,  sed  lex  est  rex   не цар є законом, а закон є царем.

Non  verbis  sed  ipsis  rebus,  leges  imponimus   ми встановлюємо закони не для слів, а для речей.

Nudis  verbis   голослівно.

Nudum  jus   порожнє (голе) право (тобто право без можливості його реалізації; право, що, по суті, нічого не дає; норми права, що не використовуються).

Nudus   букв. – голий, порожній; марний; позбавлений (правового) захисту.

Nulla  fides  fronti   ніякої довіри до зовнішнього вигляду.

Nulla  lex  satis  commoda  omnibus  est   немає такого закону, котрий був би зручним для всіх (Катон).

Nulli  tacuisse  nocet,  nocet  esse  locutum   нікому не зашкодить те, що він промовчав, але може зашкодити те, що він сказав (Катон).

Nullius  juris   такий, що не визнається правом; без юридичних наслідків.

Nullum  crimen  sine  poena,  nulla poena  sine  lege,  nullum  crimen  sine poena  legali   немає злочину без покарання, немає покарання без закону, немає злочину без законного покарання (норма римського права).

Nullum  exemplum  est  idem  omnibus   жоден приклад не придатний для всіх (випадків).

Nuptiae  justae   законний шлюб.

Nuptiae  sunt  conjunctio  maris  et  feminae  et  consortium  omnis  vitae,  divini et  humani  juris  communicatio   шлюб – це союз чоловіка та жінки, спільність усього життя, єдність божественного та людського права (Модестін).

Nuptias  facit  consensus   шлюб укладається угодою, шлюб створюється згодою (тобто згода сторін – необхідна умова його дійсності).

 

Obligatio   зобов’язання.

Obligatio  est  juris  vinculum,  quo  necessitate  adstringimur  alicuius  solvendae  rei  secundum  nostrae  civitatis  jura   зобов’язання є правовими ланцюгами, що зв’язують нас необхідністю щось виконувати відповідно до законів нашої держави.

Obligatio  ex  contractu   зобов’язання через угоду.

Obligatio  ex  delicto   зобов’язання з правопорушення.

Obligatio  impossibilium   зобов’язання, яке неможливо виконати; неможливе зобов’язання.

Obligatio  sub  fide  nobili   зобов’язання під чесне слово; усне зобов’язання, що спирається на взаємну довіру.

Oboedientia  est  legis  essentia   послух є суттю права.

Obreptio   підступність, хитрість; отримання чого-небудь шляхом обману.

Obsignare   запечатувати; скріплювати прикладанням печатки; підписати звинувачення; віддати в заставу, передати формально.

Ob  turpem  causam   через ганебну причину; через ганебний привід.

Occupatio  nullius   оволодіння нічиєю річчю.

Officium  nemini  debet  esse  damnosum   посада нікому не повинна шкодити.

Officium  vocat   обов’язок кличе.

Omissis  omnibus  aliis  negotiis   відклавши всі інші справи.

Omne  initium  difficile  est   усякий початок важкий.

Omne  jus  hominum  causa  constitutum est   будь-яке право встановлюється для людей.

Omne  jus,  quo  utimur,  vel  ad  personas  pertinet  vel  ad  res  vel  ad actiones   усе право, яким ми користуємося, стосується або осіб, або речей, або позовів.

Omnia  delicta  in  aperto  leviora  sunt   будь-які злочини, вчинені відкрито, менш небезпечні.

Omnis  actio  est  querella  (loquela)   кожний позов є скаргою.

Omnis  exceptio  est  ipsa  quoque  regula   кожний виняток сам є правилом.

Omnis  indemnatus  Рrî  innoxis  legibus  habetur   кожного незасудженого право вважає невинним.

Omnis  obligatio  vel  ЕХ  contractu  vel  ex  delicto  nascitur   будь-яке зобов’язання виникає або через угоду, або через правопорушення.

Onus  probandi   тягар доказу, обов’язок доведення (тобто обовязок тієї чи іншої сторони забезпечити свою позицію переконливими доказами).

Onus  proferendi   тягар твердження (тобто обовязок зробити висновок).

OpЕ  consilii  (ope  et  consilio)   за допомогою радника.

Ope  exceptionis   як заперечення.

Oportet   необхідно; слід; так має бути; належить.

Optima  est  legum  interpres  consuetudo   звичай – найкращий тлумач законів (Павло).

Optimus  testis  confitens  reus найкращий свідок – зізнання обвинуваченого.

Opus  citatum   цитований твір; цитована праця.

Ordo  judiciorum   судоустрій.

O  tempora,  o  mores!   о часи, о звичаї! (Цицерон).

  

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign